ไมซ์ซิตี้

อุดรธานี

อุดรธานี

  • วิสัยทัศน์ :  เมืองไมซ์ศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ การค้า การลงทุน เชื่อมโยงกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง
  • การเดินทาง มาจังหวัดอุดรธานีได้หลากหลายเส้นทาง ทั้งทางอากาศ - ท่าอากาศยานนานาชาติอุดรธานี (Udon Thani International Airport) หรือโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งผู้โดยสารหมอชิต  หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดอุดรธานีตั้งอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย เป็นดินแดนที่มีอารยธรรมอันเก่าแก่ และเป็นศูนย์กลางการค้าการลงทุนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นอกจากนี้ ยังเป็นประตูมุ่งสู่อนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง มีศักยภาพโดดเด่น 4 ด้าน ได้แก่ เกษตรกรรม ศิลปวัฒนธรรม ท่องเที่ยว และการค้าการลงทุน

  • งาน Highlight ของจังหวัดอุดรธานี อาทิ มหกรรมอุดรธานีเมืองแฟชั่น, GMS Logistic Business MICE Roadshow