ครม.ท่องเที่ยวอาเซียนอนุมัติมาตรฐานบุคลากรไมซ์ สร้างความแข็งแกร่งอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน

15 มีนาคม 2566: ครม.ท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ เห็นชอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา MICE Professionals และสาขา Event Professionals พร้อมประกาศใช้ร่วมกันทั่วอาเซียนปีนี้ เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และเสริมสร้างศักยภาพอุตสาหกรรมไมซ์อาเซียนให้เข้มแข็งมากขึ้น

ในการประชุม ASEAN Tourism Ministerial ครั้งที่ 26 ณ เมืองยอร์กยาการ์ต้า สาธารณรัฐอินโดนีเซีย คณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน 10 ประเทศ ได้อนุมัติรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP) สาขา MICE Professionals และสาขา Event Professionals ให้เป็นมาตรฐานที่พร้อมใช้ร่วมกันทั่วอาเซียน โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2566 นี้เป็นต้นไป

นายจิรุตถ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือ ทีเส็บ เปิดเผยว่า ประเทศสมาชิกอาเซียนให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลากรร่วมกันมาโดยตลอด ซึ่งตั้งแต่ปี 2555 ได้มีการทำข้อตกลงร่วมว่าด้วยการยอมรับคุณสมบัติบุคลากรด้านการท่องเที่ยวอาเซียน หรือ ASEAN Mutual Recognition Arrangement on Tourism Professionals (ASEAN MRA on TP) เป็นแผนปฏิบัติการร่วมกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เริ่มจากตำแหน่งงานใน 2 สาขา คือ 1.ด้านที่พัก (Hotel Services) และ 2.ด้านการเดินทาง (Travel Services) ต่อมาในปี 2564 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนเห็นชอบพิธีสารแก้ไขข้อตกลงฯ ดังกล่าว เพื่อยกระดับและขยายความร่วมมือในการอำนวยความสะดวกการเคลื่อนย้ายบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมไมซ์ในอาเซียน โดยเพิ่มตำแหน่งงานของบุคลากรด้านการท่องเที่ยวสาขาที่ 3 MICE Professionals และสาขาที่ 4 Event Professionals 

ประเทศไทยโดยทีเส็บรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำและพัฒนามาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา Event Professionals ร่วมกับหน่วยงานพันธมิตร อาทิ กรมการท่องเที่ยว กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา สมาคมและเครือข่ายภาคการศึกษาที่มีส่วนเกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมไมซ์ ซึ่งได้มีการนำเสนอรายงานความคืบหน้า และผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียน โดยครอบคลุม 11 ตำแหน่งงาน ประกอบด้วย 1. Project Manager 2. Production Manager 3. Show Manager 4. Event Coordinator 5. Marketing Coordinator 6. Event Registration Supervisor 7. Event Administration Supervisor 8. Event Registration Staff 9. Event Transportation Staff 10. Liaison Officer และ 11. General Support Staff 

ส่วนสาขา MICE Professionals ประเทศอินโดนีเซียรับเป็นเจ้าภาพในการจัดทำและพัฒนามาตรฐานในสาขาดังกล่าว ซึ่งได้ผ่านการรับรองจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีท่องเที่ยวอาเซียนในรอบเดียวกันนี้กับประเทศไทย โดยครอบคลุม 21 ตำแหน่งงาน

นายจิรุตถ์ กล่าวต่อไปว่า ทีเส็บจึงเดินหน้าสร้างการรับรู้ให้บุคลากรไมซ์ในประเทศ ได้มีความรู้และความเข้าใจในมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา Event Professionals โดยจัดงานสัมมนาภายใต้ชื่อ สัมมนาที่นักบริหารงานอีเวนต์ต้องไม่พลาด เพื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้ตลอดจนความเป็นมาและประโยชน์ของมาตรฐานดังกล่าวเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2566 ณ โรงแรม เดอะ สุโกศล กรุงเทพ มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 500 คน โดยในงานสัมมนานี้ยังได้มีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจากภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมไมซ์ถึงปัญหาและอุปสรรคในการทำงานด้านอีเวนต์และงานมหกรรมในระดับนานาชาติอีกด้วย

นอกจากนี้ ยังมีกำหนดจัดอบรม ASEAN Grand Master Training (Master Assessor) ให้แก่ผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน โดยคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในเดือนกันยายนปี 2567 และในปี 2568 กำหนดจัดอบรม Thailand Assessor Training ให้แก่ผู้ตรวจประเมินในอุตสาหกรรมไมซ์เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดสอบรับรองมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียน สาขา Event Professionals ในประเทศไทย โดยตั้งเป้าหมายว่าในปี 2569 ประเทศไทยจะมีบุคลากรในสาขา Event Professionals ที่ผ่านการรับรองจำนวน 50 คน และคาดว่าทั่วประเทศสมาชิกอาเซียนจะมีบุคลากรผ่านการรับรองในสาขา MICE Professionals และ สาขา Event Professionals กว่า 1,000 คน

“ไมซ์ถือเป็นหนึ่งในอุตสาหกรรมที่มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่อง และมีส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ซึ่งการมีมาตรฐานสมรรถนะบุคลากรอาเซียนทั้งในสาขา MICE Professionals และ สาขา Event Professionals จะส่งผลต่อการเปิดเสรีการค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนมากขึ้น เอื้อประโยชน์ให้บุคลากรด้านไมซ์สามารถไปทำงานในประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ ได้สะดวกยิ่งขึ้น เกิดการยอมรับทักษะและความสามารถของบุคลากรร่วมกันในภูมิภาค ส่งเสริมการเรียนการสอนหรือการฝึกอบรมเน้นสมรรถนะที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน นำไปสู่การยกระดับและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันในอุตสาหกรรมไมซ์ทั้งของประเทศไทยและภูมิภาคอาเซียน” นายจิรุตถ์ กล่าวทิ้งท้าย

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ