ทีเส็บชู 25 เส้นทางไมซ์ กระตุ้นนักเดินทางไมซ์ในและต่างประเทศ

 นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า ปัจจุบันการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์นานาชาติมีอัตราที่สูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชีย ที่มีการเติบโตทางเศรษฐกิจ และความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยการสร้างจุดเด่น ความแตกต่าง และการนำเสนอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ อันนำมาซึ่งการพัฒนาสินค้าและบริการด้านธุรกิจไมซ์ ทั้งสถานที่จัดงาน ตลอดจนกิจกรรมใหม่ๆ ทั้งก่อนและหลังการประชุม เพื่อรองรับนักเดินทางไมซ์นับเป็นแนวทางสำคัญในการตอบสนองความต้องการของผู้ประกอบการไมซ์ทั้งในและต่างประเทศซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นเร่งด่วน ทีเส็บจึงวาง “ยุทธศาสตร์การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์” โดยมุ่งเน้นด้านมิติ “การพัฒนาพื้นที่” เพื่อเพิ่มและยกระดับสถานที่จัดงาน รวมถึงกิจกรรมใหม่เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ โดยเน้นการดำเนินงานใน 5 ไมซ์ซิตี้ประจำภูมิภาคทั่วประเทศ ได้แก่ กรุงเทพ พัทยา ภูเก็ต เชียงใหม่ และขอนแก่น ร่วมมือกับภาครัฐ เอกชน และภาคการศึกษา รวมถึงชุมชนในพื้นที่ บูรณาการพัฒนาธุรกิจไมซ์ในจังหวัดร่วมกัน สร้างความรู้ความเข้าใจถึงประโยชน์ของธุรกิจไมซ์ในการพัฒนาเศรษฐกิจ และกระจายรายได้สู่ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ

                “อุตสาหกรรมไมซ์โดยเฉพาะกลุ่มการประชุม มีความจำเป็นต้องสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อดึงดูดนักเดินทางไมซ์คุณภาพเข้าสู่ประเทศหรือเมืองของตน กระตุ้นให้เกิดความต้องการจัดงานไมซ์ในประเทศและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของไมซ์ในประเทศ โดยในปี 2559 ทีเส็บจึงริเริ่ม “โครงการศึกษาและวิเคราะห์ศักยภาพเส้นทางไมซ์ภายในประเทศ เพื่อส่งเสริมศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ หรือ Thailand 7 MICE Magnificent Themes” หนึ่งในการดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 เมือง เพื่อค้นหาเส้นทางใหม่ๆ และพัฒนาสถานประกอบการและชุมชนสำหรับการจัดงานไมซ์ทั่วประเทศ เริ่มต้นจากการวิจัยศึกษาเมืองที่มีศักยภาพรองรับนักเดินทางไมซ์ ศึกษาต้นทุนทางวัฒนธรรมของแต่ละพื้นที่ วิเคราะห์ศักยภาพและความสามารถทั้งด้านพื้นที่ สถานประกอบการ และชุมชน รวมถึงจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ที่มีศักยภาพในการรองรับกลุมไมซ์ได้ โดยเน้นการพัฒนาพื้นที่ใหม่ๆ ของ 5 เมืองไมซ์ที่มีอยู่เป็นหลัก และพัฒนาเป็นเส้นทางไมซ์ใหม่ผ่าน 7 มุมมองที่วิจัยมาแล้ว ว่าเป็นแนวคิดเส้นทาง Top Hits กลุ่มไมซ์ทั้งนานาชาติและในประเทศ (Thailand 7 MICE Magnificent Themes) ได้แก่  1. ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (Fascinating History and Culture) 2. การผจญภัย (Exhilarating Adventure) 3. การสร้างทีมเวิร์ค (Treasured Team Building) 4. กิจกรรม CSR และการประชุมเชิงอนุรักษ์ (CSR and  Green Meeting) 5. กิจกรรมบรรยากาศชายหาด  (Beach Bliss) 6. การจัดงานและกิจกรรมหรูหรามีระดับ (Lavish Luxury) 7. การนำเสนออาหารไทยในทุกการจัดงานที่หลากหลาย (Culinary Journeys) โดยหลักการพิจารณาการพัฒนาและยกระดับสถานประกอบการที่สามารถจัดกิจกรรมไมซ์ได้ จะมีเกณฑ์การคัดเลือกสถานที่ 3 องค์ประกอบหลัก คือ สามารถรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมไมซ์ไม่น้อยกว่า 30 คน และสถานที่จัดกิจกรรมไมซ์ได้อย่างน้อยใน 1 มุมมอง อีกทั้งต้องมีความพร้อมด้านความปลอดภัย ด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและบุคลากร ที่มีความรู้ความเข้าใจและสามารถให้บริการไมซ์ได้

 ทีเส็บ บูรณาการความร่วมมือในระดับจังหวัดกับทุกภาคส่วนทั้ง ภาครัฐ เอกชน ภาคการศึกษา จัดทำเวิร์คชอปร่วมกับจังหวัดใน 4 ภูมิภาค คือ ภาคกลาง ภาคเหนือ ภาคใต้ และภาคอีสาน ระดมความคิดเห็นและหารือร่วมกันถึงศักยภาพของสถานประกอบการและชุมชนที่สามารถรองรับการจัดงานและนักเดินทางไมซ์ได้จริง รวมถึงการลงพื้นที่จริงร่วมศึกษาและหารือกับสถานประกอบการที่ตรงตามหลักเกณฑ์ หารือและดำเนินงานร่วมกับสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า พัฒนาเส้นทางไมซ์เพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าเป้าหมาย ได้แก่ ผู้จัดงาน และองค์กรหน่วยงานรัฐและเอกชน จนกระทั่งสามารถพัฒนา 25 เส้นทางไมซ์ภายใต้ 7 มุมมองใหม่ ใน 5 เมืองไมซ์ได้สำเร็จ 

                 เส้นทางไมซ์ 25 เส้นทาง ใน 5 ไมซ์ซิตี้ แบ่งเป็นจังหวัดละ 5 เส้นทาง ได้แก่ 

                         กรุงเทพ เส้นที่ 1 ศูนย์เรียนรู้ป่าในกรุง พิพิธภัณฑ์งู เส้นที่ 2 ชุมชนหัวตะเข้ เส้นที่ 3 ศูนย์เรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหาร ท่ามหาราช สุภัทราริเวอร์เฮ้าส์ เส้นที่ 4 จักรพงษ์วิลล่า ศูนย์สร้างสรรค์งานออกแบบ บ้านเลขที่ 1 โบสถ์กาลหว่าร์ ธนาคารไทยพาณิชย์ตลาดน้อย เส้นที่ 5 เสาชิงช้า ตลาดบางรัก ถนนเยาวราช

                         ขอนแก่น เส้นที่ 1 ออร่า ฟาร์ม สวนสัตว์ขอนแก่น เส้นที่ 2 บ้านหัวฝาย เส้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติน้ำ

พอง เส้นที่ 4 วัดป่ามัญจาคีรี บ้านหวายหลืมสิม วัดสระทองบ้านบัว เส้นที่ 5 ชุมชนบ้านดงบัง    

เชียงใหม่ เส้นที่ 1 ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ ฮอไรซั่นวิลเลจแอนด์รีสอร์ท เส้นที่ 2 สหกรณ์นิคมแม่แตง จำกัด อ่างเก็บน้ำห้วยตึงเฒ่า เฮลท์ ล้านนา สปา เส้นที่ 3 อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก เส้นที่ 4 วิสาหกิจชุมชน กาแฟสดบ้านแม่ตอน สหกรณ์การเกษตรดอยสะเก็ดพัฒนา จำกัด เส้นที่ 5 บ้านถวาย ปันผลฟาร์ม ศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่

                         พัทยา เส้นที่ 1 ไฟล์ท ออฟ เดอะ กิบบอน อะลาคอมปาณย์ โอเชี่ยน มารีน่า ยอร์ช คลับ เส้นที่ 2 ชุมชนนาเกลือ สวนนงนุช  ชุมชนจีนบ้านชากแง้ว เส้นที่ 3 มูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการ พัทยา ชู้ทติ้ง พาร์ค รอยัล คลิฟ โฮเต็ล กรุ๊ป เส้นที่ 4 อุทยานใต้ทะเลเกาะขาม สวนน้ำรามายณะ ไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เส้นที่ 5 ชุมชนตะเคียนเตี้ย

                         ภูเก็ต เส้นที่ 1 ภูเก็ต เวค พาร์ค โบ๊ทลากูน รีสอร์ท เส้นที่ 2 หมู่บ้านวัฒนธรรมถลาง บ้านแขนน โรงเรียนและร้านอาหารบลูเอเลเฟ่นท (บ้านพิทักษ์ชินประชา) เส้นที่ 3 ชุมชนป่าคลอก พิพิธภัณฑ์ เพอรานากัน เส้นที่ 4 ไทเกอร์ คิงดอม ไร่วานิช เส้นที่ 5 อุทยานแห่งชาติสิรินาถ ชุมชนทองเที่ยวย่านเมืองเก่าภูเก็ต


                 แผนการพัฒนาโครงการต่อเนื่องในปี 2562 คือ ส่งเสริมการตลาดและการประชาสัมพันธ์ โดยให้มีการจัดสัมมนา การท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การจัดประชุมนานาชาติ และงานแสดงสินค้านานาชาติ ตามเส้นทางไมซ์ใหม่ทั้ง 25 เส้นทาง ในไมซ์ซิตี้ทั้ง 5 เมือง ผ่านสองช่องทางหลัก คือ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมของทีเส็บ ได้แก่ การจัดทำแผ่นพับแต่ละเมืองไมซ์ คู่มือไอเดียสร้างสรรค์เส้นทางสายไมซ์ พร้อม QR Code การโปรโมทผ่านงานเทรดโชว์ระดับนานาชาติ พร้อมเตรียมการจัดทำวิดิทัศน์ส่งเสริมการขาย นอกจากนี้ สร้างการรับรู้ผ่านสื่อและกิจกรรมร่วมกับพันธมิตร ได้แก่ หน่วยงานเครือข่ายจังหวัด สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) หรือ ทิก้า รวมถึงองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่อีกด้วย  

                 ในปีนี้ ทีเส็บเตรียมแผนขยายโครงการพัฒนาเส้นทางไมซ์ในอีก 5 เมืองรอง โดยขยายเส้นทางจากเมืองรองที่อยู่รอบเมืองไมซ์ซิตี้ และวางแผนทำ Mobile Application รวมถึงการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน องค์กร ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มการรับรู้ในเส้นทางเหล่านี้มากขึ้น อีกทั้งยังสอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาไมซ์ซิตี้ และนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาเมืองรอง ร่วมขับเคลื่อนให้ประเทศไทยเดินหน้าสู่การเป็นจุดหมายปลายทางการจัดกิจกรรมไมซ์ที่หลากหลายระดับคุณภาพ ยกระดับสินค้าบริการและสถานประกอบการไมซ์ใหม่ๆ ทั่วทุกภูมิภาค สร้างรายได้และโอกาสในการพัฒนาไมซ์ทั่วประเทศ โดยคาดการว่าจะกระตุ้นนักเดินทางไมซ์ทั้งในและต่างประเทศได้ตามเป้าหมาย รวมทั้งสิ้น 35,982,000 คน สร้างรายได้ 221,500 ล้านบาท แบ่งออกเป็น นักเดินทางกลุ่มไมซ์ต่างประเทศ 1,320,000 คน สร้างรายได้ 100,500 ล้านบาท และนักเดินทางชาวไทยที่เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศ 34,662,000 คน สร้างรายได้ 121,000 ล้านบาท นายจิรุตถ์ กล่าวสรุป 


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ฝ่ายสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี    ผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารองค์กร   โทรศัพท์ 02 694 6000 อีเมล์ Parichat_s@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน     ผู้ปฏิบัติการอาวุโส        โทรศัพท์ 02-694-6000 อีเมล์ Kwanchanok_o@tceb.or.th


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อเอ พับลิซิสท์ โทร. 0 2064 2794

คุณอาภาภรณ์ (เอ) 089 788 4868, คุณธิษตยา (แจง) 094 323 5641, คุณสรศักดิ์ (เอิร์ธ) โทร. 089 406 5544

แชร์บทความ