ไมซ์ซิตี้

สุราษฏร์ธานี

สุราษฏร์ธานี

  • วิสัยทัศน์ : เมืองไมซ์มาตรฐาน  แหล่งธรรมะ ศูนย์กลางอาหารทะเล การเกษตรคุณภาพ จุดหมายปลายทางของทุกคน
  • การเดินทาง มาจังหวัดสุราษฎร์ธานีเริ่มจากเส้นทางอากาศ มีสนามบิน 2 แห่ง 1. ท่าอากาศยานนานาชาติสุราษฎร์ธานี (Surat Thani International Airport) และ 2. ท่าอากาศยานนานาชาติสมุย (Samui International Airport ) หรือการเดินทางโดยรถไฟ รถโดยสารสาธารณะจากสถานีขนส่งสายใต้ หรือรถยนต์ส่วนตัว 

จังหวัดสุราษฎร์ธานี  เมืองไมซ์ร้อยเกาะ  ศูนย์กลางเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมของภาคใต้ตอนบน  แหล่งอาหารทะเลและการเกษตรคุณภาพ  มีทรัพยากรธรรมชาติหลากหลาย เป็นจุดหมายปลายทางที่พร้อมด้วยสถานที่รองรับการจัดงาน ที่ได้มาตรฐานสถานที่จัดงานประเทศไทย TMVS (Thailand MICE Venue Standard)

อาทิ Suratthani Hall: Central Plaza Suratthani และ Samui Palm Beach Resort 
  • งาน Highlight ของจังหวัดสุราษฎร์ธานี อาทิ Samui Festival, Southern Expo