ทีเส็บจัดงาน “Meetings Industry Day 2013”

การจัดงาน Meetings Industry Day 2013 สอดรับกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้เกิดการจัดประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่นสร้างราย ได้และกระจายความรู้สู่การพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์อย่างยั่งยืนทั่วทุกภูมิภาค


พัทยา/23 สิงหาคม 2556 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ จัดงานประชุมผู้ประกอบการธุรกิจการประชุมประจำปี หรือ “Meetings Industry Day 2013” โดยเชิญผู้บริหารสมาคม องค์กรภาครัฐและเอกชน ตลอดจนผู้ประกอบการในธุรกิจอุตสาหกรรมการจัดประชุม ทั้งจากส่วนกลางและเมืองพัทยา รวม 200 ราย เดินทางเข้าร่วมสัมมนาที่เมืองพัทยา จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 22-23 สิงหาคม 2556 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า พีช โดยทีเส็บได้เดินหน้าเผยแผนยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมการ ประชุมอย่างเต็มระบบ พร้อมกำหนดทิศทางของอุตสาหกรรมการประชุมไทย รวมถึงระดมผู้มีความรู้ความสามารถด้านอุตสาหกรรมการประชุมระดับแนวหน้าถ่าย ทอดความรู้และประสบการณ์ ภายใต้แนวคิด “Remix the MIC The Winning Formula”


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “เป้าหมายของการจัด Meeting Industry Day 2013 คือ ต้องการกระตุ้นให้เกิดการสร้างเครือข่าย และเชื่อมสัมพันธ์ทางธุรกิจ รวมทั้งการจัดสัมมนาให้ความรู้เกี่ยวกับอุตสาหกรรมการประชุมแก่ผู้เข้าร่วม ให้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกิจการจัดประชุม รวมถึงประโยชน์ที่ทุกภาคส่วนจะได้รับจากอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งเป็นกลไกสำคัญหนึ่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศโดยเฉพาะ ธุรกิจการจัดประชุมระดับนานาชาติ การประชุมระดับองค์กร และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล หรือเรียกว่า MIC - Meeting Incentive และ Convention อันเป็นภาคธุรกิจที่มีสัดส่วนการสร้างรายได้เข้าสู่เศรษฐกิจของประเทศไทย เป็นจำนวนมากอย่างต่อเนื่อง”


ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ในปี พ.ศ. 2555 มีนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าร่วมงานไมซ์ในประเทศไทย จำนวนทั้งสิ้น 895,224 คน นำรายได้เข้าสู่ประเทศ 79,770 ล้านบาท โดยในส่วนของอุตสาหกรรมการประชุม ซึ่งประกอบด้วย การประชุมองค์กร การประชุมนานาชาติ และการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 730,888 คน สร้างรายได้ 67,059 ล้านบาท ด้านการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1-3 นั้น พบว่าอุตสาหกรรมการประชุมมีจำนวนผู้เข้าร่วมงาน 594,242 คน สร้างรายได้รวม 52,802 ล้านบาท สำหรับเป้าหมายอุตสาหกรรมไมซ์ในปี 2556 นั้น คาดว่าจะสามารถดึงนักเดินทางกลุ่มไมซ์มายังประเทศไทยจำนวน 949,000 คน สร้างรายได้ 88,000 ล้านบาท โดยคาดว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการประชุมจะนำนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าประเทศ 767,400 คน สร้างรายได้ 73,900 ล้านบาท


“ภายใต้ยุทธศาสตร์ WIN PROMOTE DEVELOP สสปน. ได้ส่งเสริมและสร้างความเข้มเข็งให้กับธุรกิจไมซ์ ควบคู่ไปกับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ เพื่อรองรับการเป็นผู้นำการจัดงานไมซ์ทั้งในระดับภูมิภาคและระดับประเทศ ทั้งด้านการยกระดับขีดความสามารถ พัฒนาศักยภาพ และสร้างกิจกรรมมูลค่าเพิ่มภายในพื้นที่จังหวัดเป้าหมาย เพื่อเพิ่มจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้ การจัดงาน Meetings Industry Day 2013 ครั้งนี้นับเป็นการดำเนินการตามยุทธศาสตร์องค์กรและสอดรับกับนโยบายของ รัฐบาล ที่ต้องการให้เกิดการจัดประชุมในเมืองไมซ์ซิตี้ เพื่อให้เกิดการกระตุ้นเศรษฐกิจและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรท้องถิ่น และถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาอุตสาหกรรมการประชุมในองค์ รวมและพัฒนาศักยภาพของผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมเพื่อต่อยอดความสำเร็จของ อุตสาหกรรมการประชุมในปี 2556” นายนพรัตน์กล่าวเสริม

การจัดงาน Meetings Industry Day 2013 ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิทั้ง ผู้กำหนดนโยบาย ตลอดจนผู้ดำเนินธุรกิจในสายไมซ์เข้าร่วมเสวนาในหัวข้อ “แนวโน้มและทิศทางของอุตสาหกรรมการประชุมในอนาคต” อาทิ นายอิทธิพล คุณปลื้ม นายกเมืองพัทยา คุณประชุม ตันติประเสริฐสุข ประธานคณะกรรมการฝ่ายส่งเสริมการตลาด สมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย) คุณชัชวาลย์ ศุภชยานนท์ อุปนายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก นายแพทย์ไพโรจน์ เครือกาญจนา หัวหน้าทีมแพทย์ฉุกเฉิน ศูนย์กู้ชีพนเรนทร นางสาริณี เสฐียรภัคกุล ผู้จัดการทั่วไปบริษัท ยูซาน่า เฮลธ์ไซเอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด และคุณพรทิพย์ หิรัญเกตุ กรรมการผู้จัดการ บริษัทเดสติเนชั่นเอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด ภายในงาน ยังมีกิจกรรมสัมมนาในหัวข้อที่น่าสนใจ อาทิ สูตรสำเร็จสู่ชัยชนะในการประมูลสิทธิ์งานประชุมนานาชาติ, สูตรสำเร็จและองค์ประกอบสำคัญของการจัดประชุม และสูตรสำเร็จการตลาดเชิงรุก Corporate Meetings & Incentives


นายนพรัตน์กล่าวต่อไปว่า “การจัดงานในเมืองพัทยาครั้งนี้เป็นโอกาสสำคัญที่ผู้ประกอบการไมซ์ที่เข้า ร่วมงานจะได้เห็นการเติบโตของพัทยาในฐานะเมืองไมซ์ซิตี้ที่มีโอกาสในการต้อน รับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ โดยในช่วงที่เหลือของปี 2556 พัทยาเตรียมจัดงานในอุตสาหกรรม สำคัญ อาทิ 21st International Union on Health Promotion and Education World Conference on Health Promotion and Education - IUHPE 2013, 10th World International Farm Youth Exchange Conference 2013 (10th World IFYE Conference 2013) และPrudential Singapore Fast Track 2013 เป็นต้น”


สำหรับเมืองพัทยาเป็นไมซ์ซิตี้ลำดับที่ 2 ของประเทศไทย โดยปัจจุบันเมืองพัทยามีจำนวนโรงแรมทั้งสิ้น 396 แห่ง โดยมีทั้งโรงแรมของไทย และเครือโรงแรมจากต่างประเทศ มีจำนวนห้องพักรวมทั้งสิ้น 28,459 ห้อง และมีห้องประชุมในโรงแรมต่างๆ จำนวนทั้งสิ้น 102 ห้องประชุม ทำให้สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ในระดับนานาชาติได้ทุกขนาดตั้งแต่ขนาดเล็กไปจน ถึงขนาดใหญ่ นอกจากนี้ เมืองพัทยายังมีศูนย์การประชุมและนิทรรศการขนาดใหญ่ที่ทันสมัยทั้งสิ้น 3 แห่ง มีพื้นที่การจัดงานรวมทั้งสิ้น 13,212 ตารางเมตร ประกอบด้วยศูนย์การประชุมโรงแรม แอมบาสเดอร์ ซิตี้ จอมเทียน ศูนย์กีฬาแห่งชาติภาคตะวันออกและ ศูนย์การประชุมพีช (PEACH) นอกจากนี้พัทยายังส่งเสริมการเป็นเมืองแห่งไมซ์ด้วยการพัฒนาแพคเกจเพื่อสนับ สนุนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ประกอบด้วย 1. กรณีมี ผู้มาประชุมจำนวนตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป พัทยาจะมีรถนำขบวนจากสนามบินมายังโรงแรม พร้อมนำคณะทำกิจกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมร่วมกัน 2. กรณีมีผู้มาประชุมจำนวนตั้งแต่ 300 คนขึ้นไป นายกเมืองพัทยาจะร่วมกล่าวต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุม และจัดเลี้ยง Welcome Drink ให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุม 3. กรณีมีผู้มาประชุมจำนวนตั้งแต่ 500 คนขึ้นไป เมืองพัทยาจะจัดเตรียมการแสดง พร้อมโชว์ต้อนรับ และสำหรับคณะที่ต้องการอยู่ต่อ ทางพัทยาจะประสานกับทางโรงแรมเพื่อจัดสรรที่พักราคาพิเศษ


ทั้งนี้ พัทยา ถือเป็นหนึ่งในไมซ์ซิตี้สำคัญของประเทศไทยที่มีโอกาสในการต้อนรับนักเดินทา งกลุ่มไมซ์ชาวต่างประเทศที่เข้าร่วมงานในอุตสาหกรรมการประชุมอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2556 (มกราคม – สิงหาคม 2556) พัทยาจัดงานในอุตสาหกรรม รวมทั้งสิ้น 54 งาน คิดเป็นผู้เข้าร่วมงาน รวม 23,494 คน โดยมีกิจกรรมสำคัญ อาทิ Metlife Korea, Infinitus 2013 Group China, Abbott National Conference Group, Merck Chemical Division เป็นต้น


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง

โทรศัพท์ 02-694-6095

อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว

โทรศัพท์ 02-694-6000

อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ