ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ไมซ์อีสานม่วนคัก ฮักชาติ เชื่อมธุรกิจ

northeasternregionoffice
  • pin-blue ไมซ์ซิตี้
  • pin-yellow เมืองที่มีศักยภาพ

จุดเด่นไมซ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีศิลปะและวัฒนธรรมที่โดดเด่นและเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น การทอผ้าไหม  ผ้าพื้นเมือง  และดนตรีพื้นบ้าน การขับเคลื่อนอุตสาหกรรมไมซ์ในพื้นที่ (ISAN MICE) มีความพร้อมด้านการจัดประชุม สัมมนา งานแสดงสินค้า และอีเวนต์ หรือกิจกรรมไมซ์ทุกรูปแบบ โดยดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ 1. พื้นที่พัฒนาผลิตภัณฑ์พื้นถิ่นที่มีอัตลักษณ์เฉพาะคุณภาพสูง (Nice Products Developing Cluster) ในอีสานตอนบน เน้นพัฒนาศูนย์กลางแฟชั่นผ้าไหม ผ้าฝ้ายทอมือ ผ้าย้อมคราม และการเลี้ยงโคเนื้อคุณภาพสูง ในจังหวัดอุดรธานี ขอนแก่น และสกลนคร 2. พื้นที่เศรษฐกิจฐานชีวภาพและอุตสาหกรรมเกษตรมูลค่าสูง (Premium AGRO Industry & Bio Economy Cluster) ในอีสานตอนกลาง อีสานตอนล่าง เน้นพัฒนาข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ทุ่งสัมฤทธิ์ ให้ได้มาตรฐานอินทรีย์ และพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตและแปรรูปเนื้อสัตว์คุณภาพสูง ในจังหวัดขอนแก่น มหาสารคาม ร้อยเอ็ด ยโสธร อํานาจเจริญ 3. พื้นที่ใหม่ที่มีศักยภาพสูงในการดึงดูดนักท่องเที่ยว (New Tourism Attractions Cluster) เน้นส่งเสริม 7 พื้นที่ท่องเที่ยวริมแม่น้ำโขง การท่องเที่ยวเชิงอารยธรรมอีสานใต้ อุทยานธรณีโคราชสู่อุทยานธรณีโลก การท่องเที่ยวชุมชนช้างสุรินทร์ รวมทั้งบุรีรัมย์ในฐานะ Sport Tourism Hub 4. พื้นที่พัฒนาฐานอุตสาหกรรมอนาคต (New Industry Node)  เน้นพัฒนาพื้นที่ที่มีความได้เปรียบเชิงที่ตั้ง อาทิ การบิน (นครพนม-ร้อยเอ็ด) รถไฟความเร็วสูง (นครราชสีมา-หนองคาย) รถไฟทางคู่ (ขอนแก่น-หนองคาย) ทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองและทางพิเศษ ช่วงระเบียงเศรษฐกิจ EWEC ด้านตะวันออก 2

นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

นางสาวอารีรัตน์ มนตรีปรีชาชัย

ผู้อำนวยการสำนัก

นางสาวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน

นางสาวประไพพักตร์ พุทธิโยธิน

ผู้จัดการ

นางธนพร ศิริลักษณ์

นางธนพร ศิริลักษณ์

ผู้จัดการ