ทีเส็บเปิดตัวผู้อำนวยการองค์กรคนใหม่ “นพรัตน์ เมธาวีกุลชัย” ชู 5 นโยบาย

กรุงเทพฯ / 29 พฤษภาคม 2556 – ทีเส็บแถลงข่าวเปิดตัว นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย เป็นผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คนใหม่ เผยวิสัยทัศน์นโยบายการบริหารงานองค์กร และแนวทางการสานต่อแผนยุทธศาสตร์การดำเนินงาน 5 ปี เน้น 5 นโยบายสำคัญตอกย้ำถึง พันธสัญญาในการดำเนินงานร่วมกับภาครัฐ และเอกชนไทยให้เกิดผลบวกในเชิงปฏิบัติมากขึ้น ชูการสร้างภาพลักษณ์องค์กร ดึงงานระดับเมกะไซส์ เน้นงานตลาดเชิงรุก และพัฒนาศูนย์ข้อมูลไมซ์เพื่อประโยชน์ของการผลักดันอุตสาหกรรมการจัดประชุม และงานแสดงสินค้า หรืออุตสาหกรรมไมซ์ ให้สร้างรายได้และเป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยอย่างแข็งแกร่ง

นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ผู้อำนวยการ ทีเส็บ เปิดเผยว่า “รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นหนึ่ง ในผู้บริหารที่ตรงตามคุณสมบัติและหลักเกณฑ์ของผู้อำนวยการทีเส็บ ซึ่งโดยส่วนตัวเป็นผู้มีประสบการณ์การทำงานและบริหารองค์กรมานานกว่า 10 ปี ตลอดจนติดตามความเคลื่อนไหวของอุตสาหกรรมไมซ์ซึ่งเป็นธุรกิจดาวรุ่งที่น่า จับตามองจากเทรนด์โลกที่มีแนวโน้มเติบโตอย่างต่อเนื่องไม่ต่ำกว่า 10-15 % ต่อปี สร้างรายได้ให้แก่เศรษฐกิจของประเทศปีละกว่า 80,000 ล้านบาท นอกจากนี้จากทักษะประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาจะช่วยประสานงานกับองค์กร ระหว่างประเทศในการขับเคลื่อนไมซ์ไทยสู่เวทีโลก โดยเฉพาะการนำเสนอประเทศไทยในฐานะจุดหมายปลายทางการจัดงานไมซ์ของภูมิภาค เอเชียตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร ตลอดจนการดึงงานเพื่อให้ไทยเป็นเจ้าภาพการจัดงานเมกะอีเว้นขนาดใหญ่ระดับ สากล”

สำหรับแนวทางและนโยบายในการบริหารงานทีเส็บและอุตสาหกรรมไมซ์ภายใต้ วิสัยทัศน์ของ นายนพรัตน์ นั้น จะเน้นการสานต่อตามแผนแม่บทของอุตสาหกรรมการจัดประชุมและงานแสดงสินค้านานา ชาติ พ.ศ.2555-2559 แต่จะเน้นไปที่ 5 นโยบายสำคัญเพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์ให้เติบโตทัดเทียมกับการแข่งขันของ นานาประเทศ รวมถึงการก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี พ.ศ. 2558

นายนพรัตน์ กล่าวต่อไปว่า “ผมมองว่าอุตสาหกรรมไมซ์จะสามารถเติบโตและขับเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างรวดเร็ว นั้น มี 5 นโยบายหลักที่ผมให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก และเชื่อว่าจะเป็นพื้นฐานของการบูรณาการงานไมซ์ทั้งระบบ โดย นโยบายแรก จะเน้นการสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชนในการร่วมผลักดันอุตสาหกรรมไม ซ์ไทย โดยทีเส็บจะไม่สามารถดำเนินงานได้อย่างมีคุณประโยชน์สูงสุด หากไม่ได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนในการร่วมกันผลักดันและพัฒนา อุตสาหกรรมไมซ์ ผมจึงเน้นการทำงานเป็นทีมเวิร์คแบบไทยทีม ร่วมดึงงาน ร่วมโปรโมทงาน โดยมีแผนงานที่จะจัดประชุมร่วมกับภาครัฐละภาคเอกชนเพื่อระดมความคิดเห็นใน การสร้างแนวทางการพัฒนาอุตสาหกรรมไมซ์โดยจะร่วมกันจัดทำแผนการตลาด ประชาสัมพันธ์และพัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรม”

นโยบายที่สอง การส่งเสริมภาพลักษณ์ของทีเส็บ เน้นสร้างการรับรู้ภาพลักษณ์องค์กรต่อสาธารณชน โดยที่จะเน้นการพัฒนาเทคโนโลยีสารสยเทศเพื่อทำตลาด Digital MICE เป็นช่องทางสื่อสารหลักของกลุ่มเป้าหมายไมซ์ทั่วโลก และพัฒนาเนื้อหาให้มีความน่าสนใจอยู่ตลอดเวลา มีการอัพเดตข้อมูลสำคัญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างการรับรู้ได้มากยิ่งขึ้น เพราะหาก ทีเส็บเป็นที่รับรู้ในหมู่ประชาชนมากขึ้น การประสานงานกับพันธมิตร หรือการได้รับความช่วยเหลือจากภาคส่วนอื่นๆ และประชาชนทั่วไป ก็จะมีความสะดวก รวดเร็ว สร้างความประทับใจแก่นักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลก

นโยบายที่สาม การดึงงานระดับเมกะโปรเจค (Mega Project) โดยการดึงงานเมกะโปรเจคมาจัดในประเทศไทยนั้น ขึ้นอยู่กับภูมิภาคที่เมกะโปรเจคจะมีการจัดขึ้น ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ ภาครัฐ ต้องทำงานเป็นระบบ ทำให้จุดหมายปลายทางและสถานที่ท่องเที่ยวทั่วประเทศมีความปลอดภัย ความสะดวกสบาย อาหารการกินดี ซึ่งถือเป็นองค์ประกอบสำคัญในการดึงงานเมกะโปรเจคเข้ามายังประเทศ นอกจากนี้ ทุกภาคส่วนจำเป็นต้องเร่งรัดแผนงานพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเครือข่ายโทร คมนาคม อาทิ รถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบสื่อสารความเร็วสูงสายเพิ่มเติมให้เสร็จสมบูรณ์โดย เร็ว

นโยบายที่สี่ การทำการตลาดเชิงรุก การสร้างความเข้มแข็งด้านการตลาดเป็นสิ่งสำคัญ ทั้งการสร้างช่องทางการตลาดใหม่ ๆ การบูรณาการฐานข้อมูลเพื่อภารกิจ การสร้างศูนย์บริการข้อมูลไมซ์ครบวงจร เป็นต้น ซึ่งก้าวต่อไปจากนี้ สสปน. จะมุ่งเน้นเจาะตลาด ด้วยการหาหน่วยงานร่วมเพื่อเป็นพันธมิตร รวมถึงประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน อาทิ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงการต่างประเทศ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และบริษัทการบินไทย เพื่อมาร่วมจัดทำแผนส่งเสริมการตลาดไมซ์ร่วมกันระดับนานาชาติ ดังเช่น โครงการที่กำลังดำเนินอยู่ คือ “OptiMICE Pass Package” ที่ทีเส็บ ร่วมทำกับบริษัทการบินไทย เพื่อเจาะตลาดไมซ์ในสิงคโปร์ เป็นต้น

นโยบายที่ห้า การพัฒนาศูนย์ข้อมูล MICE Intelligence Center โดยปัจจุบันเป็นยุคของข้อมูลข่าวสาร ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาและส่งเสริมธุรกิจ ทั้งนี้เส็บต้องหาจุดยืนและพัฒนางานบริการที่สามารถเป็นหลักให้กับทุกภาค ส่วนได้ โดยการสานต่อและพัฒนาการทำงานด้านนี้นับว่าเป็นสิ่งสำคัญที่จะสร้างความแตก ต่างและเป็นที่พึ่งสำคัญให้กับภาคเอกชนและอุตสาหกรรมไมซ์ของประเทศไทยได้ เป็นอย่างดี

“สำหรับเป้าหมายที่ผมวางไว้คือ การทำให้รายได้จากอุตสาหกรรมไมซ์ กลายเป็นรายได้หลักของประเทศไทยรองจากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว โดยแนวคิด “Partner-Centric” เป็นสิ่งที่ ทีเส็บ ยึดถือมาตั้งแต่เริ่มดำเนินงาน ซึ่งมีส่วนสำคัญในการกำหนดความสำเร็จ โดยมี “ตัวเลข” ของรายได้เป็นสิ่งสำคัญ เพราะถ้าอุตสาหกรรมไมซ์นำจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์จากทั่วโลกเข้ามายัง ประเทศไทย และสามารถสร้างรายได้หลักให้กับประเทศทุกฝ่ายก็จะเข้าใจถึงความสำคัญและให้ ความร่วมมืออย่างเต็มที่ โดยทีเส็บคาดการณ์ว่าในปี 2556 อุตสาหกรรมไมซ์ไทยจะมีมูลค่ากว่า 88,000 ล้านบาท และมียอดจำนวนนักเดินทางกลุ่มไมซ์ทั้งสิ้น 940,000 คน ซึ่งต้องเป็นการเติบโตทั้งด้านรายได้ที่เพิ่มขึ้น และควบคู่ไปกับคุณภาพของสถานที่และบริการ รวมถึงการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมด้วย” นายนพรัตน์กล่าวสรุป

สำหรับ นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย เข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ ครั้งที่ 3/2556 วันที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2556 ซึ่งแต่งตั้งให้นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการ ทั้งนี้ มติดังกล่าวมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2556 เป็นต้นไป ทั้งนี้นายนพรัตน์ เมธาวีกุลชัย มีประสบการณ์ด้านการบริหารงานองค์กรมายาวนานกว่า 10 ปี โดยเริ่มต้นการทำงานที่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) หรือ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2526 จนกระทั่งถึงปี พ.ศ. 2555 และดำรงตำแหน่งสุดท้ายในการทำงานในฐานะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

# # #

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ
ส่วนงานสื่อสารองค์กร ฝ่ายการตลาดและภาพลักษณ์องค์กร
สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) 

นางสาวอริสรา ธนูแผลง
ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์ 02-694-6095
อีเมล์ arisara_t@tceb.or.th
นายสุเมธ กาญจนพันธุ์
ผู้จัดการอาวุโส
โทรศัพท์ 02-694-6096
อีเมล์ sumet_k@tceb.or.th
นายพิษณุ พลายแก้ว
ผู้จัดการ
โทรศัพท์ 02-694 6000 ต่อ 3014
อีเมล์ pishnu_p@tceb.or.th
นางสาวอธิจิตร อัครกิตติกุล
เจ้าหน้าที่
โทรศัพท์ 02-694 6000 ต่อ 6112
อีเมล์ Atichit_k@tceb.or.th

แชร์บทความ