รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว วันที่ 4 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง ห้ามอากาศยานทำการบินเข้าสู่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราว

วันที่ 4 เมษายน 2563


เพื่อสนับสนุนการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินเรื่องการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID19) ให้ยุติลงโดยเร็ว ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

1. ห้ามอากาศยานขนส่งผู้โดยสารทำการบินเข้ามายังท่าอากาศยานในประเทศไทยเป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 4 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น.

ยกเว้นอากาศยานดังต่อไปนี้

1.1) อากาศยานราชการหรือที่ใช้ในราชการทหาร (State or Military Aircraft)

1.2) อากาศยานที่ขอลงฉุกเฉิน (Emergency Landing)

1.3) อากาศยานที่ขอลงทางเทคนิค (Technical Landing) โดยไม่มีผู้โดยสารออกจากเครื่อง

1.4) อากาศยานที่ทำการบินเพื่อให้ความช่วยเหลือทางมนุษยธรรม ทำการบินทางการแพทย์ หรือการขนส่งสิ่งของเพื่อสงเคราะห์แก่ผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID 19) (Humanitarian Aid, Medical and Relief Flights) 

1.5) อากาศยานที่ได้รับอนุญาตให้ทำการบินรับส่งบุคคลกลับภูมิลำเนา (Repatriation)

1.6) อากาศยานขนส่งสินค้า (Cargo Aircraft)

ผู้โดยสารบนอากาศยานที่ได้ออกเดินทางจากท่าอากาศยานต้นทางก่อนประกาศนี้บังคับใช้ ต้องอยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548  โดยต้องได้รับการกักตัวเป็นเวลา 14 วัน มีผลบังคับใช้บัดนี้เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

อ้างอิง https://www.caat.or.th/th/archives/49284


2. ระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง เว้นแต่เป็นการให้บริการแก่อากาศยานที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1. และให้ผู้ควบคุมอากาศยาน เจ้าหน้าที่ประจําอากาศยาน และบุคคลผู้เดินทางโดยอากาศยานที่ได้รับการยกเว้นตามข้อ 1. ปฏิบัติตามข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 และปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งของจังหวัดภูเก็ตโดยเคร่งครัด

อ้างอิง https://www.caat.or.th/th/archives/49281


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19  หรือ info@tceb.or.th


แชร์บทความ