สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลาง

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

นางสาวจิรัญญา แสงสันต์

ผู้จัดการ

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

นางสาวจุฑารัตน์ แสนประสิทธิ์

ผู้จัดการ

นายปราชญ์ พัธโนทัย

นายปราชญ์ พัธโนทัย

ผู้จัดการ

นางสาวสิริวัน บุญมาศ

นางสาวสิริวัน บุญมาศ

ผู้จัดการโครงการ

นางสาวชนัญชิดา เรืองกิจภิญโญ

นางสาวชนัญชิดา เรืองกิจภิญโญ

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาวจันทร์เพ็ญ โสมรักษ์

นางสาวจันทร์เพ็ญ โสมรักษ์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ผู้แทนการตลาด

ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์

ดร.กรัญย์ สุทธารมณ์

ผู้แทนการตลาด

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย

นายรัตนชัย สุทธิเดชานัย

ผู้แทนการตลาด

นางสาวจิตราวดี สุขยิ่ง

นางสาวจิตราวดี สุขยิ่ง

ผู้แทนการตลาด

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

นายสุวัชชัย นิมมานเทวินทร์

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

ผู้จัดการอาวุโส

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

ผู้จัดการ

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

นายศุภวงศ์ เกื้อสังข์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

นางสาวนิภาภรณ์ เรืองฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้แทนการตลาด

นางศุภาดา ชัยวงษ์

นางศุภาดา ชัยวงษ์

ผู้แทนการตลาด

นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

ผู้อำนวยการฝ่าย

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน

นางสาวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน

ผู้จัดการ

ผู้แทนการตลาด

นางศศินภา โป๊ะประนม

นางศศินภา โป๊ะประนม

ผู้แทนการตลาด

นางลัดดาวัลย์ โชคถาวร

นางลัดดาวัลย์ โชคถาวร

ผู้แทนการตลาด

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการสำนัก

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคใต้

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

นางสาวณัฏฐณิชา โล่ห์อำนวยกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

นางสาว รินรดา ยุทธนากุล

นางสาว รินรดา ยุทธนากุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ผู้แทนการตลาด

นายณรงค์ พรหมจิตต

นายณรงค์ พรหมจิตต

ผู้แทนการตลาด

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

นางสาวเกตุวดี ปิยะเมธินรุจน์

ผู้แทนการตลาด