วิถีไทย x วิถีไมซ์ ส่งเสริมชุมชนให้ยั่งยืน

editor image

กรุงเทพฯ และหัวเมืองใหญ่ ทั่วทุกภูมิภาคของไทยล้วนมีเสน่ห์ดึงดูดใจและน่าค้นหาจากการผสมผสานทั้งด้านศิลปะ วัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน รวมถึงอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นแตกต่างกันในแต่ละภูมิภาค อีกทั้งยังพร้อมด้วยศักยภาพในการรองรับกิจกรรมไมซ์ได้หลากหลายรูปแบบ ทำให้ประเทศไทยขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศที่น่ามาเยือนติดอันดับโลกต่อเนื่องยาวนาน 

จากอัตลักษณ์ของชุมชนที่โดดเด่นและมีคุณค่า ผสานกับไมซ์ที่มาช่วยพัฒนาชุมชน กระจายรายได้ ซึ่งชุมชนและไมซ์เชื่อมโยงกันอย่างไรนั้น เราจะมาหาคำตอบกันในบทความนี้

ชูผลิตภัณฑ์ชุมชนผ่านการจัดงานแสดงสินค้า 

ด้วยการเนรมิตพื้นที่จัดงานแสดงสินค้าให้กลายเป็นตลาดคนเดินที่เปิดโอกาสให้ชุมชนนำผลิตภัณฑ์หรือสินค้าชื่อดังของตนมาขายให้กับคนที่มาเดินจับจ่ายใช้สอยภายในงาน นอกจากการซื้อขายแล้วยังเป็นเวทีในการช่วยประชาสัมพันธ์ของดีที่ชุมชนมี ให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้นผ่านการจัดงานแสดงสินค้าได้อีกด้วย 


editor image

โชว์วิถีชีวิตของคนไทยแต่ละภูมิภาคผ่านงานเทศกาล 

ด้วยความหลากหลายของภูมิศาสตร์ในประเทศไทย ส่งผลต่อความแตกต่างทางด้านประเพณีในแต่ละภูมิภาค โดยประเพณีของคนแต่ละพื้นที่นั้นย่อมแสดงถึงศิลปวัฒนธรรม วิถีชีวิตของผู้คน และอาหารการกิน นอกจากนี้งานประเพณีหรืองานเทศกาลยังสามารถเป็นเครื่องมือสื่อสารให้ผู้อื่นรู้ถึงความสวยงามในวัฒนธรรมและวิถีชีวิตของคนแต่ละชุมชนได้เป็นอย่างดี


editor image

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์
ชุมชนมีการพัฒนาทั้งทางด้านกายภาพ สิ่งแวดล้อม ตลอดจนผู้คน เพื่อให้สามารถรองรับการจัดงานไมซ์ในหลากหลายรูปแบบได้อย่างสร้างสรรค์ พร้อมนำวิถีชีวิตในชุมชนมาผสานเข้ากับไมซ์ เพื่อให้นักเดินทางได้สัมผัสกับอัตลักษณ์ที่มีความหมายและความสวยงาม รวมถึงเป็นการสร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับคนในชุมชนและนักเดินทางไมซ์ด้วย 
ไมซ์ช่วยสร้างนวัตกรรมใหม่ผ่านสิ่งที่มีในชุมชน

เทรนด์รักษ์โลกในปัจจุบันส่งผลต่ออุตสาหกรรมไมซ์ ทำให้มีการแบ่งปันความรู้คู่ควบกับการสร้างนวัตกรรมต่าง ๆ ระหว่างทีเส็บและชุมชนด้วยการเฟ้นหานวัตกรรมการรักษาสิ่งแวดล้อมในการจัดงานไมซ์ที่เราจะได้เห็นไอเดียจากชุมชนในการนำวัสดุธรรมชาติ เช่น กาบกล้วย ก้านกล้วย ใบตอง กาบหมาก เป็นต้น มาใช้แทนสิ่งของและวัสดุที่ทำมาจากพลาสติก นับว่าเป็นการสร้างสิ่งใหม่ๆ ให้ชุมชนได้เห็นคุณค่าของสิ่งที่มีนำมาพัฒนาจนเกิดเป็นนวัตกรรมสำหรับวงการไมซ์ที่ตอบโจทย์เทรนด์รักษ์โลกที่กำลังมาแรงในขณะนี้ 

editor image

รักษาภูมิปัญญาผ่านการมีส่วนร่วมในกิจกรรมไมซ์ 
ภูมิปัญญาหรือสิ่งที่สืบทอดต่อกันมาจากรุ่นสู่รุ่นตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ซึ่งสิ่งหนึ่งที่ช่วยอนุรักษ์ภูมิปัญญาของแต่ละชุมชนไว้ นั่นก็คือการเปิดให้นักเดินทางไมซ์มีส่วนร่วมกับชุมชนในการทำกิจกรรมที่สืบสานภูมิปัญญา นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความตระหนักให้คนรุ่นหลังเห็นถึงคุณค่าและร่วมอนุรักษ์ภูมิปัญญาของชุมชนให้อยู่ไปอีกตราบนานเท่านาน 

editor image
นอกจากที่กล่าวมาข้างต้น ไมซ์ยังทำให้ชุมชนเกิดความสามัคคีด้วยการร่วมแรงร่วมใจของคนในชุมชน เพื่อสร้างกิจกรรมหรือเป็นพื้นที่รองรับการจัดงานไมซ์ นำไปสู่การเกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจ เพิ่มอัตราการจ้างงาน และกระจายรายได้สู่ชุมชน ดังนั้นไมซ์กับชุมชนจึงต้องร่วมกันพัฒนาเพื่อให้อัตลักษณ์ที่ดีงามนั้นยังคงอยู่อย่างยั่งยืน  

ขอบพระคุณที่มาจาก;  facebook.com/miceinthailand 

แชร์บทความ