ข่าวและสื่อประชาสัมพันธ์

ครอบคลุมทุกพื้นที่สื่อ

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก โครงการไมซ์เพื่อชุมชน

สหกรณ์โคนมมวกเหล็ก โครงการไมซ์เพื่อชุมชน

สสปน. และสหกรณ์โคนมมวกเหล็ก กรมส่งเสริมสหกรณ์ ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อมุ่งส่งเสริมให้สหกรณ์เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ครบวงจรเพื่อกระจายรายได้สู่สหกรณ์และชุมชนอย่างต่อเนื่องโดยใช้ไมซ์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้กับทุกภูมิภาคทั่วประเทศ