เปิดตัวโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ”

ส่งเสริมการจัดประชุมในประเทศ พร้อมโปรโมทเส้นทางและโปรแกรมการประชุมสัมมนารูปแบบใหม่ ในพื้นที่โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ทุกภูมิภาค ทั่วประเทศ


กรุงเทพฯ / 29 สิงหาคม 2556 - สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ ร่วมกับมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ และ 5 สายการบินชั้นนำจัดทำ 14 ตัวอย่างเส้นทางจัดประชุม พร้อมนำเสนอโปรโมชั่นพิเศษเพื่อส่งเสริมการประชุมทั่วไทยผนวกการเรียนรู้จาก พื้นที่โครงการพระราชดำริภายใต้ชื่อโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ” (DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration) ระหว่างเดือนกันยายน 2556 – มีนาคม 2557 โดยจัดเป็นโปรโมชั่นบัตรโดยสารราคาพิเศษ รวมทั้งสนับสนุนการจัดกิจกรรมไมซ์ขององค์กร หรือหน่วยงาน ในพื้นที่โครงการฯ เพื่อเรียนรู้ ซึมซับ ตามรอยพระราชดำริโครงการ ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย...อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริ คือ โครงการนำร่องโดยมีจุดหมายปลายทางอยู่ที่พื้นที่ในโครงการพระราชดำริ 14 แห่ง ใน 5 จังหวัด ได้แก่ 1) เชียงใหม่ 2) เชียงราย 3) น่าน 4) สกลนคร และ 5) กระบี่ ซึ่งจุดหมายปลายทางทั้งหมดนี้ล้วนเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพความพร้อม สามารถรองรับกิจกรรมไมซ์ได้หลากหลายรูปแบบ อีกทั้งยังเป็นจังหวัดที่อยู่รายรอบไมซ์ซิตี้สำคัญทั่วประเทศ ซึ่งการดำเนินการโครงการ ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย...อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริยังจะช่วยส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ในระดับภูมิภาค ให้เติบโตควบคู่ไปกับไมซ์ซิตี้พร้อม ๆ กัน


ภายในงานแถลงข่าวเปิดโครงการซึ่งจัดขึ้น ณ พระที่นั่งเทวราชสภารมย์ พระราชวังพญาไท ได้รับเกียรติจาก หม่อมราชวงศ์ ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ พร้อมด้วย นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ และผู้บริหารระดับสูงจากสายการบินไทย, ไทยสมายล์, บางกอก แอร์เวย์ส, นกแอร์ และแอร์เอเชีย เข้าร่วมงาน

ม.ร.ว. ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิปิดทองหลังพระ สืบสานแนวพระราชดำริ เปิดเผยว่า “พื้นที่ในโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่มีอยู่กว่าสี่พันโครงการทั่ว ประเทศ เป็นแหล่งรวมองค์ความรู้ที่มีผู้คนหลั่งไหลจากทั่วโลกมาเยี่ยมชมและเรียนรู้ เป็นจำนวนมากในแต่ละปี โดยเฉพาะในด้านของการพัฒนาอย่างยั่งยืนซึ่งได้ชื่อว่าเป็นองค์ความรู้สำหรับ ศตวรรษที่ 21 ชุมชนเหล่านี้คือ นักพัฒนาตัวจริงที่เราสามารถเรียนรู้จากเขาได้ จึงนับเป็นเรื่องน่ายินดีที่ทีเส็บและสายการบินพันธมิตรได้ริเริ่มโครงการ ส่งเสริมการประชุมดีไมซ์ควบคู่กันไปกับการไปเรียนรู้ในพื้นที่โครงการตามพระ ราชดำริต่าง ๆ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้คนไทยสนใจเข้ามาเรียนรู้กันมากยิ่งขึ้น และนำความรู้กลับไปพัฒนาองค์กรและพัฒนาตนเอง”


การส่งเสริมการประชุมในประเทศมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่ส่งเสริมให้หน่วย งานภาครัฐ ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และเลือกจัดงานไมซ์ในประเทศไทย สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาพื้นที่เพื่อความพร้อมในการขยายตัวของเศรษฐกิจ


การดำเนินโครงการลัดฟ้าประชุมเมืองไทย...อิ่มใจ ตามรอยพระราชดำริในครั้งนี้นับเป็นการตอบสนองต่อกลุ่มเป้าหมาย และยังเป็นตัวอย่างอันดีของการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคีต่าง ๆ ในประเทศ เพื่อกระตุ้นอุปสงส์และอุปทานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดของอุตสาหกรรมไมซ์ใน ประเทศ พร้อมกันนี้ การส่งเสริมเมืองต่าง ๆ ที่มีโครงการตามพระราชดำริ ยังเป็นการพัฒนาจังหวัด สร้างจุดยืนที่มีความแตกต่างและหลากหลายของแต่ละพื้นที่ ที่เป็นทางเลือกสำหรับการจัดงานประชุมและแสดงสินค้าในประเทศ

โอกาสเดียวกันนี้นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ กล่าวว่า “ปัจจุบันการท่องเที่ยวในโครงการพระราชดำริเป็นสิ่งที่ประชาชนทั้งในและต่าง ประเทศให้ความนิยมเพราะได้เรียนรู้ถึงพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้า อยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ตลอดจนพระบรมวงศ์ที่ได้อุทิศพระวรกายในการพัฒนาโครงการตามพระราชดำริที่มี มากมายหลายพื้นที่ โดยในส่วนของนักเดินทางกลุ่มไมซ์นั้นโครงการตามพระราชดำรินับเป็นแหล่งเรียน รู้มากมายให้แก่กลุ่มผู้เข้าร่วมประชุมในการเข้าเยี่ยมเยือนทั้งก่อนและหลัง ประชุม ตลอดจนพื้นที่ของโครงการตามพระราชดำริยังมีศักยภาพในการเป็นแหล่งเรียนรู้ คู่การจัดประชุม เพียบพร้อมด้วยองค์ความรู้ รวมถึงนานากิจกรรม โครงการนี้จึงเป็นอีกหนึ่งพันธกิจสำคัญของทีเส็บในการกระตุ้นให้เกิดการ สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ ถือเป็นการกระตุ้นภาคเศรษฐกิจผ่านธุรกิจไมซ์ในประเทศ


ภายใต้การส่งเสริมกิจกรรมไมซ์ในเส้นทางพระราชดำรินั้น ทีเส็บ ได้จัดทำ 6 แนวคิดของการจัดการประชุมเพื่อให้สอดคล้องกับ เส้นทางพระราชดำริ ประกอบด้วย 1) การสร้าง Team Building ผ่านประสบการณ์ที่ ท้าทาย (Adventure) 2) การตระหนักในความรับผิดชอบต่อสังคม (CSR) 3) การสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่ ๆ (Experiential) 4) การตระหนักในการรักษาสิ่งแวดล้อม (Green) 5) การสร้างการเรียนรู้และความภาคภูมิใจในประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม (History & Culture) และ 6) การได้สัมผัสกับความพิเศษ (Luxury)


ทีเส็บมุ่งเน้นในการส่งเสริมอุตสาหกรรมไมซ์ในประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์หลักอยู่ที่การส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนเห็นความสำคัญ และเลือกจัดงานไมซ์ในประเทศไทย สร้างรายได้เข้าสู่ระบบเศรษฐกิจของชาติ รวมทั้งยกระดับการพัฒนาพื้นที่เพื่อความพร้อมในการขยายตัวของเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ทีเส็บจะพิจารณา ให้การสนับสนุนการประชุมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การสนับสนุนอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม และการสนับสนุนกิจกรรม Team Building ให้กับลูกค้ากลุ่มองค์กรที่เข้าร่วมโครงการ ตลอดจนให้คำแนะนำปรึกษาถึงวิธีการในการจัดประชุม สัมมนาภายใต้ 6 แนวทางให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับแต่ละพื้นที่ รวมทั้งเป็นตัวกลางในการประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การจัดประชุมเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ


“สำหรับเป้าหมายนั้น โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ” จะเป็นกิจกรรมส่งท้ายปีงบประมาณ 2556 ที่มีความสำคัญในการกระตุ้นเป้าหมายของอุตสาหกรรมไมซ์ภายในประเทศของปีนี้ โดยทีเส็บ คาดการณ์ว่าจะมีผู้เข้าร่วมโครงการนี้ประมาณ 5,000 คน สร้างรายได้ จำนวน 100 ล้านบาท ด้านภาพรวมไมซ์ภายในประเทศคาดปีนี้จะเติบโตถึงร้อยละ 15 คิดเป็นจำนวนผู้เดินทางกลุ่มไมซ์ 4.3 ล้านคน สร้างรายได้หมุนเวียนในประเทศ 13,706 ล้านบาท” นายนพรัตน์กล่าวเสริม

ในเบื้องต้น โครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ” (DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration) นำเสนอ 14 โครงการตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จ พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ และพระบรมวงศ์ ใน 5 จังหวัด ได้แก่ เชียงราย เชียงใหม่ น่าน สกลนคร และกระบี่ โดยมีกิจกรรมตัวอย่างที่หลากหลายในโครงการฯ อาทิ การเรียนรู้การผลิตและแปรรูปผักผลไม้ การทดลองปลูกหญ้าแฝก และสร้างฝาย (โครงการหลวงที่ 1 (ฝาง) การศึกษาดูนกหายากกว่า 1,000 สายพันธุ์ (สถานีเกษตรหลวงอ่างขาง) การดูงานประมงบนพื้นที่สูง (สถานีเกษตรหลวงอินทนนท์) การเรียนรู้การทำฟาร์มปศุสัตว์ ไก่ดำ วัวดำ หมูดำ (ศูนย์การพัฒนาภูพาน) กิจกรรมปล่อยปูและฟื้นฟูชายหาด (โครงการฟื้นฟูและอนุรักษ์ป่าทุ่งทะเล เกาะลันตา) เยี่ยมชมแปลงและชิมชาใบหม่อน (โครงการศูนย์ภูฟ้าพัฒนา) การลงมือทำนาขั้นบันได (โครงการนำร่องปิดทองหลังพระ บ้านน้ำป้าก) และการเยี่ยมชม สวนดอกไม้ และเก็บผลแมคคาเดเมีย (โครงการพัฒนาดอยตุงฯ) ไปจนถึงศึกษากระบวนการผลิตน้ำมันชาซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ราคาสูงและหายาก (ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน) เป็นต้น


โดยหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนที่ส่วนใจเข้าร่มโครงการสามารถติดต่อสายการ บินไทย, ไทยสมายล์, บางกอก แอร์เวย์ส, นกแอร์ และแอร์เอเชีย เพื่อรับโปรโมชั่นพิเศษได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับโครงการ “ลัดฟ้าประชุมเมืองไทย อิ่มใจ...ตามรอยพระราชดำริ” (DOMESTIC MICE: A Royal Trail Inspiration) ได้ที่ www.tceb.or.th หรือ TCEB Call Center โทร 1105


# # #


สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง

โทรศัพท์ 02-694-6095

อีเมล arisara_t@tceb.or.th

นายพิษณุ พลายแก้ว

โทรศัพท์ 02-694-6000

อีเมล pishnu_p@tceb.or.th

แชร์บทความ