ทีเส็บพัฒนาโรดแมพ 5 ปี ตั้งเป้าปั้นประเทศไทยเมืองไมซ์ยั่งยืนระดับโลก

กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ หรือ ทีเส็บ เร่งยกร่างโรดแมพ 5 ปี เดินหน้าขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์อย่างยั่งยืน (MICE Sustainability Thailand) ผลักดันประเทศไทยศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ยั่งยืนชั้นนำ นำร่อง โครงการสัมมนา MICE Sustainability Forum 2015 ปลายเดือนสิงหาคม เชิญกูรูจาก UNGC และนักธุรกิจระดับแนวหน้าของไทยและต่างประเทศ ร่วมแบ่งปันมุมมอง แนวคิด วิถีทางสร้างความเป็นผู้นำทางธุรกิจด้วยระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืน แก่ผู้ประกอบการไมซ์ไทยกว่า 150 ราย

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ทีเส็บได้ดำเนินการยกร่าง แผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) โดยมุ่งหมายให้ประเทศไทย ก้าวสู่ความเป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมไมซ์ยั่งยืนชั้นนำของโลก ด้วยนโยบายด้านการรักษาสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการตามแนวทางการพัฒนาอย่างยั่งยืน เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

“แผนแม่บทนี้ดำเนินการสอดคล้องกับแผนแม่บทอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทย ด้วยการกำหนดกลยุทธ์ การพัฒนารูปแบบของแผนการดำเนินงานและกิจกรรมที่มุ่งการใช้ทรัพยากรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม กอปรกับการกำหนดแผนส่งเสริมผู้ประกอบการไมซ์ไทยให้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และแนวทางที่ชัดเจนในการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน นำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรของตนเอง สร้างผลกำไร และสร้างภาพลักษณ์องค์กรด้านความรับผิดขอบต่อสังคม”

การพัฒนารูปแบบและกรอบการจัดทำแผนแม่บทด้านการจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ.2559-2563) ประกอบไปด้วย 3 ยุทธศาสตร์สำคัญ ประกอบด้วย 1. การกำหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วางกลยุทธ์ ส่งเสริมและกำกับดูแล 2. การสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งผู้ประกอบการ หน่วยงานพันธมิตร และภาคประชาชน 3.การสร้างระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายในองค์กรของทีเส็บ ผ่านรูปแบบการบูรณาการกิจกรรมเพื่อสร้างการรับรู้ในองค์กร

ตามโรดแมพ 5 ปีนี้แบ่งแผนการดำเนินงานเป็น 4 ระยะ ประกอบด้วย ระยะที่ 1 (ปี 2559) ด้วยการสร้างการมีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายต่างๆ และพัฒนาแผนงานต่างๆ เริ่มจากจัดตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนแห่งชาติ (National Sustainable Destination Committee) และร่วมกับภาคีหลัก กระทรวงต่างๆ สมาคม องค์กร ผู้ประกอบการด้านไมซ์ ร่างแผนพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืน ซึ่งจะดำเนินการควบคู่กับการจัดทำระบบบริหารจัดการอย่างยั่งยืนภายในองค์กรทีเส็บ การพัฒนาเครื่องมือทางการตลาดและช่องทางสื่อสารการตลาดสู่กลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาคู่มือแนวทางปฏิบัติงานเพื่อความยั่งยืน อาทิ การคำนวณคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ฯลฯ

ระยะที่ 2 (ปี 2560) จะมุ่งสร้างการรับรู้และพัฒนาศักยภาพในการแข่งขัน เน้นการแสวงหาพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ พร้อมกับพัฒนาโปรแกรมฝึกอบรม ระยะที่ 3 (ปี 2561) เน้นการพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆและการสร้างความแตกต่างให้กับอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ชูมาตรฐานการจัดการอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสร้างเวทีความร่วมมือในระดับเอเชียผ่านการจัดตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษาระหว่างประเทศ (International Advisory Board)

ระยะที่ 4 (ปี 2562-2563) นั้นจะเป็นเรื่องการดำเนินนโยบายในการกำกับดูแลและมาตรการสนับสนุนต่างๆ เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยผ่านการรับรองในฐานะจุดหมายปลายทางไมซ์อย่างยั่งยืนจากสภาการท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของโลก (Global Sustainable Tourism Council : GSTC) โดยในส่วนของทีเส็บ ตั้งเป้าว่าองค์กรจะต้องได้รับการรับรองมาตรฐานระบบการบริหารจัดงานอย่างยั่งยืน หรือ ISO 20121 ทั้งนี้การดำเนินงานในทุกระยะนั้นทีเส็บดำเนินงานร่วมกับภาคีอุตสาหกรรมด้านการสร้างไมซ์อย่างยั่งยืนทั้งในและต่างประเทศ

“เพื่อเป็นการนำร่องการดำเนินโครงการ ทีเส็บ ได้จัดโครงการสัมมนา MICE Sustainability Forum 2015 เพื่อนำเสนอมุมมอง แนวคิด และหลักการดำเนินงานเพื่อความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลให้แก่ผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมไมซ์กว่า 150 คน ทั้งนี้เชื่อมั่นว่าการจัดงานนี้จะสามารถจุดประกายความสนใจ และเป็นการสร้างแรงผลักดันให้กับทุกภาคส่วนในการร่วมบูรณาการจัดทำแผนแม่บท สร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศไทยในการเป็นฮับของการจัดงานไมซ์อย่างยั่งยืน นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-604-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ