รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ<br>วันที่ 8 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ
วันที่ 8 เมษายน 2563


จากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) รัฐบาลจึงประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และออกข้อกำหนดตามพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ซึ่งส่งผลกระทบต่อการเดินทางเข้ามาในหรือออกไปนอกราชอาณาจักร รวมทั้งการอยู่ในราชอาณาจักรของคนต่างด้าวบางจำพวก กระทรวงมหาดไทยจึงมีประกาศ เรื่อง การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรเป็นกรณีพิเศษ ลงวันที่ 7 เมษายน 2563 และ มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2563 เป็นต้นไป โดยมีรายละเอียดดังนี้

    1. คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้มีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร และได้ทำหลักฐานการแจ้งออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อกลับเข้ามาภายใน 1 ปี ให้ขยายระยะเวลาการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรออกไปเกินกว่า 1 ปี โดยเมื่อสถานการณ์คลี่คลาย ให้กลับเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเร็วตามกำหนดเวลาที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

    2. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามประเภทการตรวจลงตรา (รวมทั้งการตรวจลงตรา Visa on Arrival) คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวตามสิทธิการยกเว้นการตรวจลงตรา (ผ.30/ผผ.14/ผผ.30/ผผ.90) ซึ่งกำหนดระยะเวลาอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรจะสิ้นสุดลงตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 และคนต่างด้าวที่ครบกำหนดระยะเวลาการแจ้งที่พักอาศัยตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ต่อในราชอาณาจักรจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 โดยไม่ต้องมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักรและไม่ต้องรายงานตัว 90 วันในช่วงเวลาดังกล่าว ทั้งนี้ เมื่อสถานการณ์คลี่คลายลงหรือเข้าสู่สภาวะปกติแล้ว ให้คนต่างด้าวมายื่นขออยู่ต่อในราชอาณาจักร และรายงานตัว 90 วัน ภายในระยะเวลาตามที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองกำหนด

    3. คนต่างด้าวซึ่งได้รับอนุญาตให้เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักร โดยเป็นผู้ถือบัตรผ่านแดน (Border Pass) แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ให้ขยายระยะเวลาการอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรไปพลางก่อน ตั้งแต่วันที่ 23 มีนาคม 2563 ตามระยะเวลาปิดด่านชายแดนกับประเทศที่มีพรมแดนติดต่อกับประเทศไทย และให้เดินทางกลับออกไปนอกราชอาณาจักร ภายใน 7 วัน เมื่อมีการเปิดด่านชายแดนตามปกติ หากพ้นกำหนดจะถูกดำเนินการตามกฎหมายโดยเคร่งครัด

อ้างอิง http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/081/T_0009.PDF


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.thการอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ กระทรวงมหาดไทย

editor image


การอนุญาตให้คนต่างด้าวบางจำพวกอยู่ในราชอาณาจักรไทยเป็นกรณีพิเศษ สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง
editor image

แชร์บทความ