ไอเดียสร้างสรรค์ 7 เส้นทางสายไมซ์

ไอเดียสร้างสรรค์ 7 เส้นทางสายไมซ์ เป็นโครงการที่ดำเนินการอย่างต่อเนื่องมาเป็นปีที่ 3 ซึ่งสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้เล็งเห็นความสำคัญของความต้องการในผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ของผู้ประกอบการและพฤติกรรมนักเดินทางไมซ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น สสปน. จึงดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อค้นหาและพัฒนาผลิตภัณฑ์ไมซ์ใหม่ใน 7 ประเภทที่ได้รับความนิยมให้ตรงจุดและตรงใจที่สุดทั้งตลาดไมซ์เมืองไทยและตลาดไมซ์ต่างประเทศ

โปรแกรมการเดินทางในแต่ละภาค

 • 01
  mice-1
  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

  ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม

  การเยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่มีคุณค่าทางประวัติศาสตร์ มีความผูกพันทางจิตใจกับคนรุ่นหลัง รวมถึงมีกิจกรรมท่องเที่ยวที่เน้นการเรียนรู้ทางวัฒนธรรม เพื่อทำให้ทราบถึงสภาพชีวิตความเป็นอยู่ สภาพเศรษฐกิจสังคม ขนบธรรมเนียม และประเพณี

 • 02
  mice-2
  การผจญภัย

  การผจญภัย

  การท่องเที่ยวไปยังสภาพแวดล้อมที่แตกต่างไปจากปกติ และต้องมีองค์ประกอบ 2 จาก 3 ข้อ ได้แก่ มีกิจกรรมที่เคลื่อนไหวร่างกาย มีสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ และมีการเข้าไปอยู่ในพื้นที่จนเกิดการเข้าใจวัฒนธรรมและมีพฤติกรรมเหมือนกับเจ้าของพื้นที่หรือที่เรียกว่า การแช่ตัวในวัฒนธรรม

 • 03
  mice-3
  การสร้างทีมเวิร์ก

  การสร้างทีมเวิร์ก

  กิจกรรมสร้างทีมเวิร์กหรือทีมบิวดิ้ง การสร้างความสามัคคีในหมู่คณะผ่านกิจกรรมรูปแบบต่างๆ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อปรับปรุงการทำงานของสมาชิกในหมู่คณะให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 • 04
  mice-4
  กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์

  กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์

  การดำเนินธุรกิจภายใต้หลักจริยธรรมควบคู่ไปกับการรับผิดชอบต่อสังคมและรักษาสิ่งเเวดล้อม ส่วนการประชุมเชิงอนุรักษ์หมายถึง การประชุมที่ก่อให้เกิดผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมน้อยที่สุด ทั้งยังสร้างคุณค่าต่อชุมชนที่จัดประชุมให้ได้รับคุณประโยชน์ต่อไปในระยะยาว

 • 05
  mice-5
  กิจกรรมบรรยากาศชายหาด

  กิจกรรมบรรยากาศชายหาด

  กิจกรรมบรรยากาศชายหาดเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นบริเวณชายหาด ทะเล และเกาะ ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่โดดเด่นของประเทศไทย และยังมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจากการจัดประชุมประเภทอื่น

 • 06
  mice-6
  การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ

  การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ

  ความหรูหราในที่นี้มีความหมายมากกว่าราคา เพราะเป็นการท่องเที่ยวที่มุ่งสร้างประสบการณ์และสร้างโอกาสให้สัมผัสชีวิตแบบหรูหรามากกว่าต้องการครอบครองความหรูหราเหล่านั้น หรือเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวที่มีความพิเศษมากกว่าทั่วไป

 • 07
  mice-7
  กิจกรรมนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย

  กิจกรรมนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย

  อาหารไทยถือเป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ซึ่งการท่องเที่ยวด้านอาหารหมายถึง การท่องเที่ยวที่มีเอกลักษณ์ด้านอาหาร มีความเกี่ยวข้องกับการผลิตอาหารเทศกาลอาหาร ร้านอาหาร โดยมีการนำเสนออาหารไทยเป็นองค์ประกอบ ซึ่งสามารถสร้างประสบการณ์ด้านอาหารแก่นักท่องเที่ยว

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ สสปน. ได้ดำเนินโครงการพัฒนาเส้นทางและจัดทำคู่มือวางแผนกิจกรรมไมซ์ ไอเดียสร้างสรรค์ 7 เส้นทางสายไมซ์

ด้วยวัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์หรือเส้นทางกิจกรรมไมซ์ใหม่เพื่อ ผู้ประกอบการและอุตสาหกรรมไมซ์ ที่จะสามารถนำไปใช้ได้จริง ซึ่งคู่มือไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์เล่มนี้ ได้มุ่งเน้นพื้นที่ 5 จังหวัดเมืองไมซ์ซิตี้ คือ กรุงเทพมหานคร ขอนแก่น เชียงใหม่ พัทยา และภูเก็ต ที่จะถูกนำเสนอผ่าน 7 มุมมอง ได้แก่ ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม การผจญภัย การสร้างทีมเวิร์ค กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ กิจกรรมบรรยากาศชายหาด การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ และกิจกรรมนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย โดย สสปน. หวังเป็นอย่างยิ่งว่า “คู่มือไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์” นี้จะเพิ่มทางเลือก เปิดมุมมองใหม่ในการสร้างประสบการณ์ประทับใจให้กับทุกการประชุมของคุณ

ดาวน์โหลดไอเดียสร้างสรรค์ 7 เส้นทางสายไมซ์