อำนาจและหน้าที่

อำนาจและหน้าที่

วัตถุประสงค์และอำนาจหน้าที่ของสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ
(องค์การมหาชน)