รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคเฝ้าระวัง วันที่ 30 กันยายน 2565

ปัจจุบันสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั่วโลก มีการแพร่ระบาดลดลง แนวโน้มจำนวนผู้ป่วยอาการรุนแรง และอัตราการเสียชีวิตลดลง และประเทศไทยได้ทำการเปิดประเทศเป็นปกติแล้ว ประกอบกับวัคซีนป้องกันโรคในประเทศมีจำนวนเพียงพอต่อความต้องการของประชาชน เพื่อให้มาตรการทางกฏหมายเหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) มีมติให้ยกเลิกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทุกพื้นที่ทั่วประเทศ รวมทั้งยกเลิกข้อกำหนด ประกาศ และคำสั่ง ที่ นรม. และ ครม. ใช้อำนาจแห่งการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั้งหมด โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นต้นไป


นอกจากนั้นกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศให้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 เป็นโรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวังตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 เพื่อดูแลสุขอนามัยของประชาชนต่อไปตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป


อ้างอิง

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/223/T_0001.PDF?fbclid=IwAR3L4SAGI-guwCVxOUmV82E8HsKLHrTMvIKkR5rzBCxVPBKXlNJ09jPTJeo

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/223/T_0002.PDF?fbclid=IwAR1aHqIY7lPla8-4KY2zgCg3CTjCfpGh4ACsKGTLaxCv5o2Vp6_0xe4ieHI

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2565/E/232/T_0047.PDF

https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/648690876749240

https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/649348603350134

https://www.facebook.com/informationcovid19/posts/650158233269171

https://web.facebook.com/ThaiConsular/posts/445127791047410


###


ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก 

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง 

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000 

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th


ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด 19 
สำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทย
editor image

แกลเลอรี่ภาพ

แชร์บทความ