รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) เรื่อง ประกาศปิดสถานที่ และคำสั่งการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 27 เมษายน 2564

editor image


รายงานสถานการณ์ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน)

เรื่อง  ประกาศปิดสถานที่ และคำสั่งการสวมหน้ากากอนามัยในพื้นที่กรุงเทพมหานคร

วันที่ 27 เมษายน 2564

 

เพื่อควบคุมและป้องกันอัตราการแพร่เชื้ออย่างรวดเร็วในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้มีคำสั่งให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อออกจากที่พักอาศัย และมีประกาศสั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25) รวมถึงมาตรการป้องกันโรคตามที่ทางราชการกำหนด ซึ่งมีมาตรการและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไมซ์ ดังนี้

 

  1. 1. ให้ทุกคนสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าอย่างถูกต้องหรือถูกวิธีทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกจากที่พักอาศัย ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 51 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศอื่น

 

  1. 2, ปิดสถานที่ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไมซ์ ดังต่อไปนี้

          2.1 สถานที่จัดนิทรรศการ ศูนย์แสดงสินค้า และศูนย์ประชุม

          2.2 สถานที่ให้บริการห้องประชุม ห้องจัดเลี้ยง สถานที่จัดเลี้ยง รวมถึงสถานที่อื่นใดที่มีลักษณะเดียวกัน

          2.3 โรงมหรสพ โรงภาพยนตร์ โรงละคร

          2.4 สถานที่แสดงมหรสพ หรือสถานที่ที่มีการแสดงหรือการละเล่นสาธารณะ

          2.5 พิพิธภัณฑ์ พิพิธภัณฑ์สถาน พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น รวมถึงพิพิธภัณฑ์ในลักษณะเดียวกัน ศูนย์การเรียนรู้ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์วิทยาศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์โบราณสถาน และหอศิลป์

          2.6 สนามแข่งขันทุกประเภท

          2.7 สนามกีฬาทุกประเภททั้งในร่มและกลางแจ้ง สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ สระน้ำเพื่อการเล่นกีฬา หรือกิจกรรมทางน้ำในบึง (ยกเว้นใช้เป็นสถานที่เพื่อให้การช่วยเหลือ สงเคราะห์ อุปถัมภ์ อุปการะ เป็นการใช้สถานที่ของทางราชการ หรือกิจกรรมเพื่อประโยชน์สาธารณะโดยได้รับอนุญาตจากผู้ว่าราชการกรุงเทพฯ)

          2.8 สวนสาธารณะ สวนพฤษศาสตร์ และสวนดอกไม้

 

  1. 3. มาตรการควบคุมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคอุตสาหกรรมไมซ์

          3.1 การจัดกิจกรรมที่มีความเสี่ยงต่อการแพร่โรค เช่น การประชุม การสัมมนา การจัดเลี้ยง การแจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของต่างๆ การจัดงานเลี้ยงสังสรรค์ การเข้าค่าย การถ่ายทำภาพยนตร์ หรือรายการโทรทัศน์ กิจกรรมทางศาสนา การปฏิบัติธรรม การพบปะญาติผู้ใหญ่ ให้ดำเนินการโดยจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่เกิน 20 คน กรณีเกิน 20 คน แต่ไม่เกิน 1,000 คน ให้ขออนุญาตยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักงานเขตพื้นที่ก่อนจัดงาน กรณีเกิน 1,000 คน ให้ขออนุญาต โดยยื่นแผนการจัดงานและมาตรการควบคุมโรคต่อสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ก่อนจัดงาน เว้นแต่เป็นการดำเนินการโดยหน่วยงานของรัฐหรือเป็นกิจกรรมในพื้นที่ที่กำหนดให้เป็นสถานที่กักกันโรค โดยต้องดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรค

          3.2 ห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ หรือสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายกัน ให้เปิดดำเนินการได้ตามเวลาปกติจนถึง 21.00 น. โดยจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการ งดเว้นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย งดให้บริการตู้เกม เครื่องเล่น ร้านเกมและสวนสนุก โดยดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

          3.3 ร้านอาหารเครื่องดื่ม ร้านสะดวกซื้อ รถเข็น หาบเร่ แผงลอย ภัตตาคาร สวนอาหาร ศูนย์อาหาร โรงอาหาร สามารถเปิดดำเนินการและบริโภคในร้านได้ถึงเวลา 21.00 น. และให้จำหน่ายเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่นได้ถึงเวลา 23.00 น. ห้ามบริโภคสุราและเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮฮล์ในร้าน โดยจัดระเบียบการเข้าใช้บริการ จำกัดจำนวนผู้นั่งในร้าน และจัดสถานที่ให้เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคแนบท้ายประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 25)

 

  1. 4. การจัดกิจกรรมตามข้อ 3.1 และสถานที่อื่นที่ไม่ได้มีการประกาศให้ปิด ให้ผู้เกี่ยวข้องจัดให้มีมาตรการป้องกันโรคดังต่อไปนี้

          4.1 บริการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย หรือการคัดกรองอาการป่วยระบบทางเดินหายใจ

          4.2 สวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า

          4.3 อำนวยความสะดวกในการเว้นระยะห่างระหว่างบุคคลอย่างน้อย 1 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ร่วม กิจกรรมมิให้แออัด

          4.4 จัดให้มีที่ล้างมือด้วยสบู่ แอลกอฮอล์เจลหรือน้ำยาฆ่าเชื้อโรค

          4.5 จัดให้มีการเช็ดทำความสะอาดพื้นผิวสัมผัสของสถานที่ ก่อน ระหว่าง และภายหลังการทำกิจกรรม

          4.6 จัดอาหารแยกชุดสำหรับรับประทานคนเดียว

          4.7 ให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่

 

ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมีความผิดตามมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และอาจมีความผิดตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปี หรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 

เนื่องจากเป็นกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน จึงไม่อาจให้คู่กรณีใช้สิทธิโต้แย้ง ตามมาตรา 30 วรรคสอง (1) แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. 2539

 

ทั้งนี้ตั้งแต่วันที่ 26 เมษายน 2564 จนถึงวันที่ 9 พฤษภาคม 2564

 

อ้างอิง    http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQzMTQzMg==

                http://www.prbangkok.com/th/post/view/MDY1cDBzNnM0NHIyb3Ezc3E2NnEyNDk0cDRyOTQzcjQyMTQzMg==

 

###

 

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานการณ์ระบาดของเชื้อโรคโควิด 19 จากองค์การอนามัยโลก

https://www.who.int/thailand/emergencies/novel-coronavirus-2019/situation-reports

ศูนย์ข้อมูลกรมควบคุมโรคติดต่อ โทร 1422 ตลอด 24 ชั่วโมง

https://ddc.moph.go.th/viralpneumonia/eng/news.php

สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) หรือทีเส็บ โทร +66 (0) 2694 6000

https://www.businesseventsthailand.com/en/situation-update-coronavirus-covid-19 หรือ info@tceb.or.th

แชร์บทความ