banner

Khonkaen 21

งานวิ่งแรกและงานวิ่งเดียวในภาคอีสานที่คำนึงถึง PM 2.5 และทำการบ้านที่ลงลึกในรายละเอียดก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักวิ่งอย่างอบอุ่น

Share articles

Date

10 July 2022

Venue

Khon Kaen City Gate , Khon Kaen

Website

Link

Title

Khonkaen 21

Detail

งานวิ่งแรกและงานวิ่งเดียวในภาคอีสานที่คำนึงถึง PM 2.5 และทำการบ้านที่ลงลึกในรายละเอียดก่อนกำหนดวันจัดกิจกรรม เพื่อให้เกิดผลกระทบด้านสุขภาพกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมให้น้อยที่สุด รวมทั้งได้รับความร่วมมือในการจัดกิจกรรมทั้งในส่วนของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนอย่างเต็มที่ เพื่อต้อนรับนักวิ่งอย่างอบอุ่น

Share articles