รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  การปรับระดับพื้นที่สถานการณ์ และยกระดับมาตรการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

วันที่ 4 พฤษภาคม 2564

 

จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ที่มีการแพร่กระจายอย่างรวดเร็วในหลายพื้นที่ทั่วประเทศ นายกรัฐมนตรีจึงออกข้อกำหนดและข้อปฏิบัติที่เข้มงวดกว่าเดิม เพื่อสกัดกั้นและยุติการระบาดให้เร็วที่สุด ดังต่อไปนี้

 

การสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่ออยู่นอกที่พักอาศัยหรืออยู่ในที่สาธารณะ และต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เมื่อพบผู้ไม่ปฏิบัติตาม ให้พนักงานเจ้าหน้าที่ว่ากล่าวตักเตือนและสั่งให้ผู้นั้นปฏิบัติให้ถูกต้อง ถ้าไม่ปฏิบัติตามให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 และที่แก้ไขเพิ่มเติมต่อไป

การกำหนดพื้นที่สถานการณ์

ปรับระดับเขตพื้นที่สถานการณ์ เพื่อบังคับใช้มาตรการควบคุมแบบบูรณาการ ดังนี้

  1. 1. พื้นที่ควบคุมสูงสุด และเข้มงวด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี และจังหวัดสมุทรปราการ รวม 6 จังหวัด โดยยกระดับมาตรการที่เข้มงวด ดังนี้

          1.1 ห้ามการจัดกิจกรรมรวมกลุ่มบุคคลที่มีจำนวนรวมเกิน 20 คน ยกเว้น ได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่หรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่เป็นสถานกักกันโรค โดยต้องดำเนินตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดตามคำแนะนำของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด

          1.2 ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้จำหน่ายเพื่อนำไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น งดบริโภคอาหาร สุรา หรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน เปิดบริการได้จนถึงเวลา 21:00 น.        

          1.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้ดำเนินการได้ตามเงื่อนไข เงื่อนเวลาการจัดระบบและระเบียบ รวมทั้งมาตรการป้องกันโรคเช่นเดียวกับมาตรการแบบควบคุมพื้นที่สูงสุด ตามข้อกำหนด ฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564

          1.4 สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ ยกเว้นการใช้สถานที่เป็น เอกเทศตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทลานกลางแจ้งตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สามารถเปิดได้ไม่เกิน 21:00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนามสำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกฯให้จัดการแข่งขันได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้วให้จัดการแข่งขันต่อไปได้

          1.5 งดการเดินทางออกนอกพื้นที่โดยไม่มีเหตุจำเป็น

  1. 2. พื้นที่ควบคุมสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดขอนแก่น จังหวัดจันทบุรี จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดเชียงราย จังหวัดตรัง จังหวัดตาก จังหวัดนครปฐม จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดนราธิวาส จังหวัดน่าน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดปัตตานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพัทลุง จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบุรี จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดภูเก็ต จังหวัดมหาสารคาม จังหวัดยะลา จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดระนอง จังหวัดระยอง จังหวัดราชบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัดสงขลา จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดสระแก้ว จังหวัดสระบุรี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดสุพรรณบุรี จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดอ่างทอง จังหวัดอุดรธานี จังหวัดอุบลราชธานี รวม 45 จังหวัด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 รวมทั้งมาตรการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ล่ะพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

          2.1 ให้บริโภคอาหารและเครื่องดื่มในร้านได้ไม่เกินเวลา 21:00 น. และจำหน่ายเพื่อนำไปบริโภคที่อื่นได้ถึงเวลา 23:00 น.

          2.2 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

          2.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง 21:00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก

          2.4 ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติแต่ไม่เกิน 23:00 น. ร้านที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เปิดบริการได้ในเวลา 04:00 น.

          2.5 สนามกีฬา หรือสถานออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส เปิดให้บริการได้ไม่เกิน 21:00 น. จัดการแข่งขันได้โดยจำกัดจำนวนผู้เข้าชมในสนาม

  1. 3. พื้นที่ควบคุม ได้แก่ จังหวัดกระบี่ จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดชัยนาท จังหวัดชุมพร จังหวัดตราด จังหวัดนครนายก จังหวัดนครพนม จังหวัดบึงกาฬ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดพังงา จังหวัดแพร่ จังหวัดพะเยา จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดแม่ฮ่องสอน จังหวัดยโสธร จังหวัดเลย จังหวัดสกลนคร จังหวัดสตูล จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดหนองคาย จังหวัดหนองบัวลำภู จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดอำนาจเจริญ รวม 26 จังหวัด ให้ดำเนินการตามข้อกำหนดฉบับที่ 20 ลงวันที่ 16 เมษายน 2564 รวมทั้งมาตรการตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อที่ผู้รับผิดชอบในแต่ล่ะพื้นที่กำหนดขึ้นเป็นการเฉพาะ

          3.1 จำหน่ายอาหาร เครื่องดื่ม และบริโภคภายในร้านได้ไม่เกิน 23:00 น.

          3.2 ห้ามบริโภคสุราหรือเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ในร้าน

          3.3 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง 21:00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดบริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกม และสวนสนุก

 

การปฏิบัติงานนอกสถานที่

ให้หัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ เจ้าของกิจการ หรือผู้ประกอบการภาคเอกชน พิจารณามาตรการขั้นสูง สุด เพื่อลดจำนวนการเดินทางของบุคลากร ลดโอกาสการเสี่ยงในการติดเชื้อ ซึ่งอาจสั่งการให้ปฏิบัติงานนอกสถานที่ ลดจำนวนบุคคลที่ประจำอยู่ในสถานที่ การสลับวันทำงาน หรือวิธีอื่นใดตามความเหมาะสมโดยพิจารณาให้เพียงพอกับการให้บริการประชาชน เป็นระยะเวลาอย่างน้อยสิบสี่วัน

 

ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป

 

จากข้อกำหนด ฉบับที่ 22 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564 ที่มีการกำหนดเขตพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด พร้อมทั้งกำหนดมาตรการควบคุมที่จำเป็นเพิ่มขึ้น จำนวน 6 จังหวัด ซึ่งรวมกรุงเทพมหานครด้วยนั้น ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร จึงมีคำสั่งดังต่อไปนี้

 

  1. 1. ให้จำหน่ายอาหารและเครื่องดื่มในลักษณะนำกลับไปบริโภคที่อื่นเท่านั้น งดบริการอาหาร เครื่องดื่ม สุรา และเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้าน และเปิดให้บริการได้ไม่เกินเวลา 21.00 น.

 

  1. 2. สนามกีฬา สถานที่เพื่อการออกกำลังกาย ยิม ฟิตเนส ให้ปิดบริการ ยกเว้นการใช้สถานที่เป็นเอกเทศตามกฏหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ใช้เพื่อการฝึกซ้อมของนักกีฬาทีมชาติ ใช้เพื่อให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ อุปการะ เป็นการใช้สถานที่ของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ

สนามกีฬาหรือสถานที่เพื่อออกกำลังกายประเภทลานกลางแจ้งตั้งอยู่ในพื้นที่โล่ง สามารถเปิดได้ไม่เกิน 21:00 น. และสามารถจัดการแข่งขันกีฬาได้โดยไม่มีผู้ชมในสนาม สำหรับการแข่งขันกีฬาที่เคยได้รับอนุญาตจากนายกฯให้จัดการแข่งขันได้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนดแล้วให้จัดการแข่งขันต่อไปได้

 

  1. 3. ร้านสะดวกซื้อ ซูเปอร์มาร์เก็ต ตลาดนัดกลางคืน ตลาดโต้รุ่ง ถนนคนเดิน หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน สามารถเปิดดำเนินการตามเวลาปกติได้จนถึงเวลา 23.00 น. ร้านที่ให้บริการ 24 ชั่วโมง ให้เริ่มเปิดดำเนินการเวลา 04:00 น.

 

  1. 4. กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) ลงวันที่ 25 เมษายน 2564

( http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=782 )

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามอาจมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

สามารถตรวจสอบประกาศและมาตรการของแต่ละจังหวัดทั่วประเทศได้ตามลิงก์ด้านล่างนี้

http://www.moicovid.com/ข้อมูลสำคัญ-จังหวัด

 

อ้างอิง  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/091/T_0024.PDF

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2564/E/082/T_0025.PDF

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=784

http://www.bangkok.go.th/main/page.php?&140-News&type=detail&id=782

 

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/index.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ