รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)
เรื่อง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง พระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 วันที่ 24 เมษายน 2563


    สถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 ซึ่งประชาชนทุกคนต้องเว้นระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) เพื่อลดการระบาดของโรค ทำให้การปฏิบัติงานของภาครัฐและเอกชนเกือบทุกภาคส่วนได้รับผลกระทบ เพื่อให้กิจการของทั้งภาครัฐและเอกชนดำเนินต่อไปได้โดยสะดวกราบรื่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ฉบับที่ 74/2557 เรื่องการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่  27  มิถุนายน  พ.ศ. 2557  มีหลักเกณฑ์ที่ไม่สอดคล้องกับสภาพการทำงานและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบัน  จึงมีการตราพระราชกำหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 ซึ่งมีสาระสำคัญดังนี้

    1. การประชุมใดๆ ที่กฎหมายกำหนดให้ต้องมีการประชุม สามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ ยกเว้น

        1.1) การประชุมของสภาผู้แทนราษฎร วุฒิสภา และรัฐสภา

        1.2) การพิจารณาและพิพากษาคดีของศาล

        1.3) การประชุมเพื่อดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของรัฐ

        1.4) การประชุมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

    2. ผู้เข้าร่วมประชุม ไม่ได้อยู่ในสถานที่เดียวกัน และสามารถประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ทั้งในและนอกราชอาณาจักร โดยต้องแสดงตนเข้าร่วมประชุมต่อที่ประชุม

    3. หนังสือเชิญประชุม และเอกสารประกอบการประชุม สามารถส่งถึงผู้ร่วมประชุมแบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ โดยผู้มีหน้าที่จัดประชุมต้องเก็บสำเนาหนังสือเชิญประชุมและเอกสารประกอบการประชุมไว้เป็นหลักฐาน

    4. ผู้จัดให้มีการประชุม ต้องจัดการดังนี้

        4.1) ให้ผู้ร่วมประชุมแสดงตนก่อนการร่วมประชุม

        4.2) ให้ผู้ร่วมประชุมลงคะแนนได้ทั้งโดยเปิดเผยและโดยลับ

        4.3) จัดทำรายงานการประชุมเป็นหนังสือ

        4.4) บันทึกทั้งเสียงและภาพของผู้ร่วมประชุมทุกคน เว้นแต่เป็นการประชุมลับ

        4.5) จัดเก็บข้อมูลของผู้ร่วมประชุมทุกคนไว้เป็นหลักฐาน

    5. สื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ประชุม ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

        5.1) ผู้เข้าร่วมประชุมสื่อสารถึงกันได้ด้วยเสียง หรือทั้งเสียงและภาพ

        5.2) ผู้เข้าร่วมประชุมสื่อสารกันได้ทั้งสองทาง

        5.3) มีอุปกรณ์เชื่อมโยงหรือแปลงสัญญาณเสียง หรือทั้งเสียงและภาพที่เหมาะสม

        5.4) ประธานในที่ประชุมหรือผู้ควบคุมการประชุมสามารถตัดสัญญาณเสียงหรือภาพหรือหยุดการส่งข้อมูลในการประชุมได้

    6. การเบิกจ่ายเบี้ยประชุม หรือค่าตอบแทน ให้จ่ายแก่ผู้ร่วมประชุมที่แสดงตนเข้าร่วมประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

พระราชกำหนดนี้ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563

อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/A/030/T_0020.PDF


###

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th

บทความที่เกี่ยวข้อง