รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ฉบับที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

ฉบับที่ 2 วันที่ 3 เมษายน 2563


จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ในปัจจุบัน เพื่อควบคุมและแก้ไขสถานการณ์ให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดเพิ่มเติมให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 3 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้

1. ห้ามบุคคลใดออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นผู้ปฏิบัติหน้าที่ดังนี้

            - ผู้ปฏิบัติงานทางการแพทย์

            - การธนาคาร

            - การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค สินค้าเกษตร

            - การขนส่งยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์

            - การขนส่งหนังสือพิมพ์

            - การขนส่งน้ำมันเขื้อเพลิง

            - การขนส่งพัสดุภัณฑ์

            - การขนส่งสินค้าเพื่อนำเข้า-ส่งออก

            - การขนย้ายประชาชนสู่พื้นที่ควบคุม

            - การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืน

            - การเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีหนังสือรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับการเดินทาง 

            - เจ้าหน้าที่ผู้ปฎิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการ  ผู้ใดฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี ปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

2. สำหรับจังหวัด พื้นที่ สถานที่ใดที่มีการกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไป

3. ในกรณีที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายบุคคลที่อยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อประจำจังหวัดนั้น จัดพื้นที่เพื่อควบคุม กักกัน บุคคลดังกล่าวตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด


อ้างอิง http://thainews.prd.go.th/th/news/detail/TCATG200402184709765


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


แชร์บทความ