พัฒนาพื้นที่ EEC รองรับอุตสาหกรรมไมซ์ และการลงทุน 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

editor image

โครงการพัฒนาพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก หรือ EEC (Eastern Economic Corridor) เป็นเมกะโปรเจกต์ของประเทศไทย เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 ตามนโยบายของรัฐบาล โดยมุ่งเน้นการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกในสามจังหวัด ได้แก่  ชลบุรี ระยอง และฉะเชิงเทรา ซึ่งมีแผนพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและสังคม อาทิ ระบบสาธารณูปโภคพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์แบบเชื่อมโยงกันอย่างครบวงจรครอบคลุมการเดินทางและขนส่งทั้งทางบก น้ำ และอากาศ ระบบอินเตอร์เน็ตแบบ 5G เพื่อรองรับการเป็น ASEAN Digital Hub รวมถึงพัฒนาพื้นที่ดังกล่าวให้เหมาะแก่การจัดงานไมซ์ได้ทุกรูปแบบ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย ตลอดจนรองรับการลงทุนและการเติบโตของ 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การแปรรูปอาหาร การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ หุ่นยนต์ การบินและโลจิสติกส์ การแพทย์ครบวงจร เชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การป้องกันประเทศ และการพัฒนาบุคลากรและการศึกษา โดยทั้ง 12 กลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายนี้ รัฐบาลได้เล็งเห็นศักยภาพในการสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้อย่างมหาศาลจากการลงทุนขององค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศบนพื้นที่ EEC แห่งนี้  

โดยทีเส็บร่วมผลักดันให้พื้นที่ EEC เป็นพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชั้นดีและยกระดับความสามารถในการแข่งขันด้วยการส่งเสริมให้เมืองพัทยาซึ่งเป็น 1 ใน 10 ไมซ์ซิตี้ของประเทศไทย ให้เป็นไมซ์ซิตี้ต่อเนื่อง โดยเมืองพัทยากลายเป็นเมืองหลักทางด้านไมซ์ของเขตพื้นที่เศรษฐกิจ EEC ภายใต้แนวคิด NEO Pattaya เพื่อรองรับการจัดงานไมซ์ได้ทุกรูปแบบ

NEO Pattaya คือแนวคิดพัฒนาพื้นที่เมืองพัทยาให้กลายเป็น Smart City, MICE City, Sport City และ Medical Hub อย่างเต็มรูปแบบ ด้วยการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ใน 4 ด้าน ได้แก่ ด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม เพื่อให้เมืองพัทยาก้าวไปสู่การเป็นมหานครแห่งไมซ์ระดับโลก พร้อมรองรับนักเดินทางและการจัดงานไมซ์จากทั่วโลก ซึ่งจะช่วยกระตุ้นให้เกิดการลงทุนในพื้นที่ EEC อย่างยั่งยืนในอนาคต 

นอกจากนี้ ทีเส็บยังจับมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนในการดึงงานไมซ์ขนาดใหญ่ระดับ World Class Event และงานประชุมนานาชาติเข้ามาจัดในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง อาทิ งาน ไทยแลนด์ อินเตอร์เนชั่นเนล แอร์โชว์ อีกทั้งยังให้การสนับสนุนบริษัท องค์กร และหน่วยงานที่ต้องการนำงานแสดงสินค้านานาชาติไปจัดในพื้นที่ EEC ด้วยแพ็กเกจ “New Show in EEC” ภายใต้แนวคิด "Co-Creating Exhibition Future" ที่ให้การสนับสนุนการจัดงานใหม่ ครอบคลุม 360 องศา ทั้งผู้จัดงาน ผู้แสดงสินค้าและผู้เข้าชมงาน ในรูปแบบ Physical หรือ Hybrid ด้วยมาตรฐานการจัดงานแบบ 2HY ที่ผสมผสานระหว่างแนวทางปฏิบัติของสุขอนามัย (Hygiene) และเทคโนโลยีการจัดงานแสดงสินค้าและการประชุม (Hybrid)

การสนับสนุนของทีเส็บนี้ จะช่วยส่งเสริมให้เกิดการจัดงานในเมืองพัทยาและกระจายไปตามเมืองต่าง ๆ บนพื้นที่ EEC นำไปสู่การสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ เกิดการจ้างงานเพิ่มเติม และกระจายรายได้สู่ชุมชนท้องถิ่น อีกทั้งยังเป็นการประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่า พื้นที่ EEC ดังกล่าวมีศักยภาพความพร้อมรองรับนักเดินทางและการจัดงานไมซ์ทุกรูปแบบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบครันทั้งสาธารณูปโภค ระบบคมนาคม และโลจิสติกส์ ฯลฯ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับนานาประเทศได้อย่างเต็มที่

ขอบพระคุณที่มาจาก; 

eeco.or.th   businesseventsthailand.com  matichon.co.th  matichon.co.th/news  salika.co  salika.co/eec-thaieconomic


แชร์บทความ