สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดการประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก

นายนิยม อิงคสุรวัฒน์

นายนิยม อิงคสุรวัฒน์

ผู้จัดการอาวุโส

นายปราชญ์ พัธโนทัย

นายปราชญ์ พัธโนทัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวสิริวัน บุญมาศ

นางสาวสิริวัน บุญมาศ

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวชนัญชิดา เรืองกิจภิญโญ

นางสาวชนัญชิดา เรืองกิจภิญโญ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้แทนการตลาด

ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์

ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์

ผู้แทนการตลาด

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย

ผู้แทนการตลาด

นางสาวจิตราวดี สุขยิ่ง

นางสาวจิตราวดี สุขยิ่ง

ผู้แทนการตลาด

นางจุฑา ธาราไชย

นางจุฑา ธาราไชย

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

ผู้จัดการ

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวพัชรา หวังสุด

นางสาวพัชรา หวังสุด

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้แทนการตลาด

นางศุภาดา ชัยวงษ์

นางศุภาดา ชัยวงษ์

ผู้แทนการตลาด

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

ผู้จัดการ

นางสาวประไพพักตร์ <br>พุทธิโยธิน

นางสาวประไพพักตร์
พุทธิโยธิน

ผู้จัดการ

นางธนพร ศิริลักษณ์

นางธนพร ศิริลักษณ์

ผู้จัดการโครงการ

ผู้แทนการตลาด

นางศศินภา โป๊ะประนม

นางศศินภา โป๊ะประนม

ผู้แทนการตลาด

นางลัดดาวัลย์ โชคถาวร

นางลัดดาวัลย์ โชคถาวร

ผู้แทนการตลาด

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

ผู้ปฏิบัติการ

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้แทนการตลาด

นายณรงค์ พรหมจิตต

นายณรงค์ พรหมจิตต

ผู้แทนการตลาด

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

ผู้แทนการตลาด