รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ปัจจุบันได้คลี่คลายและมีแนวโน้มในทางที่ดีขึ้น มีการผ่อนปรนมาตรการและข้อจำกัดต่างๆ สำหรับการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการเดินทางระหว่างประเทศ เพื่อเตรียมความพร้อมการเปลี่ยนผ่านสู่ระยะ Post-Pandemic ที่จะประกาศให้เป็นโรคติดต่อทั่วไป จึงให้หัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินและพนักงานเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการให้เป็นไปตามมาตรการตามข้อกำหนดฯ สำหรับเขตพื้นที่สถานการณ์ โดยให้ทุกเขตพื้นที่จังหวัดทั่วประเทศเป็นพื้นที่เฝ้าระวัง ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฏาคม 2565 เป็นต้นไป และรัฐบาลได้ออกข้อกำหนด ข้อปฏิบัติ ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 มิถุนายน 2565 ดังนี้ 

1. การปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดตามพื้นที่สถานการณ์และยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว
ให้ ศบค. มีคำสั่งปรับปรุงเขตพื้นที่จังหวัดให้สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ให้เป็นไปตามแผนการเปิดประเทศเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของรัฐบาล โดยให้ยกเลิกการกำหนดพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยว และนำมาตรการควบคุมแบบบูรณาการที่กำหนดไว้สำหรับพื้นที่สถานการณ์ระดับต่าง ๆ รวมถึงข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อปฏิบัติที่ได้ประกาศไว้ก่อนหน้านี้มาบังคับใช้เท่าที่ไม่ขัดแย้งกับข้อกำหนดฉบับที่ 46 ลงวันที่ 23 มิถุนายน 2565

2. การผ่อนคลายข้อปฏิบัติในการสวมหน้ากากอนามัยทั่วประเทศให้ปฏิบัติโดยสมัครใจ
การสวมหน้ากากอนามัยให้เป็นการปฏิบัติโดยความสมัครใจ และให้ปฏิบัติตามข้อแนะนำของกรมอนามัยที่ให้ประชาชนทั่วไปสวมหน้ากากอนามัยเมื่ออยู่ร่วมกับบุคคลอื่นในสถานที่หรือพื้นที่แออัด ที่ไม่สามารถเว้นระยะห่างได้ หรืออากาศระบายถ่ายเทไม่ดี เพื่อลดความเสี่ยง หากกรณีเป็นผู้เข้าข่ายเสี่ยงสูง (กลุ่ม 608) หรือมีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจหรือเป็นผู้ติดเชื้อโควิด 19  หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงจากเชื้อโควิด 19 ควรสวมหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธีตลอดเวลาเมื่อต้องอยู่ร่วมกับบุคคลอื่น

3. การผ่อนคลายมาตรการสำหรับการเคลื่อนย้ายและการเดินทางของแรงงานต่างด้าวทั่วประเทศ
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด พิจารณาผ่อนคลายมาตรการการเดินทางและการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว เพื่อให้การทำงานข้ามเขตจังหวัดและการทำงานภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการภายใต้กฎหมาย กฎ  หรือระเบียบที่กำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการดำเนินการได้ตามปกติ

4. แนวปฏิบัติสำหรับการถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดิทัศน์ 
ให้สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) ปรับปรุงแนวปฏิบัติการถ่ายทำ เพื่อรองรับกับมาตรการผ่อนคลายต่าง ๆ ที่ได้ประกาศไว้ โดยให้ดำเนินการให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติที่ ศบค. ได้พิจารณาเห็นชอบ

5. การผ่อนคลายมาตรการควบคุมแบบบูรณาการในพื้นที่เฝ้าระวัง 
โดยให้มีการปรับมาตรการควบคุมแบบบูรณาการดังนี้
  1. ร้านจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม สามารถจำหน่ายและบริโภคสุรา เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านได้ โดยต้องดำเนินการภายใต้กฏหมาย กฏหรือระเบียบที่กำหนดและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ ระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ
  2. สถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะหรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดให้บริการได้ โดยดำเนินการภายใต้กฏหมาย กฏหรือระเบียบที่กำหนดและต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค เงื่อนไขการจัดระเบียบ ระบบต่าง ๆ และคำแนะนำของทางราชการ
6. มาตรการเฝ้าระวังเพื่อการควบคุมและป้องกันการระบาดของโรคในพื้นที่เฝ้าระวัง
การจัดกิจกรรมร่วมกลุ่มของบุคคลจำนวนมากสามารถทำได้ตามความเหมาะสม โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด กรณีการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มมากกว่า 2,000 คน ให้ผู้รับผิดชอบแจ้งการจัดกิจกรรมต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด เพื่อเป็นมาตรการเฝ้าระวังและกำกับติดตามไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการระบาดเป็นกลุ่มก้อน

7. ผ่อนคลายมาตรการเดินทางเข้าประเทศ
  1. ยกเลิกการรับลงทะเบียนการเดินทางเข้าประเทศ (Thailand Pass) สำหรับผู้เดินทางทุกประเภทของคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนำ 2019 (โควิด 19) ที่ 11/2565 เรื่อง แนวปฏิบัติตามข้อกำหนด ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ( http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/120/T_0054.PDF
  2. ยกเลิกหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดตาม ข้อ 2 ของมาตรการป้องกันโรคสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรและหลักเกณฑ์การดำเนินการในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนดเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 แนบท้ายคำสั่งที่ 11/2565 ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2565
ข้อมูลการเดินทางเข้าประเทศ

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

อ้างอิง

###

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก  
ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 


มาตรการการเดินทางเข้าประเทศ
editor image

แชร์บทความ