จังหวัดภูเก็ตร่วมกับทีเส็บจัดสัมมนาใหญ่ เปิดประสบการณ์ไมซ์ พัฒนาภูเก็ตสู่ไมซ์ซิตี้อย่า

ภูเก็ต 26 เมษายน 2556 – จังหวัดภูเก็ตร่วมมือกับสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ จัดงานสัมมนา “เปิดประสบการณ์ไมซ์ พัฒนาภูเก็ตสู่ไมซ์ซิตี้อย่างยั่งยืน” ขึ้นเป็นครั้งแรก ระดมผู้แทนภาครัฐ ผู้ประกอบการไมซ์และสื่อมวลชนในพื้นที่ และเขตจังหวัดใกล้เคียงกว่า 100 คน ร่วมรับรู้ยุทธศาสตร์การสร้างศักยภาพผลักดันภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางการจัด ประชุมและสัมมนาระดับโลก พร้อมนำเสนอกรณีศึกษาจากประเทศต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจให้แก่ภูเก็ตและจังหวัดชาย ฝั่งอันดามันอย่างยั่งยืน

นายไมตรี อินทุสุต ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต เปิดเผยว่า “ทางจังหวัดภูเก็ตเห็นความสำคัญในการสร้างมูลค่าและคุณค่าเพิ่มทางการท่อง เที่ยวให้แก่ภูเก็ต และบูรณาการร่วมกับจังหวัดในเขตชายฝั่งอันดามัน จึงได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พัฒนาเมืองในระยะ 4 ปีให้เป็น “มหัศจรรย์เสน่ห์อันดามัน เมืองท่องเที่ยวระดับโลก เป้าหมายของนักเดินทางทั่วโลก” หรือ Charming Andaman โดยเน้นเป็นยุทธศาสตร์ 4 M ได้แก่ MICE การส่งเสริมการจัดประชุม นิทรรศการ และการแสดงสินค้าโดยพัฒนาสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ต่อยอดสู่การ รองรับธุรกิจด้านไมซ์อย่างมีเอกลักษณ์และคุณภาพ Marine การส่งเสริมธุรกิจทางทะเลครบวงจรทั้งเพื่อการค้า การท่องเที่ยว การจัดกิจกรรมไมซ์ Manpower การพัฒนาศักยภาพบุคลากรทุกระดับ เพื่อรองรับการขยายตัวทางธุรกิจและการท่องเทียว และ Medical Hub การส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านสุขภาพ

“จากแผนยุทธศาสตร์ 4 M ดังกล่าว จังหวัดมีเป้าหมายที่จะพัฒนาต่อยอดจากจุดแข็งของจังหวัดในฐานะเมืองท่อง เที่ยวและศูนย์กลางธุรกิจของภาคใต้ ให้มีความพร้อมมากยิ่งขึ้น โดยได้ดำเนินไปแล้วในหลายด้าน อาทิ การส่งเสริมท่าเรือ มารีนา และธุรกิจเดินเรือท่องเที่ยว การพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่เน้นเรื่องพิพิธภัณฑ์และสถาปัตยกรรม ท้องถิ่นให้ต่อยอดการเป็นจุดขายด้าน MICE และที่สำคัญเรายังมีเป้าหมายที่ใช้ศักยภาพของการเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ MICE เพื่อเชื่อมโยงความก้าวหน้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมสู่จังหวัดในเขตอันดามัน โดยรอบ การสัมมนาในครั้งนี้ถือเป็นการประกาศความตั้งใจจริงและความมุ่งมั่นที่เราจะ ก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางธุรกิจ MICE ระดับโลกแห่งใหม่” นายไมตรีกล่าว

ด้าน นางศุภวรรณ ตีระรัตน์ ผู้อำนวยการ ฝ่ายการแสดงสินค้านานาชาติ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) กล่าวว่า “จังหวัดภูเก็ต มีสถานะเป็นหนึ่งใน 4 เมืองที่เป็น “นครแห่งไมซ์” หรือ “ไมซ์ซิตี้” ของประเทศไทย โดยจังหวัดภูเก็ตได้ร่วมลงนามกับทีเส็บ ในการส่งเสริมและยกสถานะของจังหวัดสู่การเป็นนครแห่งไมซ์ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552”

“จังหวัดภูเก็ตมีความพร้อมที่จะเป็นเมืองแห่งไมซ์ ด้วยเอกลักษณ์ที่พิเศษของความเป็นเกาะมหัศจรรย์เสน่ห์อันดามัน อันเป็นที่นิยมของนักเดินทางทั่วโลก มีระบบคมนาคมขนส่ง โรงแรม สถานที่จัดประชุม ตลอดจนกิจกรรมที่รองรับความต้องการเฉพาะทางของผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ จึงทำให้ในปี พ.ศ. 2555 ที่ผ่านมา อุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดภูเก็ตมีมูลค่าสูงถึง 4,820 ล้านบาท สูงเป็นอันดับสองรองจากกรุงเทพฯ โดยแบ่งเป็นมูลค่าอุตสาหกรรมไมซ์จากต่างประเทศ 4,725 ล้านบาท และอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ 95.66 ล้านบาท ในด้านของจำนวนการจัดงานในปีที่ผ่านมาจังหวัดภูเก็ตรองรับการจัดงานในอุตสาห กรรมไมซ์ทั้งสิ้น 788 ครั้ง โดยมี นักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้าร่วมงานกว่า 79,862 คนแบ่งเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวต่างชาติ 59,066 คน นักเดินทางกลุ่มไมซ์ชาวไทยจำนวน 20,796 คน”

ทีเส็บมีแนวทางในการส่งเสริมให้จังหวัดภูเก็ตเป็นเมืองแห่งไมซ์ที่เชื่อม โยงกับทั่วโลก โดยจะเน้นสร้างการรับรู้แก่กลุ่มเป้าหมาย ถึงจุดขายหลักใน 6 ด้าน ที่สอดรับความต้องการแบบเอ็กคลูซีฟของลูกค้ากลุ่มไมซ์
1. ด้านกิจกรรมกีฬาและผจญภัย (Adventure)
2. ด้านประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History & Culture)
3. ด้านการสร้างประสบการณ์ การเรียนรู้ใหม่ ๆ (Experience and Knowledge)
4. ด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green Traveling and Sustainable Meeting)
5. ด้านความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility)
6. ด้านการสัมผัสประสบการณ์สุดหรู (Luxury Travel Destination)

‘เพื่อให้ภูเก็ตเป็นแกนหลักในการพัฒนากลุ่มจังหวัดอันดามัน (Andaman Cluster) อันได้แก่ พังงา กระบี่ ตรัง และระนอง ยกระดับอุตสาหกรรมไมซ์ขึ้นไปสู่ระดับโลก ทุกฝ่ายทั้งภาครัฐ ผู้ประกอบการ และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้องต้องมีส่วนร่วมในการกำหนดเป้าหมาย แผนงานการส่งเสริมการตลาดที่เป็นรูปธรรม งานสัมมนาในวันนี้นอกจากจะให้ความรู้และสร้างความเข้าใจแล้ว ยังจะเป็นการรับทราบความคิดเห็นและคำแนะนำจากผู้เข้าร่วมงาน และเป็นจุดเริ่มต้นที่จะจุดประกายการพัฒนาต่อเนื่อง ทีเส็บในฐานะหน่วยงานสำคัญด้านการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์พร้อมที่จะให้การ สนับสนุนจังหวัดภูเก็ตอย่างเต็มที่’ นางศุภวรรณ กล่าวสรุป

ศักยภาพของจังหวัดภูเก็ตสู่ความเป็น “เมืองแห่งไมซ์”
ภูเก็ตเป็น เมืองที่มีศักยภาพเชิงเศรษฐกิจสูงสุดในภาคใต้ โดยมีประชากรทั้งสิ้น 353,847 คน มีผลิตภัณฑ์มวลรวมจังหวัดต่อหัวประชากร (GDP Per Capita) 324,385 บาทต่อคนต่อปีซึ่งสูงเป็นอันดับ 1 ในภาคใต้และอันดับ 10 ของประเทศ

ในด้านของสิ่งอำนวยความสะดวกและสาธารณูปโภค ภูเก็ตมีท่าอากาศยานนานาชาติ ซึ่งมีเที่ยวบินหนาแน่นเป็นอันดับที่สองของประเทศรองจากท่าอากาศยานนานาชาติ สุวรรณภูมิ สามารถรองรับเที่ยวบินได้ 10 เที่ยวต่อชั่วโมง โดยในปี 2555 ท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตรองรับผู้โดยสาร 9,446,000 คน ให้บริการเที่ยวบิน 60,457 เที่ยวบินทั้งในและต่างประเทศ มีสายการบิน 46 แห่งที่ให้บริการบินตรงสู่ภูเก็ตจากเอเชีย โอเชียเนีย และยุโรป

นอกจากนี้ ยังมีโรงแรมทั้งสิ้น 636 แห่ง รวมห้องพักทั้งสิ้น 37,543 ห้อง รวมทั้งรีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศอีกประมาณ 20,000 ห้อง มีโรงแรมระดับ 3-5 ดาวกระจายอยู่ทั่วเกาะ

สำหรับประสบการณ์ของจังหวัดภูเก็ตในการรองรับและจัดกิจกรรมในอุตสาหกรรม ไมซ์นั้น ภูเก็ตมีประสบการณ์จัดงาน ทั้งในส่วนของการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้า โดยมีตัวอย่างงานที่สำคัญๆ ดังนี้ งาน Phuket International Boat Show (PIMEX)/ การจัดประชุม APEC/The 15th Congress of Asia Pacific Blood and Marrow Transplantation (APBMT2010)/ World Congress of Malacology 2010/ ICWEE 2011 : International Conference on Water, Energy and Environment/ The 8th Congress of Asian Pacific Society of Atherosclerosis and Vascular Diseases (APSAVD 2012)/ การประชุมกลุ่มแอมเวย์ของประเทศจีน ประจำปี 2555/ การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมประชุมจากการประชุมใหญ่ โรตารีสากล ประจำปี 2555

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานประชาสัมพันธ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์ 02-694-6095
อีเมล์ arisara_t@tceb.or.th
นายสุเมธ กาญจนพันธุ์ ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์ 02-694-6096
อีเมล์ sumet_k@tceb.or.th

แชร์บทความ