รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7 การผ่อนปรนระยะที่ 2 วันที่ 17 พฤษภาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ข้อกำหนด พ.ร.ก.ฉุกเฉิน ฉบับที่ 7 การผ่อนปรนระยะที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2563


จากผลการประเมินสถานการณ์ของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ได้รายงานจำนวน

ผู้ติดเชื้อสะสม ผู้ติดเชื้อรายใหม่ และสถิติผู้เสียชีวิตแต่ละวันในประเทศลดลงอยู่ในระดับที่ควบคุมได้อย่างต่อเนื่อง รัฐบาลจึงเห็นควรผ่อนคลายการดำเนินกิจกรรมและการประกอบกิจการบางประเภทเพิ่มเติม ภายใต้เงื่อนไขที่ยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคและคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติดังต่อไปนี้

การห้ามออกนอกเคหสถาน

ปรับระยะเวลาเป็น ระหว่างเวลา 23.00 น. ถึง 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น 

การผ่อนคลายให้ดำเนินการหรือทำกิจกรรมบางอย่างเพิ่มเติม

1. กิจกรรมด้านเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิต

1.1 การจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มในภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร ร้านอาหารหรือเครื่องดื่มทั่วไป ห้าม การบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในสถานที่ดังกล่าว

1.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการเพิ่มเติมในส่วนที่เป็นการจำหน่ายสินค้าเพื่อการอุปโภคบริโภค และการให้บริการ รวมทั้งร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม (ห้ามการบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน) ร้านเสริมสวย แต่งผม ตัดผม ทำเล็บ โดยงดเว้นการจัดแข่งขัน กิจกรรมส่งเสริมการขาย หรือการดำเนินการอื่นใดที่เปิดโอกาสให้คนมาชุมนุม หนาแน่น และให้เปิดดำเนินการได้ไม่เกินเวลา 20.00 น.

1.3 ร้านค้าปลีก/ค้าส่ง หรือตลาดค้าส่งขนาดใหญ่

1.4 สถานที่บริการดูแล สถานที่พำนักอาศัย หรือสถานสงเคราะห์อื่นที่จัดสวัสดิการให้แก่เด็ก ผู้สูงอายุ หรือผู้มีภาระพึ่งพิงให้ เปิดดำเนินการได้เฉพาะที่มีการรับตัวไว้พักค้างคืน

1.5 ห้องประชุมในโรงแรมหรือศูนย์ประชุมให้เปิดดำเนินการได้เฉพาะกรณีจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมประชุม และเป็นการประชุม คณะกรรมการ ผู้ถือหุ้น อบรม สัมมนา ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมาจากหน่วยงานเดียวกัน

1.6 การถ่ายทำรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์และวีดีทัศน์ ที่รวมคณะทำงานทุกแผนกแล้วมีจำนวนไม่เกิน 50 คน และต้องไม่มี ผู้ชมเข้าร่วมรายการ

2. กิจกรรมด้านการออกกำลังกาย การดูแลสุขภาพหรือสันทนาการ

2.1 คลินิกเวชกรรมเสริมความงาม สถานเสริมความงาม ร้านทำเล็บ ทั้งที่อยู่ในและนอกห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ คอมมู นิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้เฉพาะการเสริมความงามเรือนร่างและผิวพรรณ ไม่รวมบริเวณใบหน้า

2.2 สถานที่ออกกำลังกาย ฟิตเนส ที่ไม่ได้อยู่ในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า หรือ คอมมูนิตี้มอลล์ เปิดดำเนินการได้เฉพาะ การเล่นโยคะหรือฟรีเวท ห้ามใช้เครื่องเล่น เครื่องลู่วิ่ง จักรยานปั่น หรือการเล่นแบบรวมกลุ่ม

2.3 สถานที่หรือสนามออกกำลังกายในร่ม เฉพาะกีฬาที่ตามกติกาไม่มีการปะทะระหว่างผู้เล่น และต้องไม่มีผู้ชมการแข่งขัน 

อาทิ แบดมินตัน ตะกร้อ เทเบิลเทนนิส สควอช ยิมนาสติก ฟันดาบ ปีนผา หากเล่นเป็นทีมให้มีผู้เล่นได้ฝั่งละไม่เกินสามคน

2.4 สระว่ายน้ำสาธารณะทั้งกลางแจ้งและในร่ม

2.5 สวนพฤกษศาสตร์ สวนดอกไม้ พิพิธภัณฑ์ ศูนย์การเรียนรู้ แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน ห้องสมุดสาธารณะ หอศิลป์

การผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา 

ผ่อนผันเฉพาะการดำเนินงานในลักษณะการให้ความช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ หรืออุปการะเด็กกำพร้าที่ประสบปัญหาครอบครัว เด็กยากไร้ เด็กด้อยโอกาส และเด็กที่อาจเป็นกลุ่มเสี่ยงหากปล่อยให้อาศัยอยู่ในที่พักของตนหรือที่อื่น หรือเป็นการทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์สาธารณะตามที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัดอนุญาต 

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดบางแห่งเพิ่มเติม

สนามชนโค สนามกัดปลา หรือสนามการแข่งขันอื่นในลักษณะทำนองเดียวกันเพิ่มเติม 

เจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ที่ได้รับการผ่อนคลาย มีหน้าที่รับผิดชอบ ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค รวมทั้งดำเนินการจัดระเบียบระบบต่างๆตามเงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทางราชการกำหนดอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้พนักงานเจ้าหน้าที่สามารถเข้าตรวจ ให้คำแนะนำ ตักเตือน ห้ามปราม หรือดำเนินการตามกฏหมาย รวมทั้งเสนอให้ผู้มีอำนาจตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 สั่งปิดสถานที่นั้นเป็นการชั่วคราวเฉพาะราย ในกรณีที่มีคำสั่งปิดสถานที่ไว้เป็นการชั่วคราว เมื่อเจ้าของหรือผู้จัดการสถานที่ได้ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรการที่ทางราชการกำหนดและจัดระเบียบระบบต่างๆแล้ว ให้ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือผู้ว่าราชการจังหวัด มีอำนาจสั่งให้เปิดดำเนินการสถานที่ดังกล่าวได้


อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/114/T_0039.PDF

###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 or info@tceb.or.th


มาตรการผ่อนปรนการดำเนินกิจการหรือกิจกรรมบางประเภท

editor image

editor image

editor image

editor image


แชร์บทความ