banner

Land of Wisdom : 8 Shrines Festival 2021

“Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือ การบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่เปียมไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวต่างชาติให้การเคารพและต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพ ทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์  สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง  หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR  ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก  

分享文章

Date

20 October - 09 November 2021

Venue

สี่แยกราชประสงค์ , 的曼谷

Website

Link

Title

Land of Wisdom : 8 Shrines Festival 2021

Detail

“Land of Wisdom หรือ ย่านแห่งภูมิปัญญาอัจฉริยะ” คือ การบ่งบอกตัวตนใหม่ของย่านราชประสงค์ ที่เปียมไปด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมจากหลายมิติ ประวัติศาสตร์ วัฒนธรรม ความคิดสร้างสรรค์ มีการผสมผสานระหว่างความทันสมัยของศูนย์กลางเศรษฐกิจประเทศกับความศรัทธาบนพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวต่างชาติให้การเคารพและต้องมาเยือนเพื่อสักการะองค์เทพ ทั้ง 8 ณ ย่านราชประสงค์  สู่การยกระดับการท่องเที่ยวในรูปแบบเทคโนโลยีอัจฉริยะไม่ว่าจะเป็นการเดินทางมาสักการะองค์เทพยังสถานที่จริง  หรือท่องเที่ยวด้วยเทคโนโลยี VR  ที่สามารถสักการะองค์เทพได้เสมือนจริงทุกมุมแบบ 360 องศา ตลอด 24 ชม. เป็นครั้งแรก  

分享文章