ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ความช่วยเหลือด้านการบริหารและทรัพยากร

เอ.ที.เอ. คาร์เนท์

เอ.ที.เอ. คาร์เนท์

(Admission Temporaire – Temporary Admission)

คือ เอกสารศุลกากรระหว่างประเทศที่ใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าชั่วคราว โดยจะมีใบขนสินค้าขาเข้า ใบขนสินค้าขาออก ใบสุทธินำกลับเข้ามา และเอกสารผ่านแดนสำหรับการเคลื่อนย้ายสินค้าจากด่านศุลกากรหนึ่งไปยังด่านศุลกากรอีกแห่งหนึ่ง

กฎอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติ

สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยร่วมลงนามสัญญาประกันทัณฑ์บนกับกรมศุลกากร  รับเป็นองค์กรค้ำประกันตามอนุสัญญาอิสตันบูล  พัฒนาพิธีการศุลกากรด้านการนำเข้าชั่วคราวให้มีมาตรฐานสากลเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการ

อนุสัญญาอิสตันบูลแบ่งเอกสารค้ำประกันออกเป็น 2 ชนิดเพื่อเป็นเอกสารใช้เป็นหลักฐานแทนใบขนสินค้าชั่วคราวและเอกสารค้ำประกันสากล

CPD Carnet

เป็นเอกสารใช้เป็นหลักฐานแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้ำประกันสำหรับการนำเข้าสินค้าชั่วคราว ซึ่งสามารถรับได้จาก Alliance Internationale de Tourisme (AIT) หรือ Federation Internationale de l’Automobile (FIA)

ATA Carnet

เป็นเอกสารที่ใช้เป็นหลักฐานแทนใบขนสินค้าและเอกสารค้ำประกันสำหรับสินค้านำเข้าชั่วคราว ออกโดยสภาหอการค้าประเทศไทยซึ่งเป็นองค์กรค้ำประกันระดับชาติและจะต้องเป็นสมาชิกในระบบการออกเอกสารและหอการค้านานาชาติ (International Bureau of Chambers of Commerce : IBCC) ด้วย 

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายชาติชาย เทพแปง

นายชาติชาย เทพแปง

ผู้อำนวยการ

chartchai_d@tceb.or.th

ส่วนงานรัฐกิจวิสาหกิจสัมพันธ์

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

ผู้จัดการอาวุโส

ubonrat_w@tceb.or.th
นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

jamikorn_s@tceb.or.th

ส่วนงานสนับสนุนพันธกิจองค์กร

นางสาวจุฑารัตน์ <br>อภิวัฒน์ธนิกุล</br>

นางสาวจุฑารัตน์
อภิวัฒน์ธนิกุล

ผู้จัดการ

jutarat_a@tceb.or.th
ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท <br>อาภาสกุลเดช</br>

ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท
อาภาสกุลเดช

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

piyanut_a@tceb.or.th
นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

nanphatsorn_b@tceb.or.th
นางสาวพาขวัญ <br>กีรติกรพิสุทธิ์</br>

นางสาวพาขวัญ
กีรติกรพิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

pakwan_k@tceb.or.th