ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

จุดหมายปลายทางชั้นนำของธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

จุดหมายปลายทางชั้นนำที่ธุรกิจ… คิดอย่างผู้นำ

สถานที่ตั้งเชิงกลยุทธ์และสามารถเข้าถึงได้ง่ายของเราในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ นับเป็นการเชื่อมต่อแบบมืออาชีพในภูมิภาคเอเชีย เครือข่ายธุรกิจที่แข็งแกร่งของไทย และการสนับสนุนการประชุมสมาคมที่มีความสัมพันธ์อันดีต่อกันจะช่วยให้คุณสามารถกำหนดประสบการณ์การประชุมของคุณใหม่ได้การประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการได้มุ่งเน้นการจัดหารูปแบบที่ถูกต้อง เพื่อแบ่งปันแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดในศูนย์การประชุมที่ได้รับรางวัลมากมายและได้รับการรับรองจากทั่วโลก คุณสามารถสร้างความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่ประสบความสำเร็จทั่วโลกผ่านการประชุมในประเทศไทย

โครงการผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดประชุมนานาชาติ หรือ Convention Ambassador มีเป้าหมายเพื่อสนับสนุนและเชิดชูเกียรติบุคคลผู้มีคุณูปการต่ออุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติ มีความรู้ความสามารถเป็นที่ยอมรับในหมู่พันธมิตรเครือข่ายหรือสมาชิกในสาขาวิชานั้นในระดับสากล และมีความมุ่งมั่นตั้งใจในการพัฒนาประเทศไทยให้ทัดเทียมนานาชาติ เพื่อเป็นหนึ่งในแรงขับเคลื่อนและการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสมาคมระดับโลกถึงความสำเร็จในการจัดงานในประเทศไทย  รวมถึงการสร้างผลกระทบเชิงบวกทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม เพื่อเป็นมรดกตกทอดสู่คนรุ่นหลัง

Convention Ambassador ร่วมส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาอุตสาหกรรมการจัดประชุมนานาชาติในประเทศไทย หรือการจัดงานหรือกิจกรรมอื่นใดอันมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ ผ่านเครือข่ายสมาคม หน่วยงาน หรือพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกิจกรรมที่เกี่ยวกับการประมูลสิทธิ์ฯ และร่วมดำเนินกิจกรรมเพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้เชี่ยวชาญท่านอื่นๆ ในแต่ละสาขา ให้ร่วมกันพัฒนาอุตสาหกรรมต่างๆ ในไทยผ่านการจัดการประชุมนานาชาติ เพื่อช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ และพัฒนาศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาชาติ ตลอดจนส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีและสร้างโอกาสให้กับประเทศ 

โดยทีเส็บ มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนและส่งเสริมให้ประเทศไทยมี Convention Ambassador ในกลุ่มอุตสาหกรรมหลากหลาย อาทิ กลุ่มอุตสาหกรรมการแพทย์ กลุ่มอุตสาหกรรมหุ่นยนต์และวิศวกรรมอัตโนมัติ กลุ่มอุตสาหกรรมการเกษตร และกลุ่มอุตสาหกรรมด้านอาหาร เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางของการจัดประชุมนานาชาติทั้งในเชิงคุณภาพและปริมาณอย่างยั่งยืน

Meet the Ambassadors

Medical
(กิตติมศักดิ์) ศ.เกียรติคุณ แพทย์หญิง สมศรี เผ่าสวัสดิ์
นายกแพทยสภา
แพทยสภา
Robotics
รศ. ดร. ชิต เหล่าวัฒนา
ที่ปรึกษาพิเศษด้านพัฒนาการศึกษาบุคลากรและเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC)
Agriculture (Natural Resources & Environment)
ผศ. ดร. กอบศักดิ์ วันธงไชย
คณบดีคณะวนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
Agriculture (Swine)
ศ. นายสัตวแพทย์ ดร.รุ่งโรจน์ ธนาวงษ์นุเวช
ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์สมาคมสัตวแพทย์ควบคุมฟาร์มสุกรไทย และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
Food
ศ. ดร. ภาวิณี ชินะโชติ
ที่ปรึกษาสมาคมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทางอาหารแห่งประเทศไทย (FoSTAT) และกรรมการบริหาร International Union of Food Science and Technology (IUFoST)
Associations Invited to Convene in Thailand

Associations Invited to Convene in Thailand

Dubbed “Convene Plus BCG”, the incentive is a newly curated convention supporting scheme that aims to serve an ever-changing demands and formats of global conventions whilst implementing dynamic portfolio of service and support as well as simplified criteria with redefined, legacy-inspiring value propositions. 

Application period: Now 

Event period: Now - 30 September 2023

Contact: c@tceb.or.th


สถานที่ที่มีชีวิตชีวา

5 เมืองไมซ์ ที่ต้ังอยู่ในภูมิภาคหลักของประเทศ ซึ่งแต่ละเมืองมอบเสน่ห์และเอกลักษณ์สำหรับ การจัดประชุมนานาชาติที่ไม่เหมือนใคร

ภาคกลาง เพลิดเพลินกับมหานครกรุงเทพฯ
ภาคเหนือ สัมผัสวัฒนธรรมล้านนาที่เป็นเอกลักษณ์ หรือดื่มด่ำกับศิลปะสมัยใหม่และระบบนิเวศอันสมบูรณ์ของเชียงใหม่
ภาคใต้ เข้าใกล้กับวัฒนธรรมชิโน -โปรตุเกส ด้วยอาหารที่สร้างสรรค์ที่เกาะภูเก็ตเมืองยูเนสโก
ภาคตะวันออก ล่องลอยไปตามชายฝั่งทะเลของเมืองชายฝั่งพัทยา
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตื่นตากับวัฒนธรรมอีสานอันทันสมัย ที่ขอนแก่นประตูสู่อินโดจีน

จุดเด่นอยู่ที่ความสะดวกในการเดินทางระหว่างเมือง ด้วยเที่ยวบินเพียง 1 - 1.5 ชั่วโมง จากกรุงเทพฯ ไปยังเมืองต่าง ๆ

สถานที่ที่มีชีวิตชีวา

สถานที่จัดงานที่มีชีวิตชีวา

  • ศูนย์การประชุมที่กว้างขวางที่ได้มาตรฐานระดับโลกในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และพัทยา แต่ละที่สามารถรองรับคนได้มากกว่า 1,000 คน
  • เมืองไมซ์ซิตี้ท้ัง 5 เป็นจุดหมายปลายทางที่มีชื่อเสียงระดับโลก จึงมั่นใจได้ว่าสถานที่อำนวยความสะดวกให้เลือกมากมายตั้งแต่สถานที่ท้องถิ่นที่ได้มาตรฐานไปจนถึงเครือข่ายโรงแรมดับโลก สามารถเลือกวิวตั้งแต่ชายหาดไปจนถึงแม่น้ำ เมืองไปจนถึงภูเขา
  • วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละเมือง ทำให้มั่นใจได้ว่ามีธีมที่มีเอกลักษณ์สำหรับการเยี่ยมชมแต่ละครั้ง กิจกรรมสามารถจัดขึ้นในสถานที่ที่โดดเด่นตั้งแต่พระราชวังที่ยิ่งใหญ่ โบราณสถาน แหล่งที่อยู่อาศัยเชิงนิเวศอันเขียวชอุ่ม มหาสมุทรหรือแม่น้ำที่สงบเงียบ หอศิลป์ทันสมัย พิพิธภัณฑ์วัฒนธรรม ร้านอาหารบนดาดฟ้าและอื่น ๆ
สถานที่จัดงานที่มีชีวิตชีวา

ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวอารยา รุ่งแสง

นางสาวอารยา รุ่งแสง

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

นางสาวศิริพร ธารวุฒิกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

นางสาวนรา ร่มโพธิ์ทอง

ผู้จัดการ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

นางสาวพฤฒิพร แป้นสุวรรณ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

นางสาวปัณฑิตา เลาหโรจนวงศา

ผู้ปฎิบัติการอาวุโส

นางสาวกัญญ์ชิตา <br>ขาวแปลก</br>

นางสาวกัญญ์ชิตา
ขาวแปลก

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงานการตลาดและสนับสนุนส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง

นางสาวสุรัติวดี เพชรเรียง

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

นางสาวศุภรัตน์ วีระวัฒนะ

ผู้จัดการ

การจัดประชุมนานาชาติ - ผู้แทนในต่างประเทศ

Ms. Pamela Laite

Ms. Pamela Laite

Representative in North America

Ms. Lauren Godward

Ms. Lauren Godward

Representative in Europe

Ms. Susan Magi

Ms. Susan Magi

Representative in Australia and New Zealand