Management participation

บรรยายพิเศษ การทำงานกับภาครัฐด้วยความโปร่งใส
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562

ประชุมติดตามการต่อต้านทุจริต
วันที่ 15 มกราคม 2562

ประชุมมอบนโยบายการทำงานอย่างสุจริต มีธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน สสปน.
วันที่ 10 กันยายน 2561

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ มอบนโยบายการทำงานอย่างสุจริต มีธรรมาภิบาล ให้กับพนักงาน สสปน. พร้อมทำความเข้าใจมาตรการป้องกันการทุจริตในเชิงรุก โดยมุ่งหวังให้สสปน. เป็นหน่วยงานภาครัฐให้ที่มีความโปร่งใส เป็นธรรม ในวันที่ 10 กันยายน 2561 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)

กิจกรรมเมาทส์มอย เปิดใจ ร่วมแก้ปัญหา
วันที่ 10 มกราคม 2562

นางสาววิชญา สุนทรศารทูล ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สสปน. สายงานบริหาร ได้รับมอบหมายจาก ผอ.สสปน. ให้เป็นประธานใน กิจกรรมเมาทส์มอย เปิดใจ ร่วมแก้ปัญหา ซึ่งเป็นรูปแบบการพูดคุยระหว่างผู้บริหารกับพนักงานด้วยบรรยากาศสบายๆเป็นกันเอง พร้อมล้อมวงรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน เพื่อทำความเข้าใจขั้นตอนการจัดทำร่างบันทึกข้อตกลงหรือ TOR ให้มีความโปร่งใส่ รัดกุม และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างบริสุทธิ์ยุติธรรม ให้กับเจ้าหน้าที่ในสายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในวันที่ 10 มกราคม 2562 ณ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน)