ครม. อนุมัติข้อตกลงฯ คุณสมบัติบุคลากรด้านไมซ์ของอาเซียน เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และตลาดแรงงานไมซ์ในภูมิภาค

ครม. อนุมัติข้อตกลงฯ คุณสมบัติบุคลากรด้านไมซ์ของอาเซียน

เพิ่มโอกาสทางธุรกิจ และตลาดแรงงานไมซ์ในภูมิภาค


คณะรัฐมนตรีเห็นชอบแนวทางการยกระดับบุคลากรในอุตสาหกรรมไมซ์ตามมติอาเซียนอำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากรแลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติในการสอนและฝึกอบรมบุคลากรรวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างประเทศ

ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีมีมติยอมรับการแก้ไขข้อตกลงยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านไมซ์ในอาเซียนที่ขยายขอบเขตจากบุคลากรด้านเดินทางและที่พักมาครอบคลุมอีกสองสาขาคือด้านไมซ์ (MICE Professionals)และด้านการจัดกิจกรรม (Event Professionals)

    นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเห็นชอบพิธีสารแก้ไขข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียนโดยเพิ่มตำแหน่งงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสาขาที่ 3 สาขาไมซ์ (MICE Professionals) และสาขาที่ 4 สาขาการจัดกิจกรรม (Event Professionals) จากเดิมที่มี 2 สาขา คือ 1. สาขาที่พัก (Hotel Services) และ 2. สาขาการเดินทาง (Travel Services)ตามมติที่ประชุมรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน

 “ข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน (ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals: ASEAN MRA - TP) เป็นแผนปฏิบัติการร่วมกันของประเทศสมาชิกในภูมิภาคอาเซียน เริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 เพื่ออำนวยความสะดวกในการเคลื่อนย้ายบุคลากร แลกเปลี่ยนข้อมูลการปฏิบัติในการสอนและฝึกอบรมบุคลากร รวมทั้งพัฒนาศักยภาพของบุคลากรระหว่างประเทศ โดยในช่วง 10 ปีแรกมุ่งเน้นด้านที่พักและการเดินทาง ส่วนเรื่องไมซ์ได้ถูกยกระดับและเพิ่มเข้ามาในช่วง 5 ปีหลัง จนกระทั่งเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2563 ในการประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน ณ ประเทศบรูไน ได้มีมติเห็นชอบให้ลงนามพิธีสารดังกล่าวโดยการแจ้งเวียนให้แต่ละประเทศสมาชิกลงนาม” 

   เนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทำให้ประเทศสมาชิกมีการปิดประเทศ(Lockdown)และเกิดความไม่สะดวกในการรับ-ส่งเอกสารจึงทำให้การลงนามพิธีสารฯเกิดความล่าช้าจากกำหนดเดิมที่ต้องการให้แล้วเสร็จภายในปี2563ปัจจุบันได้มีการลงนามพิธีสารฯ ทั้งหมด7 ประเทศ ประกอบด้วย อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย กัมพูชา ไทย  เวียดนาม และบรูไน 

   การนำนโยบายข้อตกลงฯไปสู่การปฏิบัติทุกประเทศอาเซียนต้องมีมาตรฐานเดียวกันด้านประเทศไทยจะพัฒนาความสามารถในตำแหน่งงาน(Competency)ของบุคลากรด้านอีเวนต์(Event)และในอนาคตจะขอพัฒนาบุคลากรด้านการเดินทางเพื่อเป็นรางวัล(Incentive)ต่อไปในอีก3ปีข้างหน้าส่วนอินโดนีเซียได้ขอทำการพัฒนาความสามารถในตำแหน่งงาน(Competency) ในส่วนของการจัดประชุม (Convention) และงานแสดงสินค้า (Exhibition) 

  หน่วยงานผู้แทนประเทศไทยร่วมดำเนินงานตามข้อตกลงดังกล่าวประกอบด้วยกรมการท่องเที่ยวทำหน้าที่ผู้ประสานงานหลักโดยมีทีเส็บในฐานะหน่วยงานที่มีภารกิจหลักด้านการพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมไมซ์เป็นผู้ดำเนินการพัฒนาบุคลากรสาขาEventProfessionalsโดยกรมการท่องเที่ยวกำลังดำเนินการเพิ่มทีเส็บให้เป็นหนึ่งในหน่วยงานองค์ประกอบคณะกรรมการรับรองระดับชาติ National Tourism Professionals Board (NTPB) เพื่อขยายขอบเขตการรับรองมาตรฐานบุคลากรด้านการท่องเที่ยว สาขา MICE และ Event Professionals อย่างเป็นรูปธรรมต่อไปในอนาคต

  "ไมซ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมของภูมิภาคอาเซียนที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจระดับภูมิภาคทีเส็บหวังเป็นอย่างยิ่งว่าความร่วมมือกันของประเทศในอาเซียนครั้งนี้จะส่งผลต่อการเปิดเสรีการค้าและบริการที่รวมถึงการจัดงานในภูมิภาคมากขึ้นเอื้อประโยชน์ให้บุคลากรด้านไมซ์สามารถทำงานในประเทศอาเซียนด้วยกันได้สะดวกคล่องตัวขึ้นเกิดการพัฒนาและยอมรับทักษะความสามารถของบุคลากรร่วมกันในภูมิภาคเพื่อร่วมผลักดันอาเซียนสู่การเป็นภูมิภาคชั้นนำด้านไมซ์ในระดับโลกต่อไป”

รูปภาพที่เกี่ยวข้อง: https://we.tl/t-5ZZppZejvB


###


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ 

ฝ่ายภาพลักษณ์และสื่อสารองค์กร  สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวปาริฉัตร เศวตเศรนี   ผู้อำนวยการฝ่าย โทรศัพท์  0 2694 6000 อีเมล parichat_s@tceb.or.th 

นางสาวอนันตา หลีเกษม ผู้จัดการอาวุโส    โทรศัพท์ 0 2694 6000    อีเมล ananta_l@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน ผู้จัดการ โทรศัพท์ 0 2694 6000  อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th


บริษัท วิเสจ จำกัด

ยุพาภรณ์ เลิศสัทธากิจ โทรศัพท์ 0 2616 6749-50
แชร์บทความ