ส่วนงานการตลาดดิจิทัล

ส่วนงานการตลาดดิจิทัล

ส่วนงานการตลาดดิจิทัล

ส่วนงานการตลาดดิจิทัล

tceb

ส่วนงานการตลาดดิจิทัล

นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ

นางสาวจุฑาทิพย์ สุบรรณครุฑ

ผู้จัดการอาวุโส

นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

นางสาวบวรพรรณ กฤชทอง

ผู้จัดการ

นางสาวชญานันท์ ไชยสอาด

นางสาวชญานันท์ ไชยสอาด

ผู้จัดการ

นางสาววรรณดี ปานมงคล

นางสาววรรณดี ปานมงคล

ผู้ปฏิบัติการอาวุโส