ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

ก้าวสู่การเป็นผู้นำของอาเซียนในปี 2563

ด้วยภารกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยความรู้ที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรไมซ์ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นสถานะผู้นำศูนย์กลางไมซ์แห่งอาเซียนในปี 2020 หกเสาหลักและสี่วัตถุประสงค์หลักที่เป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนกิจกรรม

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

นางอรชร ว่องพรรณงาม

นางอรชร ว่องพรรณงาม

ผู้อำนวยการ

orachorn_w@tceb.or.th

ส่วนงานพัฒนา

นางสาวอารีรัตน์ <br>มนตรีปรีชาชัย</br>

นางสาวอารีรัตน์
มนตรีปรีชาชัย

ผู้จัดการอาวุโส

areerat_m@tceb.or.th
นางสาวนวลรัมภา <br>งามบรรหาร</br>

นางสาวนวลรัมภา
งามบรรหาร

ผู้จัดการอาวุโส

nuanrumpa_n@tceb.or.th
นางสาวนับเดือน กิตติรัต

นางสาวนับเดือน กิตติรัต

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

nubduan_K@tceb.or.th
นางสาวอิงขวัญ รัชชุศิริ

นางสาวอิงขวัญ รัชชุศิริ

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ingkwan_r@tceb.or.th
นางสาวอชิรา <br>คุปพฤทธิ์ไพบูลย์</br>

นางสาวอชิรา
คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

ผู้ปฏิบัติการ

achira_k@tceb.or.th

ส่วนงานมาตรฐาน

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

ผู้จัดการอาวุโส

wanida_w@tceb.or.th
นางสาวสุจินฎา เอี่ยมโอภาส

นางสาวสุจินฎา เอี่ยมโอภาส

ผู้จัดการ

sujinda_i@tceb.or.th
นางสาวหทัยชนันบ์ <br>กานต์การันยกุล</br>

นางสาวหทัยชนันบ์
กานต์การันยกุล

ผู้ปฏิบัติการ

hathaichanun_k@tceb.or.th

ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

ผู้จัดการอาวุโส

pat_s@tceb.or.th
นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช

นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช

ผู้จัดการ

arunwadi_l@tceb.or.th
นางสาวปุญชรัสมิ์ <br>เกิดบรรณดิษฐ์</br>

นางสาวปุญชรัสมิ์
เกิดบรรณดิษฐ์

เจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ

pooncharat_k@tceb.or.th