ภาคเหนือ

ไมซ์ม่วนใจ๋ สไตล์เหนือสร้างสรรค์

northernregionoffice
  • pin-blue ไมซ์ซิตี้
  • pin-yellow เมืองที่มีศักยภาพ

จุดเด่นไมซ์ภาคเหนือ

ภาคเหนือตอนบนมีเชียงใหม่เป็นเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ มีสถาบันการศึกษาเป็นฐานองค์ความรู้และงานวิจัยระดับสากล เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้านภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวที่เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชาและกาแฟชั้นเลิศ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ และเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา ที่ยังคงสืบสานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีให้เห็นได้ในวัดเก่าแก่และโบราณสถาน  งานประเพณีดั้งเดิมที่งดงาม  หรือแม้แต่รสชาติอาหารที่จัดจ้านปรุงตามแบบฉบับครัวล้านนา ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนั้น นับเป็นฐานการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของระบบราชการและการศึกษา ภาคเหนือตอนล่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ไทยในการตั้งราชธานี จึงทำให้มีการโยกย้ายและปักหลักถิ่นฐานจากกลุ่มชนหลายวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่แตกต่างผสมผสานกันอย่างลงตัวในพื้นที่แห่งนี้ โดยภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

นางจุฑา ธาราไชย

นางจุฑา ธาราไชย

ผู้อำนวยการ

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

ผู้จัดการ

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส