ทีเส็บ เร่งต่อยอดนโยบายรัฐ เดินหน้าแคมเปญ “ประชุมเมืองไทยภูมิใจช่วยชาติ”

editor image

26 กุมภาพันธ์ 2563 ทีเส็บ เผยโอกาสทองสำหรับจัดประชุม สัมมนา ได้งบอุดหนุน หักภาษีสองเท่า พร้อมช่วยประชาสัมพันธ์ แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” ผลักดันการใช้จ่ายขององค์กรภาครัฐและเอกชนให้เกิดรายได้กระจายไปชุมชนและท้องถิ่น ตั้งเป้าหมาย 70 ล้านบาทระหว่างกุมภาพันธ์ถึงกรกฎาคม

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า หลังจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ถึงมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนการจัดอบรมสัมมนาภายในประเทศ โดยให้บริษัทและห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนำค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมสัมมนาให้กับพนักงานภายในประเทศไปหักลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่าของรายจ่ายตามจริงตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 นั้น ทีเส็บเร่งผลักดันมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจภายใต้แคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” โดยเปิดตัวโครงการแรกกระตุ้นการเดินทางประชุมสัมมนาสำหรับกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนระยะสั้น ตั้งแต่เดือน กุมภาพันธ์ ถึง กรกฎาคมนี้

“ในปี 2562 จากการสำรวจสถิติธุรกิจไมซ์ในประเทศของทีเส็บ พบว่า มีการจัดประชุมสัมมนา และเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ 20,251 งาน โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา และเดินทางเพื่อเป็นรางวัลในประเทศ 1,935,030 คน คิดเป็นการประชุมขององค์กรบริษัทเอกชนจำนวน 17,499 งาน และเป็นนักเดินทางจากบริษัทเอกชนที่ประชุมสัมมนาถึง 1,732,410 คน สร้างรายได้กว่า 4,097 ล้านบาท ซึ่งปัจจุบันองค์กรบริษัทเอกชนมีการจัดกิจกรรมให้กับพนักงานและคู่ค้าเป็นประจำตลอดปี การกระตุ้นตลาดการประชุมของกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชนให้หันมาประชุมสัมมนา และเดินทางในประเทศจึงสามารถดำเนินการได้ทันที ประกอบกับมาตรการลดหย่อนภาษี เป็นเครื่องมือสำคัญในการทำแคมเปญมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สำหรับกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชน คือ การสนับสนุนองค์กรบริษัทเอกชนจัดประชุมสัมมนาและการเดินทางเพื่อเป็นรางวัลภายในประเทศ ในรูปแบบบัตรกำนัลมูลค่า 20,000 บาทต่อกลุ่ม ซึ่งจะต้องมีผู้เข้าร่วมงานอย่างน้อย 40 คนขึ้นไป มีวันพักค้างอย่างน้อย 1 คืน และต้องเป็นการจัดกิจกรรมข้ามจังหวัดกับที่ตั้งของบริษัทนั้นๆ โดยกำหนดเป้าหมายระยะแรกว่าจะสามารถกระตุ้นการจัดประชุมขององค์กรบริษัทเอกชนได้ไม่น้อยกว่า 500 กลุ่ม หรือเฉลี่ย 20,000 ถึง 40,000 คน และคาดว่าจะสร้างรายได้กว่า 70 ล้านบาท

editor image

ทั้งนี้ ทีเส็บวางแผนส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์ มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ สำหรับกลุ่มองค์กรบริษัทเอกชน โดยเตรียมการสร้างการรับรู้แคมเปญผ่านช่องทางการสื่อสาร ทั้งสื่อออนไลน์และออฟไลน์ รวมทั้งการจัดกิจกรรมให้กับบริษัทเอกชน สัมผัสประสบการณ์จัดประชุมสัมมนาในประเทศในพื้นที่ที่มีศักยภาพ เพื่อส่งเสริมองค์กรบริษัทเอกชนจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น โดยกิจกรรมแรก คือ การจัดกิจกรรมแฟมทริปนำร่อง นำคณะผู้บริหารระดับสูงองค์กรและสื่อมวลชนกว่า 50 ราย สัมผัสประสบการณ์ร่วมกิจกรรมประชุมสัมมนา ณ ชุมชนตะเคียนเตี้ย จังหวัดชลบุรี และหารือความร่วมมือพร้อมแสดงเจตนารมณ์ในการจัดประชุมสัมมนาในประเทศ ณ โรงแรมอมารี พัทยา ในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้องค์กรบริษัทเอกชนร่วมใจกันจัดประชุมสัมมนาในประเทศเพิ่มมากขึ้น ทำให้เกิดการใช้จ่ายและกระจายรายได้สู่ชุมชน 

editor image

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้แก่กลุ่มเป้าหมายที่เป็นสื่อมวลชน อาทิ แถลงข่าว การจัดทำสกู๊ปประชาสัมพันธ์ เป็นต้น โดยรายงานความคืบหน้ากิจกรรมอย่างต่อเนื่องตลอดโครงการ ตลอดจน กิจกรรมผลิตและเผยแพร่สื่อ เพื่อแนะนำและประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้โครงการทั้งทางสื่อออนไลน์และออฟไลน์ โดยให้กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ ผู้แทนสมาคม บริษัทเอกชน และหน่วยงานภาครัฐ มีส่วนร่วมเป็นกระบอกเสียงสะท้อนความคิดเห็นและประสบการณ์จากการเข้าร่วมกิจกรรมอบรมสัมมนาในประเทศ รวมถึงร่วมกันสร้างแรงบันดาลใจให้องค์กรหน่วยงานจัดประชุมในประเทศ ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนคนไทยเข้าร่วมการประชุมสัมมนาในประเทศผ่านสื่อครบวงจร ทั้งนี้ คาดว่าในปีนี้จะมีเป้าหมายนักเดินทางไมซ์ในประเทศกว่า 36,395,000 คน สร้างรายได้ 127,100 ล้านบาท 

สำหรับองค์กรบริษัทเอกชน ที่สนใจขอรับการสนับสนุนแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ” สามารถสมัครและศึกษารายละเอียดได้ที่ www.thaimiceconnect.com หรือ สอบถามได้ที่ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (ส่วนภูมิภาค) โทร 02-694-6000 ตั้งแต่วันนี้ ถึง 31 มิถุนายน และเดินทางประชุมสัมมนาภายใน 31 กรกฎาคม นี้

แชร์บทความ