ทีเส็บจับมือภาครัฐ-เอกชนดันเชียงใหม่ทุกมิติยกระดับสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมไมซ์ภาคเหนือตอนบน

สานต่อไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 2 ขับเคลื่อนไมซ์เชียงใหม่ด้วยแคมเปญ “ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ”

เชียงใหม่, 26 มีนาคม 2558 – สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บเดินหน้าผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นจุดหมายปลายทางการจัดประชุมและแสดงสินค้านานาชาติระดับภูมิภาค พร้อมผนึกกำลังภาครัฐ-เอกชน 4 หน่วยงานลงนาม MOU พัฒนาฐานข้อมูล หวังเป็นศูนย์กลางบริการข้อมูลของอุตสาหกรรมไมซ์ของภาคเหนือ


นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “ปีนี้ทีเส็บมุ่งเน้นดำเนินงานภายใต้นโยบายรัฐบาลที่ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดอบรม และประชุมสัมมนาในประเทศมากขึ้น เน้นความร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนกระตุ้นตลาดไมซ์ในประเทศ ชูกลยุทธ์ 4 ด้าน พัฒนาธุรกิจไมซ์จังหวัดเชียงใหม่ด้วย (1) การเปิดตัวแคมปญ ประชุมเมืองไทย ภูมิใจช่วยชาติ เน้นการสร้างกิจกรรมดีไมซ์ในเชียงใหม่ พร้อมขยายศักยภาพเมืองไมซ์ในจังหวัดทางภาคเหนือ ที่สามารถรองรับการจัดประชุม และแสดงสินค้าในประเทศได้ (2) การขยายตลาดสู่กลุ่มเศรษฐกิจพิเศษ CLMV พัฒนาให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางไมซ์ภาคเหนือที่สามารถเชื่อมโยงกับประเทศโดยรอบ โดยเฉพาะประเทศพม่า ลาว และเวียดนามเพื่อรองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (3) การส่งเสริมการจัดประชุมและท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัลในพื้นที่โครงการพระราชดำริและแหล่งท่องเที่ยวทหาร โดยเฉพาะโครงการที่มีความพร้อมรองรับการท่องเที่ยวดูงาน (experiential) อย่างสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์ และ (4) การส่งเสริมการจัดงานแสดงสินค้า ด้วยการยกระดับงานระดับท้องถิ่นสู่ระดับภูมิภาคอย่างงานล้านนาเอ็กซ์โป 2558 ที่มีผู้ร่วมงานกว่า 50,000 คน


นอกจากนี้ทีเส็บยังเร่งดำเนินการชูเชียงใหม่สู่เมืองแห่งเมกกะอีเวนต์ด้วยการดึงงานขนาดใหญ่เข้ามาจัดให้มากขึ้น อาทิ งานเทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย รวมทั้งพัฒนาศูนย์ข้อมูลไมซ์ครบวงจรของจังหวัด (MICE Intelligence) ผ่านการลงนามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ทีเส็บ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ สมาคมโรงแรมไทย (ภาคเหนือ) และ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพิ่มขีดความสามารถและศักยภาพของบุคลากร มาตรฐานและการบริการด้านไมซ์ เตรียมความพร้อมให้เชียงใหม่เป็นศูนย์กลางธุรกิจไมซ์ของภาคเหนือตอนบนรองรับการเปิด AEC


ด้าน นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า “ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 จังหวัดเชียงใหม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณโครงการเชียงใหม่ไมซ์ซิตี้ ภายใต้แผนพัฒนาจังหวัด จำนวน 5,253,200 บาท และเพื่อให้การขับเคลื่อนธุรกิจไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม และมีการบูรณาการร่วมกับภาคส่วนต่างๆมากขึ้น จึงได้มีประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธาน ตั้งแต่ปี 2557 โดยได้มีการปรับปรุงองค์ประกอบคณะกรรมการให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์ และครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ในปีนี้จังหวัดเชียงใหม่ได้กำหนดทิศทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ของจังหวัด โดยเน้นการส่งเสริมตลาดภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือ GMS/BIMSTEC และเมืองพี่เมืองน้องของจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อยกระดับเชียงใหม่ให้เป็นเมืองจุดหมายปลายทางของการประชุมระดับนานาชาติ โดยใน 2-3 ปีข้างหน้าจะมุ่งเน้นตลาดประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาคอาเซียนเป็นหลัก โดยทางจังหวัดจะมีบทบาทให้การสนับสนุนใน 3 แนวทาง คือ 1) จังหวัดพร้อมจะดำเนินการตามนโนบายของรัฐบาล และจะกำหนดให้ไมซ์ซิตี้เป็นนโยบายและกลยุทธ์หลักในการพัฒนาเมือง 2) จังหวัดจะเป็นแกนในการขับเคลื่อนนโยบายและประสานงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามารับผิดชอบเพื่อผลักดันให้เชียงใหม่เป็นไมซ์ซิตี้อย่างแท้จริง 3) ต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน และสร้างพันธสัญญาในกลุ่มผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งระดับผู้บริหาร ผู้กำหนดนโยบาย เพื่อให้ธุรกิจไมซ์ของจังหวัดมีการดำเนินการอย่างมีทิศทางและเป้าหมายร่วมกัน”


“จังหวัดเชียงใหม่ ถือเป็นเมือง MICE City ที่มีความพร้อมอย่างมากจะเห็นได้จากปีที่ผ่านมา ทีเส็บ ได้จัดทำยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ไทย ควบคู่ไปกับการพัฒนาไมซ์ซิตี้ให้มีความเข้มแข็ง ดังเห็นได้จากข้อมูลการจัดงานในปี 2557 ซึ่งทีเส็บได้ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการจัดงานไมซ์ที่สำคัญในจังหวัดเชียงใหม่ อาทิ โครงการไทยแลนด์ไมซ์มาร์ทครั้งที่ 1 / งานเทศกาลงานออกแบบ Chiang Mai Design Week / งาน TEDX Chiang Mai 2014 และ งาน เทศกาลบอลลูนนานาชาติประเทศไทย ครั้งที่ 8 ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์เชียงใหม่ในไตรมาสแรกของปีงบประมาณ 2558 มีจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จำนวน 340,344 คน จากการจัดงานกว่า 455 งาน สร้างรายได้ 1,337 ล้านบาท ด้านภาพรวมอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศ หรือ D-MICE ปีนี้ทีเส็บตั้งเป้าการเติบโตทั้งจำนวนคนและรายได้ร้อยละ 5 คิดเป็นนักเดินทางกลุ่มไมซ์ จำนวน 15.23 ล้านคน สร้างรายได้ 33,069 ล้านบาท” นายนพรัตน์ กล่าวสรุป

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ


ส่วนงานสื่อสารองค์กร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)


นางสาวอริสรา ธนูแผลง ผู้จัดการอาวุโส    โทรศัพท์ 02-694-6095    อีเมล arisara_t@tceb.or.th


นายพิษณุ พลายแก้ว ผู้จัดการ โทรศัพท์ 02-694-6000    อีเมล pishnu_p@tceb.or.th


นางสาวกนกวรรณ กะดีแดง    ผู้จัดการ    โทรศัพท์ 02-694-6006    อีเมล kanokwan_k@tceb.or.th


นางสาวขวัญชนก อดทน    ผู้ปฏิบัติการ    โทรศัพท์ 02-694-6096    อีเมล kwanchanok_o@tceb.or.th

แชร์บทความ