ทีเส็บประกาศ “6 มาตรการ” อำนวยความสะดวก สร้างความมั่นใจผู้จัดงานและ นักเดินทางกลุ่มไมซ์ ระยะเร่งด่วน ระหว่าง สิงหาคม – ตุลาคม 2558

24 สิงหาคม 2558 กรุงเทพฯ: สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิด 6 มาตรการเร่งด่วน เน้นย้ำการอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงาน และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดิน ทางมายังประเทศไทย ย้ำในช่วงสิงหาคมถึงตุลาคม 2558 ยังไม่มีการยกเลิกการจัดงานไมซ์ มั่นใจงานไมซ์สำคัญยังเดินหน้าต่อเนื่อง

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู่อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ทีเส็บได้จัดทำ 6 มาตรการเร่งด่วนเพื่ออำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงานไมซ์ในประเทศไทยที่ได้รับการสนับสนุนจาก ทีเส็บ และนักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังประเทศไทยในระหว่างเดือนสิงหาคม ถึง ตุลาคม 2558 ประกอบด้วย

มาตรการที่ 1 มาตรการให้การสนับสนุนบริการ MICE LANE เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากเครื่องบินไปสู่ด่านตรวจคนเข้าเมือง ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โดยผู้จัดงานไมซ์ในประเทศไทยที่ต้องการรับการสนับสนุนตามมาตรการดังกล่าว ต้องเป็นงานที่ทีเส็บให้การสนับสนุนเท่านั้น ทั้งนี้ผู้จัดงานไมซ์สามารถขอการใช้บริการต้อนรับแขกระดับสูง (วีไอพี) ผ่านบริการ MICE LANE เพื่อความสะดวกตั้งแต่เดินทางถึงสนามบินจนเดินทางออกจากสนามบิน (โดยการบริการ MICE LANE คือ การบริการดูแลและต้อนรับแขกระดับสูง (วีไอพี) ตั้งแต่ประตูทางออก แนะนำ และนำไปยังด่านตรวจคนเข้าเมือง ช่วยเหลือในการรับกระเป๋าเดินทาง และนำแขกระดับสูงส่งต่อไปยังผู้จัดงาน (organizer) ที่มารอรับที่สนามบิน)

มาตรการที่ 2 มาตรการให้บริการข้อมูลข่าวสารและการประชาสัมพันธ์พิเศษที่ TCEB Counter ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ทั้งนี้ TCEB Counter จัดตั้งอยู่บริเวณสายพานหมายเลข18 ผู้โดยสารขาเข้า ให้บริการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร พร้อมทั้งตอบข้อซักถามให้แก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม และข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานต่างๆ อาทิ ตำรวจท่องเที่ยว สมาคมหรือหน่วยงานรัฐอื่นๆ

มาตรการที่ 3 มาตรการการสื่อสารประชาสัมพันธ์ข้อมูลสถานการณ์และสร้างความเชื่อมั่นต่อผู้จัดงานไมซ์โดย ทีเส็บ จะดำเนินการออกหนังสือชี้แจงและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ในปัจจุบัน ตามที่ผู้จัดงานไมซ์ที่ทางทีเส็บ ให้การสนับสนุนร้องขอ

มาตรการที่ 4 มาตรการให้การสนับสนุนเรื่องรถตำรวจนำขบวน (Police Escort) ในกรณีที่มีการเดินทางมาเป็นหมู่คณะกลุ่มใหญ่ หรือเป็นบุคคลสำคัญ เน้นการอำนวยความสะดวกด้านความรวดเร็วและปลอดภัยสำหรับนักเดินทางกลุ่มไมซ์ ในเส้นทางไปกลับสนามบินที่พัก สำหรับงานไมซ์ที่เดินทางมาเป็นกลุ่มใหญ่หรือมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน ทั้งนี้ผู้จัดงานไมซ์สามารถขอสนับสนุนค่าใช้จ่าย โดยมีเงื่อนไขดังนี้

1.    จำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ขั้นต่ำ 200 คนต่อกลุ่ม

2.    หรือมีบุคคลสำคัญเข้าร่วมงาน

3.    ขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายได้ไม่เกิน 5,000 บาทต่อครั้ง

4.    ต้องเป็นงานไมซ์ที่ทางทีเส็บให้การสนับสนุนเท่านั้น

มาตรการที่ 5 มาตรการให้การสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยสำหรับแขกระดับสูง (วีไอพี) ณ สถานที่จัดงาน โดยผู้จัดงานไมซ์สามารถขอสนับสนุนค่าใช้จ่ายการจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ ตามจำนวนนักเดินทางในกลุ่ม คือ เจ้าหน้าที่ 2 ท่านต่อนักเดินทาง 100 คน ในอัตราเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไม่เกิน 1,500 บาทต่อคนต่อวัน ทั้งนี้ต้องเป็นงานไมซ์ที่ทางทีเส็บให้การสนับสนุนเท่านั้น

มาตรการที่ 6 มาตรการให้การสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติม ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยผู้จัดงานสามารถขอการสนับสนุนด้านการรักษาความปลอดภัยอื่นๆ เพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเร่งด่วน โดยแจ้งความประสงค์มายังทีเส็บเพื่อพิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ต้องเป็นงานไมซ์ที่ทางทีเส็บให้การสนับสนุนเท่านั้น

“ระหว่างเดือนสิงหาคมถึงตุลาคม 2558 นี้ มีงานไมซ์ที่จะจัดขึ้นในประเทศไทย จำนวน 72 งาน จำนวน 76,608 คนสร้างรายได้ จำนวน 6,600 ล้านบาท ซึ่งขณะนี้ยังไม่มีการยกเลิกหรือเลื่อนการจัดงานแต่อย่างใด และเชื่อมั่นว่าหากเราสามารถอำนวยความสะดวกและสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้จัดงานและนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้น จะเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การจัดงานยังคงเดินหน้าต่อไป” นายนพรัตน์กล่าวทิ้งท้าย

ด้านภาพรวมของอุตสาหกรรมไมซ์ในช่วงไตรมาสที่ 3 ของปีงบประมาณ 2558 นั้นนับว่าน่าพึงพอใจเพราะมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์และรายได้เติบโตขึ้นเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยภาพรวมมีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์เข้ามาไทย 726,280 คน เติบโตขึ้นร้อยละ 7.84 ด้านรายได้คิดเป็น 63,714 ล้านบาท เติบโตขึ้นร้อยละ 8.69 ทั้งนี้นักเดินทางกลุ่มไมซ์ที่เดินทางมายังประเทศไทยรวม 3 ไตรมาส อันดับแรก คือ จีน ตามด้วย สิงคโปร์ อินเดีย มาเลเซีย อเมริกา ลาว ญี่ปุ่น ฮ่องกง เกาหลี และ ฟิลิปปินส์ ทั้งนี้เป้าหมายธุรกิจไมซ์ในปีงบประมาณ 2558 คือ นักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 1,036,300 คน และรายได้ 106,780 ล้านบาท

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ

ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส    โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006 อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th

นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ