รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง มาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

editor image

รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  มาตรการการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

วันที่ 22 พฤษภาคม 2564

 

เนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดภูเก็ต พบจำนวนผู้ติดเชื้อสะสม และ ผู้ติดเชื้อรายใหม่ในลักษณะกลุ่มก้อน (คลัสเตอร์) และมีการเคลื่อนย้ายเดินทางของประชาชนอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งการฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามคำสั่งและมาตรการป้องกันโรค ผู้ว่าราชการภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต จึงเพิ่มมาตรการและยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัด ดังนี้

 

  1. 1. งดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือทุกท่าในจังหวัดภูเก็ต ห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต ยกเว้นในกรณีดังต่อไปนี้

          1.1 เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง

               ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ตามนี้ ให้เข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน โดยให้กักตัวในที่พักอาศัย (Home Quarantine) และให้อยู่ในการติดตามดูแลของเจ้าหน้าที่ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล อบต.) ตลอดระยะเวลาที่กักตัว (กฏเรื่องการกักตัว 14 วันมีผลบังคับใช้วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป)

          1.2 เป็นผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะ ดังต่อไปนี้

                   1) รถขนส่งสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อการดำรงชีพ สินค้าทางการเกษตร ปศุสัตว์ อาหารสัตว์ที่จำเป็น

                   2) รถขนส่งยา วัสดุอุปกรณ์ เวชภัณฑ์ เคมีภัณฑ์ทางการแพทย์

                   3) รถฉุกเฉินทางการแพทย์ ผู้ป่วยฉุกเฉิน กู้ชีพ กู้ภัย

                   4) รถขนส่งแก๊สหุงต้ม น้ำมันเชื้อเพลิง พลังงาน

                   5) รถขนส่งเงินของธนาคาร สถาบันการเงิน

                   6) บุคคลผู้ได้รับคำสั่งจากส่วนราชการให้มาปฏิบัติภารกิจจำเป็นเร่งด่วน

                   7) รถขนส่งสิ่งจำเป็นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะ หรือกิจการที่มีความจำเป็นเร่งด่วน

                   8) รถขนส่งวัสดุก่อสร้าง พัสดุและสิ่งพิมพ์ โดยต้องกำหนดเวลาในการเข้า ให้อยู่ในการพิจารณาของผู้บัญชาการเหตุการณ์ด่านตรวจภูเก็ตหรือผู้ได้รับมอบหมาย

                   9) ผู้ขับขี่และผู้ที่เดินทางมากับยานพาหนะส่วนบุคคล ที่มีคุณสมบัติตามข้อ 1.1 ต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต หรือมีใบแจ้งประเภทสินค้าเป็นหลักฐานกรณีเข้าพักในโรงแรม หรือสถานที่อื่นที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม พักอาศัยในบ้าน หรือ เดินทางชั่วคราวไม่พักค้างคืนให้ปฏิบัติตามข้อ 2

 

  1. 2. มาตรการยกระดับการตรวจคัดกรองการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

          2.1 ผู้ที่เดินทางเข้ามาทางท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ต ต้องเป็นผู้ที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

          2.2 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง (location) ตลอดระยะเวลาที่อยู่ในภูเก็ต

          2.3 ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuket.com เพื่อแจ้งข้อมูลในการเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต

          2.4 สังเกตอาการของตนเอง หลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

 

กรณีผู้เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ต และพักในโรงแรม หรือสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม ให้เจ้าของหรือผู้ประกอบการ ดำเนินการดังนี้

          1) คัดกรองอาการและวัดไข้ผู้เข้าพัก

          2) ตรวจสอบการดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟน และการลงทะเบียนออนไลน์ผ่าน เว็บไซต์ www.gophuket.com ของผู้เข้าพัก

          3) จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID-19 รวมถึงกรณีที่ออกไปทำกิจธุระ ทำงาน ประกอบธุรกิจ หรือกิจอื่นๆ โดยระบุ วัน เวลา สถานที่ที่จะไปปฏิบัติภาระกิจ ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล อบต.) ที่เป็นที่ตั้งของโรงแรมหรือสถานที่พักอื่นที่มีลักษณะคล้ายกัน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับตรวจติดตามโรค โดยหลีกเลี่ยงการไปที่ชุมชน หรือสถานที่ที่มีการรวมตัวของคนจำนวนมาก

 

กรณีพักอาศัยในบ้าน ให้เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการหรือสถานที่อื่นใด จัดทำบันทึกการติดตามผู้เดินทางรายบุคคล COVID-19 ส่งรายงานให้ศูนย์ปฏิบัติการตอบโต้สถานการณ์ระดับตำบล (EOC ประจำตำบล เทศบาล อบต.) ในพื้นที่พักอาศัย

 

ผู้ประกอบการ โรงแรม หรือสถานที่พักอื่นใดที่มีลักษณะคล้ายโรงแรม เจ้าบ้านหรือผู้ควบคุมดูแลบ้าน เจ้าของหรือผู้ควบคุมสถานประกอบการ หรือสถานที่อื่นใด ไม่จัดส่งข้อมูลบันทึกการติดตามและการเดินทางของผู้เข้าพัก ตามแบบรายงานแนบท้ายคำสั่งจังหวัดภูเก็ต ที่ 2617/2564 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 อาจเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 มาตรา 49 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

กรณีผู้เดินทางเข้ามาจังหวัดภูเก็ตชั่วคราว หรือผู้ขนส่งสิ่งจำเป็นที่ไม่แวะค้างคืนในพื้นที่จังหวัดภูเก็ต ต้องได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และต้องมีหนังสือรับรองความจำเป็นในการเดินทาง หรือใบส่งของจากต้นสังกัดแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านตรวจ 

 

  1. 3.ขอความร่วมมือผู้ที่เดินทางเข้ามาในจังหวัดภูเก็ตปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคโควิด 19 (D-M-H-T-T-A) ได้แก่

          D – Distancing           เว้นระยะ

          M – Mask Wearing      สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเสมอ

          H – Hand Washing      ล้างมือบ่อยๆ

          T – Temperature       ตรวจวัดอุณหภูมิ

          T – Testing               ตรวจหาเชื้อโควิด 19

          A – Application         ติดตั้ง และสแกนแอปพลิเคชันไทยชนะ และหมอชนะ

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 51 ต้องระวางโทษปรับไม่เกินสองหมื่นบาท หรือมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

 

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยได้ประชาสัมพันธ์ข้อปฏิบัติการเดินทางโดยสายการบินเข้าจังหวัดภูเก็ตตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

ผู้โดยสารสายการบินจะถูกปฏิเสธการเดินทางไปยังจังหวัดภูเก็ต หากฉีดวัคซีนไม่ครบหรือไม่มีเอกสารการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ผู้โดยสารที่จะเดินทางโดยสายการบินต้องแสดงหลักฐานต่อเจ้าหน้าที่สายการบินตั้งแต่ท่าอากาศยานต้นทาง โดยเป็นหลักฐานการได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด 19 ครบ 2 เข็ม หรือเอกสารยืนยันว่าได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือวิธีการ Antigen Rapid Test ภายในระยะเวลาไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง และมีผลตรวจเป็นลบ หากไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด ผู้โดยสารจะถูกปฏิเสธการเดินทางโดยสายการบิน นอกจากนี้ ก่อนเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตผู้โดยสารต้องดำเนินการ ดังนี้

 

  1. 1. ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน “หมอชนะ” บนสมาร์ทโฟนและเปิดแชร์ตำแหน่งที่ตั้ง ตลอดเวลาที่อยู่ในจังหวัดภูเก็ต
  2. 2. ลงทะเบียนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ www.gophuget.com

 

ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยขอให้ผู้โดยสารตรวจสอบประกาศของทางจังหวัดปลายทางก่อนการเดินทางเพื่อให้สามารถปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปลายทางได้อย่างถูกต้องและขอให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

อ้างอิง

https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/province/2645-2564-05-17.pdf

https://www.phuket.go.th/webpk/file_data/covid-19/province/2617-2564-05-15.pdf

https://www.caat.or.th/th/archives/57973

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ