banner

ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ : เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ

“Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือ การบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่เปียมไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวต่างชาติให้การเคารพและต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพ ทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์  สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง  หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR  ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก  

แชร์บทความ

Date

20 ต.ค. - 09 พ.ย. 2564

Venue

สี่แยกราชประสงค์ , กรุงเทพมหานคร

Website

Link

Title

ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ : เทศกาลราชประสงค์ 8 องค์เทพ

Detail

“Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือ การบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่เปียมไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวต่างชาติให้การเคารพและต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพ ทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์  สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง  หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR  ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก  

แชร์บทความ