รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563

editor image

รายงานสถานการณ์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19

ประจำวันที่ 30 มีนาคม 2563


    ประเทศไทยควบคุมสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 (COVID-19) โดยรัฐบาลประกาศใช้พระราชกำหนด (พ.ร.ก) การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 26 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2563  ซึ่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกข้อกำหนดสำหรับการเดินทางของชาวไทยและ ชาวต่างชาติเข้าสู่ประเทศไทย มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป และกรุงเทพมหานครปิดสถานที่ ในพื้นที่กรุงเทพมหานครเป็นการชั่วคราว มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 28 มีนาคม ถึง 30 เมษายน 2563


ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร

   1. ห้ามเข้าพื้นที่เสี่ยง โดยห้ามประชาชนเข้าไปในพื้นที่หรือสถานที่ซึ่งมีความเสี่ยงต่อการติดต่อเชื้อโรคโควิด-19 หรือตามคำสั่งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และผู้ว่าราชการจังหวัด ประกาศปิดสถานที่ซึ่งมีคนจำนวนมากไป รวมตัวกัน เช่น สนามมวย ผับ สถานบริการ เป็นต้น รวมทั้งแหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ เช่น แหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ พิพิธภัณฑสถาน ห้องสมุดสาธารณะ ศาสนสถาน โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาตามความเหมาะสม

   2. ห้ามคนต่างชาติเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยยานพาหนะทุกช่องทาง ทั้งทางเรือ ทางบก ทางอากาศ บุคคลที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่ ผู้มีสัญชาติไทยที่ต้องการเดินทางเข้าประเทศไทยต้องมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามี สุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) คณะทูต คณะกงสุล หรือองค์การ ระหว่างประเทศที่ต้องทำงานในประเทศไทย ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็นและต้องอยู่ชั่วคราว

   3. ห้ามกักตุนสินค้า

   4. ห้ามชุมนุม ทำกิจกรรม หรือมั่วสุม ในสถานที่แออัด ที่อาจก่อให้เกิดการแพร่ระบาด

   5. ห้ามแพร่ข่าวเท็จ ข่าวลวง ข่าวปลอม ที่ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกเกี่ยวกับสถานการณ์โรคโควิด-19

   6. ให้ส่วนราชการ หน่วยงานรัฐ เตรียมมาตรการช่วยเหลือประชาชน เช่น เตรียมความพร้อมโรงพยาบาล สถานพยาบาล บุคลากร ยา เวชภัณฑ์ เตรียมโรงพยาบาลสนาม เช่น โรงแรม หอประชุม ศาลาวัด สถานที่เอกชน เพื่อ รองรับสถานการณ์โรคโควิด-19

   7. มาตรการให้บุคคลบางประเภทที่มีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-19 พำนักอยู่ในบ้านได้แก่ผู้สูงอายุเกิน 70 ปี บุคคลมีโรคประจำตัว เช่น เบาหวาน ความดันโลหิตสูง โรคระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ และเด็กอายุต่ากว่า 5 ปี เว้นแต่จำเป็น เช่น ไปพบแพทย์ ทำธุรกรรม ซื้อหาอาหาร เป็นต้น

   8. นโยบายให้เปิดสถานที่ทำการโรงพยาบาล สถานพยาบาล ร้านขายยา ร้านอาหารแบบซื้อกลับ โรงแรม ร้านสะดวกซื้อ ร้านค้าทั่วไป ห้างสรรพสินค้าเฉพาะแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต แผนกขายยา แผนกอาหาร โรงงาน ธุรกิจ หลักทรัพย์ ธุรกรรมการเงิน ธนาคาร ตลาดอาหาร เชื้อเพลิง บริการขนส่งผู้โดยสารและสินค้า บริการสินค้าและ อาหารตามสั่ง หน่วยงานรัฐ เว้นแต่ที่ได้ประกาศให้ปิดไปแล้ว เช่น สถานศึกษา

   9. การเดินทางข้ามจังหวัดให้พึงงดหรือชะลอ หากจำเป็นต้องตรวจคัดกรองและปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน โรคที่ทางราชการกำหนด เช่น สวมหน้ากากอนามัย วัดอุณหภูมิ และใช้แอพพลิเคชั่นติดตามตัวทางโทรศัพท์เคลื่อนที่

   10. การจัดกิจกรรมทางสังคม เช่น งามสมรส งานศพ กิจกรรมในครอบครัว ยังจัดได้ตามความเหมาะสม โดย ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด

ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ระหว่างวันที่ 26 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2563/E/069/T_0001.PDF


ข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย โดยสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย

    1. ผู้โดยสารหรือบุคคลจะได้รับอนุญาตให้เดินทางเข้าสู่ประเทศเฉพาะในกรณีต่อไปนี้เท่านั้น

        ก. เป็นกรณีหรือบุคคลที่ได้รับยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ตามความจำเป็น

        ข. เป็นผู้ขนส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งเมื่อเสร็จภารกิจแล้วต้องกลับออกไปโดยเร็ว

        ค. เป็นนักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำอากาศยาน ซึ่งจำเป็นต้องเดินทางเข้ามาตามภารกิจและมีกำหนดเวลาเดินทางออกอย่างชัดเจน

        ง. เป็นบุคคลในคณะทูตคณะกงสุลองค์การระหว่างประเทศหรือผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานใน ประเทศไทย หรือเป็นบุคคลหรือหน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศ อนุญาตตลอดจนบุคคลในครอบครัวของบุคคลดังกล่าว โดยติดต่อกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อออกหนังสือรับรองว่าเป็นบุคคลท่ีเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรได้ (Certificate of Entry to the Kingdom)

        จ. เป็นผู้มีสัญชาติสัญชาติไทย แต่มีใบอนุญาตทำงาน (Work Permit) หรือได้รับอนุญาตจากทางราชการ ไทยให้ทำงานในราชอาณาจักร

        ฉ. เป็นผู้มีสัญชาติไทยที่มีหนังสือรับรองจากสถานทูตไทย หรือสถานกงสุลไทยในประเทศที่พำนัก ให้เดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรและมีใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate)

   2. บุคคลตาม ง. และ จ. ต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) ซึ่งได้รับการตรวจรับรองหรือออกให้มีระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

   3. ผู้โดยสารหรือบุคคลที่ได้รับอนุญาตให้เขา้ประเทศไทยต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคตามที่รัฐบาลกำหนด

   4. เจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองมีอำนาจปฏิเสธไม่ให้ผู้ไม่มีสัญชาติไทยที่ตรวจพบและต้องสงสัยว่าติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ที่ไม่ยินยอมให้ตรวจ เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรตามกฎหมายว่าด้วยคนเข้าเมือง

   5. ตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงถึงเที่ยงคืน วันที่31มีนาคม2563 ตามเวลาประเทศไทยผู้โดยสารต่างชาติที่จะได้รับ ยกเว้นในการเดินทางผ่านประเทศไทยไปยังประเทศที่สาม (Transit) ต้องมีระยะเวลาเปลี่ยนเครื่องไม่เกิน 24 ชั่วโมง และต้องมีใบรับรองแพทย์ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทางทางอากาศ (Fit to Fly Health Certificate) แสดงในเวลา Check-in ท่ีสนามบินต้นทาง และในระหว่างผ่านพิธีการในประเทศไทย

ประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย เรื่องข้อแนะนำในการเดินทางเข้าสู่ประเทศไทย วันที่ 26 มีนาคม 2563 https://www.caat.or.th/th/archives/49005


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

1. ร้านอาหารหรือเครื่องดื่ม ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่มเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น (ยกเว้นร้าน อาหารหรือเครื่องดื่มที่ตั้งอยู่ในบริเวณสนามบิน และโรงอาหารในโรงพยาบาล)

2. ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้ มอลล์ ยกเว้นในส่วนซึ่งเป็นแผนกซุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยาหรือสินค้า เบ็ดเตล็ดที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ร้านอาหาร (ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) ที่ทำการธนาคาร หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ

3. พื้นที่นั่งหรือยืนรับประทานอาหารในร้านสะดวกซื้อ

4. ตลาดและตลาดนัด ให้เปิดเฉพาะการจำหน่ายอาหารสด อาหารแห้ง อาหารปรุงสำเร็จ เพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น อาหารสัตว์ ร้านขายยา ร้านดอกไม้สด เวชภัณฑ์และสินค้าเบ็ดเตล็ดที่จาเป็นต่อการดำรงชีวิตเท่านั้น

5. ร้านเสริมสวย แต่งผมหรือตัดผม

6. สถานที่บริการสักผิวหนังหรือเจาะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกาย

7. สถานที่เล่นสเกต หรือโรลเลอร์เบลด หรือการเล่นอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

8. สวนสนุกสถานที่เล่นโบว์ลิ่ง หรือตู้เกม

9. ร้านเกม และร้านอินเทอร์เน็ต

10. สนามกอล์ฟ หรือสนามฝึกซ้อมกอล์ฟ

11. สระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

12. สนามชนไก่ และสนามซ้อมชนไก่

13. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

14. ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม และสถานที่จัดนิทรรศการ

15. สถานศึกษาทุกระดับ และสถาบันกวดวิชา

16. สถานที่ให้บริการควบคุมน้ำหนัก คลินิกเวชกรรมในส่วนที่ให้บริการเสริมความงาม คลินิกเสริมความงาม และสถานเสริมความงาม

17. สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ (ร้านสปา ร้านนวดเพื่อสุขภาพ ร้านนวดเพื่อเสริมความงาม)

18. สถานที่ให้บริการสปา อาบน้ำ ตัดขน รับเลี้ยงหรือรับฝากสัตว์

19. สถานประกอบกิจการอาบ อบ นวด

20. สถานประกอบกิจการอาบน้ำ อบไอน้ำ อบสมุนไพร

21. โรงมหรสพ (โรงภาพยนตร์ โรงละคร)

22. สถานที่ออกกำลังกาย

23. สถานบริการและสถานประกอบการที่คล้ายสถานบริการ

24. สนามมวย และโรงเรียนสอนมวย

25. สนามกีฬา

26. สนามม้า

27. สนามแข่งขันทุกประเภท

28. สนามเด็กเล่น

29. สถานที่แสดงมหรสพ สถานที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

30. พิพิธภัณฑสถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน

31. ห้องสมุดสาธารณะ ห้องสมุดชุมชน ห้องสมุดเอกชน และบ้านหนังสือ

32. สถานที่ให้บริการห้องประขุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

33. โต๊ะสนุกเกอร์ บิลเลียด

34. สถานรับเลี้ยงเด็ก ยกเว้นสถานรับเลี้ยงเด็กในโรงพยาบาล

    โดยให้ปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 28 มีนาคม 2563 ยกเว้นข้อ 34 สถานรับเลี้ยงเด็ก ให้ปิดตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 และให้ปิดจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563

    นอกจากนั้นการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะทุกรูปแบบในกรุงเทพมหานครผู้ใช้บริการต้องสวม หน้ากากอนามัยตลอดเวลาใช้บริการ


ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่องสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 28 มีนาคม 2563 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 http://www.prbangkok.com/th/hotnews/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcj%20Q5MTc1MQ


###


 ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th.

    

editor image

editor image

แชร์บทความ