ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

ฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์

สร้างอนาคตพร้อมผู้เชี่ยวชาญด้านอุตสาหกรรม

ก้าวสู่การเป็นผู้นำของอาเซียนในปี 2563

ด้วยภารกิจในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยให้ก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนด้วยความรู้ที่ทันสมัยมาตรฐานระดับโลกและทรัพยากรมนุษย์ที่มีความชำนาญฝ่ายพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรไมซ์ ได้ตั้งเป้าหมายที่จะขับเคลื่อนประเทศให้เป็นสถานะผู้นำศูนย์กลางไมซ์แห่งอาเซียนในปี 2020 หกเสาหลักและสี่วัตถุประสงค์หลักที่เป็นแรงบันดาลใจและขับเคลื่อนกิจกรรม

นางอรชร ว่องพรรณงาม  <br>CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP

นางอรชร ว่องพรรณงาม
CED, CEM, CIS, DES, EMD, SEP

ผู้อำนวยการฝ่าย

ส่วนงานพัฒนา

นางสาวนวลรัมภา <br>งามบรรหาร</br>

นางสาวนวลรัมภา
งามบรรหาร

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวนับเดือน กิตติรัต

นางสาวนับเดือน กิตติรัต

ผู้จัดการ

นางสาวอชิรา <br>คุปพฤทธิ์ไพบูลย์</br>

นางสาวอชิรา
คุปพฤทธิ์ไพบูลย์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

นางสาวกชภทร คมศุภวิชช์

นางสาวกชภทร คมศุภวิชช์

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงานมาตรฐาน

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

นางสาววนิดา วัลย์จิตรวงศ์

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวสิตา เอี่ยมโอภาส

นางสาวสิตา เอี่ยมโอภาส

ผู้จัดการ

นางสาวหทัยชนันบ์ <br>กานต์การันยกุล</br>

นางสาวหทัยชนันบ์
กานต์การันยกุล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส

ส่วนงานพัฒนาอย่างยั่งยืน

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

นางสาวภัทร์ ศาสตร์ขำ

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช

นางสาวอรุณวดี ลีวะนันทเวช

ผู้จัดการ