รายงานสถานการณ์ สานักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)<br>เรื่อง การรับมือสถานการณ์ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19) ในจังหวัดภูเก็ต (MICE City) วันที่ 1 เมษายน 2563

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง การรับมือสถานการณ์ระบาดเชื้อโรคโควิด 19 (COVID-19)

ในจังหวัดภูเก็ต (MICE City) วันที่ 1 เมษายน 2563


    ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 (COVID-19) โดยรัฐบาลประกาศใช้ พระราชกำหนด (พ.ร.ก) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 เพื่อแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว จังหวัดภูเก็ตจึงออกข้อกำหนดปิดการเดินทางเข้า-ออกระหว่างจังหวัด งดการเดินทางออกนอกเคหสถาน และปิดสถานที่เสี่ยงชั่วคราว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มีนาคม จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

แจ้งปิดช่องทางเข้า-ออก จังหวัดภูเก็ต ตั้งแต่ 30 มีนาคม 2563 

1. ปิดช่องทางเข้า-ออกทางบก บริเวณด่านตรวจท่าฉัตรไชย ห้ามยานพาหนะทุกชนิด และบุคคลเข้า-ออก ยกเว้นพาหนะสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ ยานพาหนะทางแพทย์ กู้ชีพกู้ภัย พาหนะปฏิบัติภารกิจทางราชการ รถขนส่งพัสดุและสิ่งพิมพ์ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 และงดการเดินรถโดยสารประจำทางหมวด 1 หมวด 4 กรุงเทพมหานครและหมวด 2 หมวด 3 และรถโดยสารไม่ประจำทาง ให้จัดการเดินรถตามเงื่อนไขหรือระงับการเดินรถหรือจำกัดพื้นที่การเดินรถในเส้นทางพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจังหวัดหรือกรมการขนส่งทางบกจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

2. ปิดช่องทางเข้า-ออกทางน้ำ ทั้งระหว่างจังหวัดและระหว่างประเทศ ยกเว้นเรือสำหรับการขนส่งเครื่องอุปโภคบริโภค วัสดุก่อสร้าง เครื่องมือแพทย์ เรือพยาบาทหรือฉุกเฉินทางแพทย์ กู้ชีพกู้ภัย เรือปฏิบัติภารกิจทางราชการ ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 มีนาคม ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 

ทั้งนี้การปฏิบัติตามกฏข้อ 1 และ ข้อ 2 ไม่รวมบุคคลดังต่อไปนี้ บุคคลผู้มีเหตุยกเว้นตามที่นายกรัฐมนตรีหรือหัวหน้าผู้รับผิดชอบในการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินกำหนด บุคคลในคณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ ผู้แทนรัฐบาล หรือหน่วยงานของประเทศอื่น ตามที่กระทรวงต่างประเทศหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอนุญาต ซึ่งบุคคลที่ได้รับการยกเว้นทุกคนต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง ที่ได้รับการตรวจรับรองและออกให้ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมง

ประกาศฉบับเต็ม 

https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/11-2563.pdf


ขอความร่วมมือประชาชนและนักท่องเที่ยวงดเดินทางเคลื่อนย้ายหรือออกนอกเคหสถาน ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563
จังหวัดภูเก็ตขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่เดินทางมาพำนักอาศัยในโรงแรม คอนโดมิเนียม อาคารชุด สถานที่พัก บ้านพักอาศัย หรือที่พำนักอื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน และประชาชนทั่วไป ให้ชะลอหรืองด หรือมิให้ออกนอกเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน ตั้งแต่เวลา 20.00 น. ถึง 03.00 น. เริ่มตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
ประกาศฉบับเต็ม https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/07-2563.pdf

ปิดสถานที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาด ตั้งแต่ 28 มีนาคม 2563
1. ปิดสถานที่ชั่วคราวจนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น สำหรับ สนามมวย สนามกีฬาทุกประเภท สถานที่เล่นการพนันชนไก่ กัดปลา สวนน้ำทุกประเภท
2. ปิดสถานที่ชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563 ดังต่อไปนี้
    2.1 สถานที่ประกอบกิจการนวดแผนโบราณ นวดแผนไทย
    2.2 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละครทุกประเภท
    2.3 สถานบริการ สถานบันเทิง สถานประกอบการที่ให้บริการในลักษณะคล้ายสถานบริการทุกประเภท
    2.4 สถานที่ให้บริการกิจการที่มีการนวดร่างกายทุกส่วน ได้แก่กิจการสปา กิจการนวดเพื่อสุขภาพและนวดเพื่อ เสริมความงาม เว้นแต่ในสถานพยาบาลหรือหน่วยบริการสาธารณสุขของรัฐ
    2.5 สถานที่ออกกำลังกาย เช่น ฟิตเนส โยคะ แอโรบิก คลาสออกกำลังกาย เครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง
    2.6 โรงเรียนสอนมวย โรงเรียนศิลปะการต่อสู้ทุกประเภท
    2.7 สถานที่สำหรับเด็กเล่น รวมเครื่องเล่นเกมส์ในห้างสรรพสินค้า สวนสาธารณะและสถานที่อื่นใด
    2.8 ร้านเกมส์ ร้านอินเทอร์เน็ต
    2.9 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า ร้านค้าปลีกค้าส่งขนาดใหญ่ ร้านค้าย่อยในอาคารหรือบริเวณเดียวกัน ยกเว้นพื้นที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านขายสินค้าที่จำเป็นต่อการดำรงชีพ ธนาคาร สถาบันการเงิน แลกเปลี่ยนเงินตรา จุดบริการชำระเงินและซ่อมอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารที่เป็นของเครือข่ายมือถือเท่านั้น
    2.10 ร้านอาหาร ร้านเครื่องดื่ม ให้เปิดบริการเฉพาะเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น ยกเว้นร้านอาหารในโรงแรมที่บริการผู้เข้าพักอาศัยในโรงแรมเท่านั้น 
    2.11 ตลาดสด ตลาดนัด ตลาดถนนคนเดิน ให้เปิดบริการเฉพาะจำหน่ายอาหารสด แห้ง ปรุงสำเร็จ เพื่อการนำไปบริโภคที่อื่น สถานที่จำหน่ายอาหารสัตว์ ขายยา และสินค้าอุปโภคอื่นๆ ที่จำเป็นในการดำรงชีพ
    2.12 พื้นที่ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร ซุปเปอร์มาร์เก็ต ที่จัดไว้สำหรับนั่งหรือยืนรับประทานอาหาร เครื่องดื่ม
    2.13 สถานที่หรือสำนักที่บริการสักผิวหนัง เจาะส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกาย พยากรณ์ดูดวงชะตา ทำพิธี สะเดาะเคราะห์ บูชาครูอาจารย์หรือกิจกรรมอื่นๆในลักษณะเดียวกัน
    2.14 ศูนย์หรือแผงพระเครื่อง
    2.15 สถานที่ที่จัดให้มีโต๊ะสนุกเกอร์หรือบิลเลียด
    2.16 สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกลอ์ฟ
    2.17 สถานที่บริการสำหรับสัตว์เลี้ยงทุกประเภท
    2.18 คลินิกเสริมความงาม สถาบัน ร้านหรือสถานที่ให้บริการเฉพาะเสริมความงาม เสริมความสวย ลดความอ้วน ร้านตัดและตกแต่งทรงผม
    2.19 สถานที่ให้บริการบ่อตกกุ้งหรือบ่อตกปลา
    2.20 สระว่ายน้ำ รวมสระว่ายน้ำในโรงแรมและสระที่บริการแยกแต่ล่ะห้องพัก
    2.21 คลินิกทันตกรรม
    2.22 สถานที่สาธารณะ เช่น สนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ ถนนรอบเขื่อน อ่างเก็บน้ำ ศูนย์กีฬาสะพานหิน
    2.23 พื้นที่ให้บริการจัดทำบัตรประชาชน สำนักทะเบียนจังหวัด อำเภอ ท้องถิ่น ยกเว้นงานบริการแจ้งเกิด ตาย หรืองานที่นายทะเบียนเห็นว่ามีความจำเป็นเร่งด่วน
    2.24 สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ตและโรงเรียนสอนขับรถเอกชนบางส่วน
    2.25 สำนักงานที่ดินจังหวัดภูเก็ตและสาขาทุกแห่งในท้องที่จังหวัดภูเก็ตบางส่วน

โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป และมีการประกาศปิดสถานที่เพิ่มเติมวันที่ 28 มีนาคม 2563ดังต่อไปนี้
1. ชายหาดทุกแห่ง ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
2. สวนสัตว์ สถานที่ที่มีการแสดงโชว์สัตว์ทุกประเภท ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเป็นอย่างอื่น
3. ถนนสายบางลา (Walking Street) ที่กำหนดอยู่ในเขตพื้นที่บริเวณที่ 2 (อำเภอกระทู้) ทั้งสาย ห้ามบุคคล ยานพาหนะเข้าตลอดเวลา ยกเว้นผู้ที่พำนักในเขตพื้นที่ดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม ถึง 10 เมษายน 2563
ประกาศฉบับเต็ม 
วันที่ 27 มีนาคม 2563 https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/06-2563.pdf
วันที่ 28 มีนาคม 2563 https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/10-2563.pdf


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก 

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 แชร์บทความ