เมืองที่มีศักยภาพ

นครศรีธรรมราช

นครศรีธรรมราช

การเดินทางมา จ. นครศรีธรรมราช สามารถเดินทางด้วยเครื่องบิน – สนามบินนานาชาตินครศรีธรรมราช ด้วยรถไฟ  รถโดยสารสาธารณะ หรือด้วยรถยนต์ส่วนตัว 

จ. นครศรีธรรมราช เป็นเมืองไมซ์ และเมืองท่องเที่ยวที่มีสถานที่สวยงามมากมาย เช่น หาดขนอม ชายทะเลที่สวยงามเหมาะแก่การพักผ่อน และเรียนรู้การเล่น SUP หรือบอร์ดยืนพาย หรือหมู่บ้านคีรีวง หมู่บ้านกลางหุบเขาที่แวดล้อมด้วยธรรมชาติอันเงียบสงบและสวนผลไม้ตามฤดุกาล และมีอากาศดีตลอดทั้งปี หรือวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร หรือวัดพระธาตุ โบราณสถานอันศักดิ์สิทธิ์ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวเมืองนครศรีธรรมราช

นอกจากนี้ จ. นครศรีธรรมราช ยังมีชมรมท่องเที่ยวท้องถิ่น ที่ให้ความรู้เรื่องวิถีชาวสวนผลไม้ และอาหารท้องถิ่น ที่ชมรมท่องเที่ยวโดยชุมชนพรหมโลก หรือบ้านแหลมโฮมสเตย์ แหล่งเรียนรู้วิถีชุมชนที่มีกิจกรรมไมซ์ที่น่าสนใจมากมายสำหรับหมู่คณะ เช่น สปาจากโคลนธรรมชาติ การทำผ้ามัดย้อมจากสีใบโกงกาง หรือการนำเที่ยวเส้นทางธรรมชาติป่าชายเลน