ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

ทีมผู้บริหาร

จำกัดความใหม่ของกิจกรรมทางธุรกิจต่าง ๆ พบกับทีมงานการประชุมของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.)กลุ่มผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านที่พร้อมจะร่วมสร้างกิจกรรมของคุณและทำงานร่วมกับคุณ เรายินดีที่จะทำให้คุณบรรลุวัตถุประสงค์ของการจัดงานและมีส่วนร่วมในความสำเร็จของคุณผ่านการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง ติดต่อเราเกี่ยวกับการสนับสนุนและบริการของเราในวันนี้

 • นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้อำนวยการ สสปน.

  นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  ผู้อำนวยการ

 • นางนิชาภา ยศวีร์

  รองผู้อำนวยการ สสปน.

  นางนิชาภา ยศวีร์

  รองผู้อำนวยการ

 • นายภูริพันธ์ บุนนาค

  รองผู้อำนวยการ สสปน.

  นายภูริพันธ์ บุนนาค

  รองผู้อำนวยการ

 • นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

  ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล

  นางสาวศุภานิช เฑียรสิงห์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

  ฝ่ายส่งเสริมการจัดประชุมนานาชาติ

  นางสาวนุช หอมรสสุคนธ์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นายดวงเด็ด ย้วยความดี

  ฝ่ายอุตสาหกรรมการแสดงสินค้านานาชาติ

  นายดวงเด็ด ย้วยความดี

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางหริสุดา บุญยวัฒน์

  ฝ่ายพัฒนาการจัดงานเมกะอีเวนท์และเทศกาลนานาชาติ

  นางหริสุดา บุญยวัฒน์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางอรชร ว่องพรรณงาม <br>CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEPC

  ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

  นางอรชร ว่องพรรณงาม
  CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEPC

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

  ฝ่ายไมซ์อินเทลลิเจนซ์และนวัตกรรม

  นางจารุวรรณ สุวรรณศาสน์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางสาวกนกพร ดำรงกุล

  ฝ่ายการตลาดไมซ์ในประเทศ

  นางสาวกนกพร ดำรงกุล

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

  สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

  นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

  ผู้อำนวยการสำนัก

 • นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

  สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

  นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

  ผู้อำนวยการสำนัก

 • นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

  สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง

  นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

  ผู้อำนวยการสำนัก

 • นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

  สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้

  นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

  ผู้อำนวยการสำนัก

 • นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

  ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

  นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางจุฑา ธาราไชย

  ฝ่ายพัฒนากลยุทธ์องค์กร

  นางจุฑา ธาราไชย

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต

  ฝ่ายบริหาร

  นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์

  ฝ่ายบัญชีและการเงิน

  นางสาวจุฑารัตน์ วรฤทธิ์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์

  ฝ่ายตรวจสอบภายใน

  นางสาวจิตนันท์ เตชะศรินทร์

  ผู้อำนวยการฝ่าย

 • นางสาวอรวรรณ กรดงาม

  สำนักผู้อำนวยการ

  นางสาวอรวรรณ กรดงาม

  ผู้อำนวยการสำนัก

 • นางสาวสริตา จินตกานนท์

  ผู้เชี่ยวชาญ

  นางสาวสริตา จินตกานนท์

  ผู้เชี่ยวชาญ