คณะกรรมการส่งเสริม<br>การจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะกรรมการส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ

ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

 • ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

  ดร. อรรชกา สีบุญเรือง

  ประธานกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  รายละเอียด

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

 • นายธงชัย ศรีดามา

  นายธงชัย ศรีดามา

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  รายละเอียด
 • นายธานินทร์ ผะเอม

  นายธานินทร์ ผะเอม

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  รายละเอียด
 • นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

  นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  รายละเอียด
 • นายศุกรีย์ สิทธิวนิช

  นายศุกรีย์ สิทธิวนิช

  ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

  รายละเอียด

คณะกรรมการ

 • นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

  นายภูสิต รัตนกุล เสรีเริงฤทธิ์

  กรรมการ (อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

  รายละเอียด
 • นางกาญจนา ภัทรโชค

  นางกาญจนา ภัทรโชค

  กรรมการ (อธิบดีกรมสารนิเทศ)

  รายละเอียด
 • นายพชร อนันตศิลป์

  นายพชร อนันตศิลป์

  กรรมการ (อธิบดีกรมศุลกากร)

  รายละเอียด
 • นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข

  นางสาวประชุม ตันติประเสริฐสุข

  กรรมการ (ผู้แทนสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ (ไทย))

  รายละเอียด
 • นางสาวปนิษฐา บุรี

  นางสาวปนิษฐา บุรี

  กรรมการ (นายกสมาคมการแสดงสินค้า(ไทย))

  รายละเอียด
 • นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

  นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

  กรรมการ (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)

  รายละเอียด
 • นายพสุ โลหารชุน

  นายพสุ โลหารชุน

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด
 • นายสุรพล เศวตเศรนี

  นายสุรพล เศวตเศรนี

  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

  รายละเอียด
 • นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  กรรมการและเลขานุการ (ผู้อำนวยการ สสปน.)

  รายละเอียด