Service statistics

จำนวนกิจกรรมและงานที่ สสปน.
ให้การสนับสนุน

จำนวนงานที่ สสปน. ให้การสนับสนุน
(Events Stats)

จำนวนผู้เข้าร่วมงานที่ สสปน. ให้การสนับสนุน
(Participants Stats)