รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินและการผ่อนปรนระยะที่ 3 วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การขยายระยะเวลา พ.ร.ก. ฉุกเฉินและการผ่อนปรนระยะที่ 3 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2563


ตามที่มีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2563 ที่ผ่านมาและได้ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน คราวที่ 1 ออกไปจนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 นั้นเพื่อให้การแก้ไขสถานการณ์ของรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีตามมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2563 จึงให้ขยายระยะเวลาการบังคับใช้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักรออกไปตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2563 และปรับระยะเวลาการออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) ให้เป็นระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น นอกจากนั้นรัฐบาลยังมีมติให้ผ่อนคลายการบังคับใช้บางมาตรการในช่วงที่ 3 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563 โดยอนุญาตให้มีการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้นในบางรายการ รวมทั้งอนุญาตให้ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุมเปิดบริการได้จนถึงเวลา 21.00 นาฬิกา โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1. การเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด
    เพื่อให้การดำเนินชีวิตของประชาชนใกล้เคียงกับวิถีชีวิตปกติและส่งเสริมกิจกรรมทางเศรษฐกิจ จึงผ่อนคลายการเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัด ยานพาหนะผู้โดยสารตลอดจนผู้เกี่ยวข้องกับการขนส่งสาธารณะที่เป็นการขนส่งคนหรือสินค้าระหว่างจังหวัดที่เริ่มออกเดินทางจากจังหวัดต้นทางก่อนเวลา 23.00 น. และถึงจังหวัดปลายทางหลังเวลา 03.00 น. ของวันรุ่งขึ้น สามารถเดินทางข้ามเขตพื้นที่จังหวัดในช่วงเวลาเคอร์ฟิวได้

    ประชาชนผู้เดินทางรวมถึงผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศต้องปฏิบัติตามมาตรการ ระบบและระเบียบในการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด  หากพบว่าผู้เดินทางมีอาการต้องสงสัยว่าเป็นโรคหรือเป็นพาหะนำโรค พนักงาน เจ้าหน้าที่มีอำนาจในการสั่งแยกกัก หรือคุมไว้สังเกตอาการ

2. การผ่อนผันใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา    

    ให้ใช้เพื่อจัดการศึกษา อบรม ประชุมหรือเพื่อประโยชน์ในการสอบ การคัดเลือกบุคคล ดังต่อไปนี้

    2.1 เพื่อการเรียนหรือฝึกอบรมของโรงเรียนเฉพาะประเภทวิชาชีพ ประเภทศิลปะและกีฬา (เฉพาะประเภทกีฬาผ่อนคลายให้ทำกิจกรรมได้) โดยพิจารณาจำนวนนักเรียน ความพร้อม การจัดรูปแบบการศึกษา สถานที่และระบบต่างๆให้สอดคล้องตามมาตรการ ระบบและระเบียบในการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

    2.2 เพื่อการประชุม การสอบ การสอบคัดเลือก การฝึกอบรมระยะสั้นไม่เกินสิบห้าวัน โดยปฏิบัติตามมาตรการ ระบบและระเบียบในการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด

3. การผ่อนคลายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

    3.1 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น.

    3.2 อนุญาตให้เปิดศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ โดยจำกัดพื้นที่รวมไม่เกิน 20,000 ตารางเมตร และเปิดให้บริการถึงเวลา 21.00 น. งดเว้นการแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขายกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชุมนุม

    3.3 เปิดสนามพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง งดกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชุมนุม

    3.4 ร้านเสริมสวย ร้านตัดแต่งผม ให้บริการได้รายละไม่เกิน 2 ชั่วโมงและไม่มีผู้นั่งรอในร้าน

    3.5 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เด็กก่อนวัยเรียน เปิดเพื่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในการนัดหมาย แจกจ่าย เครื่องดื่มและอาหารกลางวัน และเตรียมความพร้อมสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันโรค

4. การผ่อนคลายกิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ 

    4.1 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาน สถานที่สัก เจาะผิวหนังหรือส่วนใดของร่างกาย

    4.2 สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ สปา และสถานประกอบการนวดแผนไทย นวดฝ่าเท้า (งดเว้นการอบตัวอบสมุนไพรหรืออบไอน้ำแบบรวมและการนวดบริเวณใบหน้า)

    4.3 สถานที่ออกกำลังกายฟิตเนส ให้จำกัดจำนวนผู้เล่นแบบรวมกลุ่ม งดอบตัวและอบไอน้ำแบบรวม

    4.4 สถานที่ฝึกซ้อมมวย โรงยิมหรือค่ายมวย เปิดได้เฉพาะการฝึกซ้อม การชกลมโดยไม่มีคู่ชก ชกล่อเป้า โดยไม่เป็นการแข่งขันและไม่มีผู้ชม

    4.5 สนามกีฬา เปิดเฉพาะเพื่อออกกำลังกาย หรือฝึกซ้อมกีฬาดังนี้ ฟุตบอล ฟุตซอล บาสเกตบอลและ วอลเลย์บอล โดยไม่เป็นการแข่งขันและมีผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 10 คน (ไม่นับรวมผู้เล่น)

    4.6 สถานที่เล่นโบว์ลิ่ง สเก็ตหรือโรลเลอร์เบลด เปิดเฉพาะออกกำลังกายหรือฝึกซ้อม

    4.7 สถาบันลีลาศ หรือสอนลีลาศ

    4.8 สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬาหรือกิจกรรมทางน้ำในบึง เช่น เจ็ตสกี ไคท์เซิร์ฟ เครื่องเล่นประเภทบาบาน่าโบ๊ท งดการแข่งขันและจำกัดจำนวนผู้เล่นตามจำนวนเครื่องเล่นและพื้นที่

    4.9 โรงภาพยนตร์ โรงละคร โรงมหรสพ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมไม่เกิน 200 คน สำหรับโรงมหรสพเปิดเฉพาะลิเก ลำตัด การแสดงพื้นบ้าน งดเว้นการแสดงดนตรี คอนเสิร์ตหรือกิจกรรมที่ก่อให้เกิดการชุมนุม

    4.10 สวนสัตว์ หรือสถานที่จัดแสดงสัตว์ จำกัดผู้ร่วมกิจกรรมในพื้นที่การแสดงที่เป็นการรวมกลุ่ม

เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบระบบต่างๆ ตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจ ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการตามกฎหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย ในกรณีที่มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบระบบต่างๆ แล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราช- การจังหวัด มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการสถานที่ดังกล่าวได้

การแสดงตนโดยใช้ตำแหน่งหน้าที่ หรือแอบอ้างว่าเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่กระทำการเรียก รับ ยอมจะรับเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยมิชอบ หรือแสวงหาประโยชน์จากการใช้สถานที่ของเอกชนเพื่อการแยกกัก กักกัน หรือคุมไว้สังเกต หรือเจตนาแกล้งให้ผู้อื่นมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อหรือข้อกำหนดซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตในการเรียกเงิน ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนจากการไม่ดำเนินคดีต่อผู้กระทำผิด เป็นความผิดตามกฎหมาย ผู้ประสบเหตุดังกล่าวให้แจ้งต่อศูนย์ดำรงธรรมได้ทั่วราชอาณาจักร หรือแจ้งต่อศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด 19 ทำเนียบรัฐบาล

อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/122/T_0033.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/126/T_0044.PDF

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th

ขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 2) 

editor image


การผ่อนปรนระยะที่ 3

editor image

editor image

editor image

editor image


แชร์บทความ