รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว วันที่ 3 มิถุนายน 2564

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  กรุงเทพมหานครขยายระยะเวลาการสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว

วันที่ 3 มิถุนายน 2564

 

ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร เห็นสมควรให้ปิดสถานที่และใช้มาตรการบังคับ ตามที่ระบุไว้ในประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว ฉบับที่ 25 ลงวันที่ 25 เมษายน 2564 ฉบับที่ 26 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 และฉบับที่ 29 ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2564 ต่อไป ตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ถึงวันที่ 14 มิถุนายน 2564

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

อ้างอิง  

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=801

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=791

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=784

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=782

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ