ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ส่วนงานบริหารรัฐกิจวิสาหกิจ

ความช่วยเหลือด้านการบริหารและทรัพยากร

Find administrative help or guides with our compilation of materials here.

นายชาติชาย เทพแปง

นายชาติชาย เทพแปง

ผู้เชี่ยวชาญ

ส่วนงานรัฐกิจวิสาหกิจสัมพันธ์

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

นางสาวอุบลรัตน์ วิริยะกุล

ผู้จัดการอาวุโส

นายจามิกร สุนทรศารทูล

นายจามิกร สุนทรศารทูล

ผู้จัดการ

นางสาวมะลิวัลย์  จรรยาวณิชกุล

นางสาวมะลิวัลย์ จรรยาวณิชกุล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานสนับสนุนพันธกิจองค์กร

นางสาวจุฑารัตน์ <br>อภิวัฒน์ธนิกุล</br>

นางสาวจุฑารัตน์
อภิวัฒน์ธนิกุล

ผู้จัดการอาวุโส

ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท <br>อาภาสกุลเดช</br>

ว่าที่ ร.ต.ปิยนัท
อาภาสกุลเดช

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวนันท์ภัสสร <br>บูรณะภักดี</br>

นางสาวนันท์ภัสสร
บูรณะภักดี

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส