คณะกรรมการของสำนักงานส่งเสริม
การจัดประชุมและนิทรรศการ

ประธานกรรมการ

ดร.อรรชกา สีบุญเรือง

ประธานกรรมการ

ที่ปรึกษา

board

นายธงชัย ศรีดามา

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

board

นายธานินทร์ ผะเอม

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

board

นายพัฒนา สิทธิสมบัติ

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

board

นายศุกรีย์ สิทธิวนิช

ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

คณะกรรมการ

นายพสุ โลหารชุน

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

นายสุรพล เศวตเศรนี

กรรมการ (ผู้ทรงคุณวุฒิ)

board

นายสมเด็จ สุสมบูรณ์

กรรมการ (อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ)

นายธานี แสงรัตน์

กรรมการ (อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ)

นายสรศักดิ์ มีนะโตรี

กรรมการ (ผู้แทนถาวรอธิบดีกรมศุลกากร)

นายยุทธศักดิ์ สุภสร

กรรมการ (ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย)

นายสุเมธ สุทัศน์ ณ อยุธยา

กรรมการ (นายกสมาคมส่งเสริมการประชุมนานาชาติ(ไทย))

นายทาลูน เท็ง

กรรมการ (นายกสมาคมการแสดงสินค้าไทย)

นางสาวศุภวรรณ ถนอมเกียรติภูมิ

กรรมการ (ผู้แทนสมาคมโรงแรมไทย)

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา

กรรมการและเลขานุการ
(ผู้อำนวยการ สสปน.)

ประกาศแต่งตั้งประธานกรรมการและกรรมการในคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ

ข้อมูลการเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการ สสปน.