ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ฝ่ายบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

นายชาติชาย เทพแปง

นายชาติชาย เทพแปง

ผู้อำนวยการ

chartchai_d@tceb.or.th

ส่วนงานรัฐกิจวิสาหกิจสัมพันธ์

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

ผู้จัดการอาวุโส

ubonrat_w@tceb.or.th
นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

jamikorn_s@tceb.or.th

ส่วนงานสนับสนุนพันธกิจองค์กร

นางสาวจุฑารัตน์ <br>อภิวัฒน์ธนิกุล</br>

นางสาวจุฑารัตน์
อภิวัฒน์ธนิกุล

ผู้จัดการ

jutarat_a@tceb.or.th
ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท <br>อาภาสกุลเดช</br>

ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท
อาภาสกุลเดช

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

piyanut_a@tceb.or.th
นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

nanphatsorn_b@tceb.or.th
นางสาวพาขวัญ <br>กีรติกรพิสุทธิ์</br>

นางสาวพาขวัญ
กีรติกรพิสุทธิ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

pakwan_k@tceb.or.th