สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคกลางและภาคตะวันออก

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต

นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต

ผู้อำนวยการ

salanroj_s@tceb.or.th
นายนิยม อิงคสุรวัฒน์

นายนิยม อิงคสุรวัฒน์

ผู้จัดการอาวุโส

niyom_i@tceb.or.th
นายปราชญ์ พัธโนทัย

นายปราชญ์ พัธโนทัย

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

pratch_p@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคเหนือ

นางจุฑา ธาราไชย

นางจุฑา ธาราไชย

ผู้อำนวยการ

chuta_t@tceb.or.th
นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

นางสาววิศิษฏ์มน ศรีนิลทา

ผู้จัดการอาวุโส

wisitmon_s@tceb.or.th
นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

นายดนตร์ทวี ไทรวิจิตร

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

dontawee_s@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

นางสาวสุรัชสานุ์ ทองมี

ผู้อำนวยการ

suratsa_t@tceb.or.th
นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ

นายจุมพล ผ่องนัยเลิศ

ผู้จัดการอาวุโส

joomphol_p@tceb.or.th
นางสาวประไพพักตร์ <br>พุทธิโยธิน

นางสาวประไพพักตร์
พุทธิโยธิน

ผู้จัดการ

prapaipak_p@tceb.or.th

สำนักส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการภาคใต้

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

นายพัฒนชัย สิงหะวาระ

ผู้อำนวยการ

pattanachai_s@tceb.or.th
นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

นางสาวณัฏฐณิชชา สิงห์บุระอุดม

ผู้จัดการอาวุโส

natthanitcha_s@tceb.or.th
นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

นางสาวตวงรัชต์ นภาลัย

ผู้ปฏิบัติการ

tuangrat_n@tceb.or.th