ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวสมกมล <br>รุ่งเรืองพัฒนา</br>

นางสาวสมกมล
รุ่งเรืองพัฒนา

ผู้จัดการอาวุโส

นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง

นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง

ผู้จัดการอาวุโส

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

ผู้จัดการ

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

ผู้จัดการ

นางสาวขวัญชนก อดทน

นางสาวขวัญชนก อดทน

ผู้จัดการ

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวสราณันขพ์ <br>ธีราธนาเวธต์</br>

นางสาวสราณันขพ์
ธีราธนาเวธต์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

ผู้ปฏิบัติการ

นายอิศรา โรจนกุศล

นายอิศรา โรจนกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาววราภรณ์ <br>อกนิษฐ์อนันต์</br>

นางสาววราภรณ์
อกนิษฐ์อนันต์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้จัดการ

นางสาวอรพรรณ <br>คฤหะนันทน์</br>

นางสาวอรพรรณ
คฤหะนันทน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส