ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี

ผู้อำนวยการ

ส่วนงานกลยุทธ์ภาพลักษณ์องค์กร

นางสาวอนันตา หลีเกษม

นางสาวอนันตา หลีเกษม

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวสมกมล <br>รุ่งเรืองพัฒนา</br>

นางสาวสมกมล
รุ่งเรืองพัฒนา

ผู้จัดการอาวุโส

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

นายจักรพงศ์ พงศ์เวชรักษ์

ผู้จัดการ

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

นางสาวดิลกา ตันประสาทปริญญา

ผู้จัดการ

นางสาวขวัญชนก อดทน

นางสาวขวัญชนก อดทน

ผู้จัดการ

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

นางสาวปนิยดา มุลาลินน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวสราณันขพ์ <br>ธีราธนาเวธต์</br>

นางสาวสราณันขพ์
ธีราธนาเวธต์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวจณิสตา นิธิเจริญสุข

นางสาวจณิสตา นิธิเจริญสุข

ผู้ปฏิบัติการ

นายอิศรา โรจนกุศล

นายอิศรา โรจนกุศล

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร

นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ

นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

ผู้จัดการ

นางสาววรรณดี ปานมงคล

นางสาววรรณดี ปานมงคล

ผู้ปฏิบัติการ

ส่วนงานกิจกรรมการตลาด

นางสาววราภรณ์ <br>อกนิษฐ์อนันต์</br>

นางสาววราภรณ์
อกนิษฐ์อนันต์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

นางสาวปาลิดา ลิ่วเฉลิมวงศ์

ผู้จัดการ

นางสาวอรพรรณ <br>คฤหะนันทน์</br>

นางสาวอรพรรณ
คฤหะนันทน์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส