ภาคเหนือ

ไมซ์ม่วนใจ๋ สไตล์เหนือสร้างสรรค์

northernregionoffice
  • pin-blue ไมซ์ซิตี้
  • pin-yellow เมืองที่มีศักยภาพ

จุดเด่นไมซ์ภาคเหนือ

ภาคเหนือตอนบนมีเชียงใหม่เป็นเมืองหลักที่เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจ มีสถาบันการศึกษาเป็นฐานองค์ความรู้และงานวิจัยระดับสากล เพียบพร้อมด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน ด้านภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นเทือกเขาน้อยใหญ่สลับซับซ้อน เหมาะแก่การปลูกพืชเมืองหนาวที่เป็นพืชเศรษฐกิจ โดยเฉพาะชาและกาแฟชั้นเลิศ อีกทั้งมีชื่อเสียงด้านความสวยงามของดอกไม้นานาพรรณ และเป็นดินแดนแห่งวัฒนธรรมล้านนา ที่ยังคงสืบสานกันต่อมาจากรุ่นสู่รุ่น เช่น การแต่งกายด้วยผ้าทอพื้นเมืองที่มีความแตกต่างในแต่ละพื้นที่ ศิลปวัฒนธรรมล้านนาที่มีให้เห็นได้ในวัดเก่าแก่และโบราณสถาน  งานประเพณีดั้งเดิมที่งดงาม  หรือแม้แต่รสชาติอาหารที่จัดจ้านปรุงตามแบบฉบับครัวล้านนา ในส่วนของภาคเหนือตอนล่างนั้น นับเป็นฐานการพัฒนาทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคมระดับภูมิภาค เป็นศูนย์กลางของระบบราชการและการศึกษา ภาคเหนือตอนล่างมีความหลากหลายทางวัฒนธรรม เนื่องจากเป็นพื้นที่สำคัญเชิงประวัติศาสตร์ไทยในการตั้งราชธานี จึงทำให้มีการโยกย้ายและปักหลักถิ่นฐานจากกลุ่มชนหลายวัฒนธรรม เป็นเสน่ห์ที่แตกต่างผสมผสานกันอย่างลงตัวในพื้นที่แห่งนี้ โดยภูมิประเทศเป็นพื้นที่ราบสลับภูเขา มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นแหล่งผลิตสินค้าเกษตรคุณภาพสูง 

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

ผู้จัดการอาวุโส

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

ผู้จัดการ

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางศุภาดา ชัยวงษ์

นางศุภาดา ชัยวงษ์

ผู้แทนการตลาด

นายวรวิทย์ มาแก้ว

นายวรวิทย์ มาแก้ว

ผู้แทนการตลาด