ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร

นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง

นายไรวินทร์ จงพีร์เพียง

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวสมกมล <br>รุ่งเรืองพัฒนา</br>

นางสาวสมกมล
รุ่งเรืองพัฒนา

ผู้จัดการอาวุโส

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

ผู้จัดการ

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

ผู้จัดการ

นางสาวขวัญชนก อดทน

นางสาวขวัญชนก อดทน

ผู้จัดการ

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

ผู้จัดการ

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

นางสาวสุจินดา ไผ่สมบูรณ์

ผู้ปฏิบัติการ

นายอิศรา โรจนกุศล

นายอิศรา โรจนกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้จัดการ

นางสาวอรพรรณ <br>คฤหะนันทน์</br>

นางสาวอรพรรณ
คฤหะนันทน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส