แผนยุทธศาสตร์

แผนแม่บทอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานาชาติ
ปี 2560-2564