ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ความช่วยเหลือด้านการบริหารและทรัพยากร

บทบาทหน้าที่

บูรณาการความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ ในการสนับสนุนอุตสาหกรรมไมซ์ให้สะดวกและราบรื่น ลดอุปสรรคและอำนวยความสะดวกด้าน MICE Logistics รวมทั้งการสร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับนโยบาย กฎระเบียบภาครัฐ เพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของอุตสาหกรรมไมซ์ รวมถึงการจัดตั้งคณะทำงานร่วมภาคสนาม (Joint Operating Committee) เป็น การบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่าง สสปน. ผู้แทนหน่วยงานภาครัฐ ที่เกี่ยวข้อง และผู้ประกอบการภาคเอกชน เพื่อลดอุปสรรค และการอำนวยความสะดวก ด้าน MICE Logistics ทั้งเรื่องคนและเรื่องสิ่งของสำหรับการ จัดกิจกรรมไมซ์ให้เกิดผลอย่างเป็น รูปธรรม

บริการงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

สสปน. พร้อมร่วมมือกับทางหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทย

วีซ่า: สสปน. พร้อมประสานงานกับกรมการกงสุล และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่ออำนวยความสะดวกในการขอวีซ่าสำหรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์
พิธีการศุลกากร: สสปน. พร้อมให้ข้อมูลและคำแนะนำที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับขั้นตอนศุลกากร สำหรับการจัดส่งสินค้าเข้าและออกจากประเทศไทยสำหรับกิจกรรมทางธุรกิจ

บริการงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจที่สนามบิน

1. บริการต้อนรับที่สนามบิน
เจ้าหน้าที่ สสปน. จะรอต้อนรับนักเดินทางไมซ์ ณ ประตูทางเข้าบริเวณ MICE Lane

2. Visa on Arrival
เจ้าหน้าที่ สสปน. พร้อมให้ความช่วยเหลือ โดยตัวแทนต้องเตรียมตัวมาดังนี้

 1. ต้องเป็นพลเมืองที่มีสัญชาติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย
 2. ถือหนังสือเดินทางเล่มจริงและมีอายุมากกว่า 30 วัน
 3. มีวัตถุประสงค์สำหรับเดินทางไม่เกิน 15 วัน
 4. ได้รับการยืนยันตั๋วไปกลับภายใน 15 วัน
 5. ระบุที่อยู่ในประเทศไทยที่สามารถตรวจสอบได้
 6. รูปถ่ายขนาด 4x6 ซม. ที่ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน จำนวน 1 ใบ
 7. ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามตามมาตรา 12 แห่ง พรบ. คนเข้าเมือง พ.ศ. 2522
 8. ค่าธรรมเนียม 2,000 บาท/ท่าน
 9. มีหลักฐานแสดงการเงินที่เพียงพอ ครอบคลุมค่าใช้จ่ายระหว่างพำนักอยู่ในประเทศไทย (10,000 บาท/ท่าน หรือ 20,000 บาท/ครอบครัว)

ตรวจสอบรายชื่อประเทศที่มีสิทธิ์ขอ Visa on Arrival ได้ที่ www.consular.go.th/main

3. ช่องทางพิเศษ Fast Track
ช่องทางพิเศษสำหรับนักเดินทาง VIP รองรับนักเดินทางสูงสุด 15 ท่านต่อกลุ่ม

4. การตรวจคนเข้าเมือง
เจ้าหน้าที่ สสปน. มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารที่จำเป็นและพากลุ่มนักเดินทางไมซ์ไปยังพื้นที่ดำเนินการตรวจคนเข้าเมือง

5. การรับสัมภาระ
เจ้าหน้าที่ สสปน. มีหน้าที่พากลุ่มนักเดินทางไมซ์ไปยังพื้นที่รับสัมภาระ


6. ศุลกากร
เจ้าหน้าที่ สสปน. มีหน้าที่ตรวจสอบเอกสารศุลกากรและหนังสือยกเว้นอากรของกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่ประสงค์จะนำสินค้าเข้ามาในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว เพื่อใช้ในการประชุม สัมมนา หรือนิทรรศการ

7. การอำนวยความสะดวกเรื่องรถโดยสาร
เจ้าหน้าที่ สสปน. มีหน้าที่นำทางกลุ่มนักเดินทางไมซ์เพื่อใช้บริการรถสาธารณะที่ทางออกสนามบิน

8. ขั้นตอนเบื้องต้นในการขอรับบริการช่องทางพิเศษ Fast Track

 1. ผู้จัดงานกรอกแบบฟอร์มขอใช้งาน MICE Lane และส่งทางอีเมลไปที่ rsvn@tceb.or.th อย่างน้อย 10 วันทำการก่อนเริ่มต้นเดินทาง
 2. ทีมงาน MICE Lane ยืนยันการจองผ่านอีเมลและส่งต่อไปยังทีมที่รับผิดชอบ
 3. เจ้าหน้าที่ สสปน. ออกหนังสือถึงกองตรวจคนเข้าเมืองเพื่อขอให้ดำเนินการตรวจ
 4. ทีมงาน MICE Lane ให้บริการตามคำขอ

*ฝ่าย สสปน. จะติดต่อทีมงานที่รับผิดชอบภายใน 3 วันทำการ หลังจากได้รับใบสมัครเพื่อแจ้งข้อมูลที่ไม่ถูกต้องหรือไม่สมบูรณ์

9. เคาน์เตอร์บริการข้อมูล สสปน.
หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อเคาเตอร์บริการข้อมูล สสปน. ที่ตั้งอยู่หน้าจุดรับสัมภาระหมายเลข 18

10. ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณพื้นที่ไมซ์
ด้วยการสนับสนุนจากท่าอากาศยานไทย ผู้จัดงานไมซ์จะได้รับมอบหมายให้ตั้งป้ายประชาสัมพันธ์งานไมซ์ เพื่อต้อนรับกลุ่มนักเดินทางไมซ์ที่เดินทางมาเข้าร่วมงาน ณ สนามบิน

ศูนย์ประสานงาน
เพื่ออำนวยความสะดวกอุตสาหกรรมไมซ์

ข่าวสารและสื่อ

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส